Skriv här det du söker efter!

Starkare tillsammans – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken

Starkare tillsammans – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken

 

  • Hur inkluderande är vår verksamhet?
  • Finns det något vi behöver utveckla i vårt sätt att kommunicera kring barnen och deras behov av stöd?
  • Hurdan värdegrund, verksamhetskultur, syn på lärande och barnsyn har vi?

I fortbildningen Starkare tillsammans behandlar deltagarna de här frågorna – och många fler – tillsammans i sina team i en kollegial lärprocess. Personalen inom småbarnspedagogiken utvecklar en samsyn kring vad stöd för barnet innebär och hur allmänt, intensifierat och särskilt stöd kan förverkligas.

Fortbildningen utgår från lagen om stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande och de reviderade Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022. Under verksamhetsåret 2022–2023 har CLL arrangerat en första omgång av fortbildningen. Fyra kommuner erbjöd då möjlighet åt sin personal inom småbarnspedagogiken att delta och stärka sitt kunnande i frågor som rör stöd för barnet. Även om ca 200 personer deltog är behovet av fortbildning kring inklusion och stöd inom småbarnspedagogiken fortsättningsvis stort, och Starkare tillsammans genomförs igen under verksamhetsåret 2023–2024, med deltagare från nya kommuner. Starkare tillsammans – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken finansieras av Utbildningsstyrelsen.

 

Diskussioner som ger rum för många perspektiv

Upplägget och materialet är utformat för att möta förutsättningarna hos personalen inom småbarnspedagogiken och stöda deras gemensamma arbete. I materialet som skapats för fortbildningen medverkar ett stort antal sakkunniga som belyser stöd för barnet ur olika synvinklar. Deltagarna tar del av webbaserade kunskapsinslag som finns på en lärplattform och diskuterar innehållet i grupper utifrån givna kollegiala lärandeuppgifter. Processledare från CLL följer med och stöder gruppernas arbete vid regelbundna handledningstillfällen.

I de kommuner som deltagit har arbetsformerna rönt uppskattning. Personalen har kunnat ta del av kunskapsinslagen då det passat dem och verksamheten bäst, och tid har öronmärkts för de gemensamma diskussionerna. Deltagarna har upplevt det värdefullt att få tid att diskutera frågor som rör inklusion och stöd och på så vis kunna utveckla en gemensam förståelse.

 

En gemensam kunskapsbas stärker samsynen

Processen inleds och avslutas med ett tillfälle som är gemensamt för alla kommunens deltagare. Eftersom allt innehåll och material i fortbildningen erbjuds både på svenska och finska är det möjligt för kommunernas svensk- och finskspråkiga personal att delta tillsammans. Det här har uppskattats i kommunerna där man önskat att alla enheters personal ska kunna gå samma fortbildning under samma tid, oavsett språk. Den gemensamma kunskapsbasen och diskussionerna i fortbildningen har möjliggjort att personalen har kunnat skapa en samsyn kring stöd för barnet och stärkts i det gemensamma pedagogiska uppdraget.


Några deltagarröster:

”Innehållet har varit mångsidigt. Upplägget att kolla filmer när man haft tid har varit bra.”
”Ökade min kunskap och påminde om bra arbetssätt som vi redan har i bruk.”
”Alltid bra att diskutera och öppna upp med kollegor.”
”Under den avslutande träffen var det som om allt föll på plats, det blev verkligen en röd tråd helhetsmässigt.”

 

Grönblå logo med texten Utbildningsstyrelsen finansierar projektet