Skriv här det du söker efter!

TESSU2 faciliterar kollegialt stöd för Navigatorerna

På bilden är Åbo Akademis TESSU2-team samlat, fr. v. Camilla Stenbäck, Madelene Orre, Satu Laitila och Cilla Nyman. Foto: Stefan Westergård

Navigatorn hjälper personer under 30 med råd och vägledning i frågor som rör bl.a. sysselsättning, utbildning och välbefinnande. När organisationen av sysselsättningstjänster, social- och hälsovård samt ungdomsservicen stöps om i landet hjälper projektet TESSU2 till med att utveckla interprofessionella samarbets- och handlednings- och ledarskapskompetenser inom Navigatorn.


 

Samarbete över sektorsgränserna och frågor som berör det är välbekanta för Navigatorerna, som i flera år målmedvetet arbetat för att det sektorövergripande samarbetet ska vara en naturlig del i deras tjänster och verksamhetskultur. Navigatorn är en servicepunkt som erbjuder personer under 30 år information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller sysselsättning, utbildning, livskompetens och välbefinnande.

Serviceformen Navigatorn introducerades 2015 som en del av ungdomsgarantin, och leds av tre ministerier: Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.

TESSU-teamet har redan stött Navigatorerna i deras uppbyggnad, etablering och utveckling av verksamheten i 6–7 års tid. TESSU-projektet erbjöd handledning för Navigatorernas personal under åren 2015–2019, och efter det har TESSU2 tagit vid. I Finland finns över 70 Navigatorer, där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder service åt unga.

 

Bild av en kompass.
TESSU2 är ett nationellt projekt, som förverkligas genom ett nära samarbete mellan Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) som är projektägare, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi. Projekttiden för TESSU2 är 1.4.2019–31.12.2021. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) för helheten Relevant handledning, som är en del av Utbildnings- och kulturministeriets nationella ESF åtgärdshelhet. Svenska Kulturfonden är medfinansiär.

 

Beroende på behoven hos målgruppen och i det lokala samhället ser Navigatorerna olika ut. TESSU2 stöder Navigatorer i hela landet att stärka sin serviceförmåga, genom att utveckla verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en naturlig del av verksamhetskulturen.

TESSU2 vill stöda Navigatorernas mångprofessionella team att utvecklas till självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens, så att de unga i sin tur ska få så bra och smidig service som möjligt.

 

Utvecklingsprocesserna som projektet erbjuder är alltid behovsbaserade och skräddarsydda. TESSU-handledare från de tre samarbetande högskolorna (JAMK, HAMK och ÅA) planerar och förverkligar handledningarna tillsammans.

Under de navigatorspecifika utvecklingsprocesser som genomförts i TESSU under de gångna åren har det blivit allt tydligare att navigatorpersonal har behov av att få komma samman även över navigator- och regiongränserna. Detta för att ta del av varandras erfarenheter och lära av varandras fungerande modeller för att utveckla verksamheten.

Projektet har svarat på det här behovet genom att utforma fler möjligheter för personer och team som verkar vid olika Navigatorer att mötas.

 

Bilden visar att ett fungerande samspel, en arbetsgemenskap som stöder alla aktörer och organisering av det gemensamma arbetet, utgör en stadig grund för Navigatorn.
Så här har TESSU2-projektet gestaltat grunden för det sektorövergripande arbetet i Navigatorn.

 

Navigatorkoordinatorerna, som har i uppgift att koordinera och leda navigatorverksamheten och -nätverken, har en viktig roll i utvecklingen av Navigatorernas verksamhetskultur. I Navigatorn och dess nätverk samarbetar sakkunniga från olika organisationer och sektorer, och navigatorkoordinatorernas uppdrag är mångfasetterat.

Utöver de handledningar som ordnas för enskilda Navigatorers team har en tyngdpunkt för TESSU2 blivit att erbjuda helheter som ska stöda navigatorkoordinatorerna i deras uppdrag.

 

Under hösten 2020 startade följaktligen två nya former av processer, som gett Navigatorernas koordinatorer möjligheter att på olika sätt reflektera tillsammans över frågor som rör deras arbete.

