Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap, Åland 2023

Utbildningsledarskap, Åland 2023

Utbildningen ger i kombination med provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning rektorsbehörighet, behörighet för skolföreståndare och daghemsföreståndare på Åland (enligt ÅLF 2020:99).

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola, socionomer (YH) och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021.

Innehåll:

Utbildningen pågår under två terminer och består av såväl närstudietillfällen som distansföreläsningar via Zoom.  Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

I utbildningen ingår följande helheter:

    • Ledarskap 10 sp,
    • Utbildningsförvaltning 10 sp,
    • Prakticum 5 sp

Utbildare:

Torbjörn Sandén, PeD, specialplanerare vid Centret för livslångt lärande och FD Siv Saarukka

Tidpunkt:

Vårterminen 2023 (D=distansträff, N= närstudietillfälle)
17.01.2023 (D)
15.02.2023 (D)
16.03.2023 (D)
20.04.2023 (D)
12.05.2023 (N)
13.05.2023 (N)

Höstterminen 2023
24.08.2023 (N)
19.09.2023 (D)
12.10.2023 (D)
14.11.2023 (D)
08.12.2023 (N)
09.12.2023 (N)

Ort:

Närstudierna arrangeras vid Högskolan på Åland, Mariehamn

Omfattning:

25 sp

Avgift:

100 euro

Anmälan:

Anmälan senast 31.10.2022. Bland de sökande antas 25 personer till utbildningen baserat på urvalsförfarande,12 deltagare från grundskola och 13 deltagare från dagvården. Meddelande om antagning sänds snarast möjligt efter anmälningstidens utgång.

Urvalskriterier:

Urvalet sker på basen av en helhetsbedömning av de handlingar som inlämnats. I urvalet eftersträvas en jämn fördelning mellan sökande från skola och barnomsorg. Övriga kriterier är sökandes utbildning, nuvarande tjänsteställning och antalet år i tjänst.

Bedömningen görs av  en panel med representation från Landskapsregeringen, Högskolan på Åland samt Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, sammanlagt 5 personer

Kontaktpersoner:

Högskolan på Åland: Bo Nygård, enhetschef, e-post: bo.nygard@ha.ax

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi: Torbjörn Sandén, specialplanerare, e-post: torbjorn.sanden@abo.fi

Uppdaterad 23.11.2022