Skriv här det du söker efter!

Strandhugg i Tidskriften Skärgårds sommarnummer

Strandhugg i Tidskriften Skärgårds sommarnummer

Havsområdet kring Gullkrona är numera ett havsskyddsområde, det första privatägda i Skärgårdshavet. Foto: Mia Henriksson

Pärmen på Skärgård 2/23 med en stor bild på Keistiö byahamn.Tidskriften Skärgård gör nedslag längs hela kusten, den här gången på temat strandhugg. Några läsare delar med sig av sina pärlor, platser i skärgården som de gärna besöker på nytt och på nytt, till exempel Äggskär, Hallongrund och Västerbådan – kanske goda tips för sommarens utfärder?

Ett rejält hopp bakåt i tiden bjuds det på i artikeln om Kung Valdemars segelled och hans möjliga strandhugg i den finländska skärgården. Valdemar Sejr var kung av Danmark i början av 1200-talet och efterlämnade en lista på hamnplatser längs Östersjöns östra och norra kuster. Man vet inte med säkerhet vad listan, det så kallade itinerariet, visar men den ger många av de första kända ortsnamnen i vår skärgård. Leden är möjlig att följa än idag.

Från danska kungen vidare till Gustav III:s strandhugg på ön Suuri-Pisi, Finska vikens östligaste belägna utfärdshamn som man kan angöra utan specialtillstånd – mindre än en sjömil från gränszonen mot Ryssland. För snart 250 år sedan tillbringade Gustav III en sommardag på ön på sin väg till S:t Petersburg, dagen var så lyckad att han beslöt rista in sina initialer i hällen.

Tidskriften Skärgård 2/2023 tar också upp havsskydd, inventeringar och landskapsarbeten. Sedan snart ett år utgör havet kring Gullkrona ett havsskyddsområde. Syftet är att säkra havsnaturens livskraft och på så sätt bevara den ikoniska skärgårdsmiljön. Havsskyddsområdet är upprättat på initiativ av Baltic Sea Action Group och är det största privatägda marina skyddsområdet i Skärgårdshavet.

Det nationella inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur, VELMU, har pågått i nästan 20 år och resulterat i en täckande översiktsbild av undervattensmiljöer, arter och samhällen i hela det finländska havsområdet. Skärgårds sommarnummer berättar mera om vad som gömmer sig under ytan – värdefull information för det marina naturskyddet.

Likaså berättar man om landskapsvärden. Under förra sommaren genomfördes en undersökning i Skärgårdshavet, där både lokalbefolkning och besökare fick berätta om och märka ut områden som de själva uppfattade som viktiga platser med höga landskapsvärden. Ett resultat av undersökningen var att turisterna oftare beskrev och märkte ut vacker natur, medan lokalbefolkningen betonade naturens mångfald. Både ortsbor och turister värdesatte kulturarvet och det levande samhället.

Sommarnumret besöker också Iniö i några artiklar, bland annat skriver Rea Åkerfelt i serien Min ö om föreningslivet och talkoandan i Keistiö.

Tidskriften Skärgårds sommarnummer finns att köpa som lösnummer på flera ställen längs kusten och på Åland. Mera information om tidskriften och hur du får tag på den på www.skargard.fi. Tidskriften ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns på adressen: http://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-2-2023/. Bildtexter och fotograf finns i ett skilt dokument på samma adress.

För mera information, kontakta

Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710