Projektet erbjuder tid och utrymme för att utbyta tankar gällande både det egna ledaruppdraget i stort och hur Navigatorns verksamhet svarar på de krav som den aktuella situationen i samhället ställer.

 


 

För många Navigatorer har vintern 2020–2021 inneburit en tid av förändring. De pågående reformerna och de utvecklingsbehov som är aktuella på fältet reflekteras självfallet i navigatorverksamheten. Det här bidrar till att arenor för diskussion och idéutbyte behövs. Kommunförsöken för sysselsättning inleds i mars 2021 i 118 kommuner, och varar till utgången av juni 2023.

I de kommuner och regioner som berörs av försöken börjar statens och kommunernas tjänster samordnas på nya sätt. Försökskommunerna tar hand om uppgiften att erbjuda arbets- och näringstjänster åt de arbetssökande (upp till 30 år), och det blir också kommunerna som delvis ska tillhandahålla Navigator-verksamheten.

 

Bild av händer som skriver på en laptop.
För att säkerställa att de unga mår bra, att de får den vägledning de behöver och fullföljer sin utbildning, behövs en sammanflätad väv av tjänster som möter deras behov.

 

I samma veva pågår omfattande förberedelser inför den utvidgade läroplikten, som träder i kraft 1.8.2021. Den utvidgade läroplikten har som mål att alla ska söka sig till en utbildning och få en examen på andra stadiet efter avslutad grundläggande utbildning. På så sätt ska sysselsättningsgraden höjas och jämlikheten öka, och marginalisering förhindras.

Samtidigt kommer signaler om att många ungas välmående, sociala kontakter, studier och karriärstig drabbas hårt av de förändringar och inskränkningar som restriktionerna orsakade av coronapandemiläget fört med sig.

Att stöda de unga i deras livssituation är ett område som prioriteras i samhället, och då är det nödvändigt att det finns välfungerande strukturer och arbetssätt för det professions-, organisations- och sektorövergripande samarbetet.

 


 

De två nya handledningshelheter som TESSU2 utformat för navigatorkoordinatorerna har syftat till att stöda dem i utvecklingsarbetet. Den ena processen, Att koordinera och leda Navigatorn, har samlat ett trettiotal navigatorkoordinatorer från hela Finland.

De har tillsammans under handledningstillfällena i Teams behandlat sådana teman som är centrala i deras arbete med att leda verksamheten i Navigatorn, till exempel deras roller och uppgifter i Navigatorn och i förhållande till navigatoraktörernas moderorganisationer och navigatornätverken, koordinering och ledning av utveckling och förändring samt främjande av välmående i Navigatorn.

Koordinatorerna har arbetat med frågorna både gemensamt och i olika mindre konstellationer. De har kunnat få kollegialt stöd av andra koordinatorer vars verksamhet påminner om den som de själva leder.

 


 

Den andra formen av handledning som erbjudits koordinatorerna går ut på kollegialt mentorskap i grupp. Kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer genomförs i mindre grupper om cirka 5–6 deltagare. Fyra grupper deltar i mentorsprocesserna, som fortsätter under våren 2021.

De teman som lyfts utgår ifrån deltagarnas önskemål och behov. Under mentorsträffarna ger och får deltagarna stöd av varandra i förtroende. De speglar sina tankar mot varandras och kan tillsammans nå insikter i de frågor som behandlas.

 

Projektets satsning på navigatorkoordinatorerna har rönt uppskattning. Koordinatorerna har satt värde på att få utbyta erfarenheter med och lära av andra som har liknande ansvar och uppgifter som de själva. Under våren 2021 fortsätter TESSU2 att erbjuda tillfällen för dem att komma samman, både för kollegialt mentorskap i små grupper och för temadiskussioner i en större skara.

Koordinatorerna kan stanna upp på dessa plattformar och dela tankar med varandra, klargöra sitt uppdrag och bli stärkta i det. De ska tillsammans med sina medarbetare och nätverk fortlöpande utveckla verksamheten för att Navigatorn smidigt ska kunna erbjuda de unga kunderna den service och det stöd de behöver – just nu och i framtiden.

 


Läs gärna mer om projektet  i TESSU2-bloggen.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida