Skriv här det du söker efter!

INSIKT – Handledning för dig

INSIKT – Handledning för dig

Den här fortbildningen har avslutats. Fortbildningen ordnades mellan åren 2021 och 2024 och finansierades av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

 

 • Upplever du att du har fastnat i invanda mönster och rutiner då det gäller att skapa teman kring naturen?
 • Vad innebär miljöfostran för treåringar?
 • Hur ser omgivningen och vardagen ut då vi tittar på dem genom matematikglasögon?
 • Behöver du uppdatera din egen naturvetenskapliga ämneskunskap?
 • Hur kan man stöda barnets språkliga utveckling genom att skapa ett vattentema?
 • Kunde utomhuspedagogik stöda såväl barnen som pedagogen att hitta ett ökat välmående efter det pågående årets utmaningar?

Inom fortbildningshelheten INSIKT fokuserar vi på precis de frågor som du väljer att ställa till dig själv. Vi utgår från den situation du befinner dig i. Varje deltagare ges möjlighet till personlig handledning under ca ett läsårs tid. Denna handledning kan ske på plats inom dagvårdsenheten och på distans via verktyget Zoom. Pedagogen får stöd för planeringen av två temasekvenser som genomförs på den egna enheten tillsammans med barnen. Pedagogen ges även möjlighet till reflektion kring arbetet före, under och efter sekvensen.

För att deltagarna också skall ha möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter med andra kolleger arrangerar vi gemensamma kortare distansträffar i smågrupp två-tre gånger per termin. För varje distansträff väljer vi ett eget tema som känns viktigt för gruppen.

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Innehåll:

Deltagaren har fritt möjlighet att välja teman enligt barnens önskemål och intresseområden och sina egna önskemål som pedagog. Innehållsområdet i läroplanen är dock i första hand lärområdet Jag utforskar min omgivning som berör lärande inom natur, teknik, miljöfostran och matematik. Deltagarens specifika önskemål kring didaktiska frågor beaktas vid valet av fokusområden. Centrala teman i handledningssituationerna är följande:

 • Språkutvecklande ingångssätt med betoning på barnets nyfikenhet, delaktighet och behovet av stödjande differentiering – också för barn som ännu inte talar med ord.
 • Undersökande arbetssätt såväl inomhus som utomhus utgående från barnens nyfikenhet och frågor
 • Kontinuerlig dokumentation och reflektion (barn + pedagoger)
 • Pedagogens roll i det undersökande arbetssättet t.ex. genom produktiva öppna frågeställningar
 • Lärmiljöns inverkan på lärandet
 • Barnlitteraturen som källa till naturvetenskapligt eller matematiskt undersökande
 • Material och konkreta idéer som stöd för arbetet

 

Utbildare:

Elin Kjellberg, utbildningsplanerare vid Skolresurs

Tidpunkt och ort:

September 2023 – april 2024
Handledningen sker dels på den egna enheten och dels online. Smågruppstillfällena ordnar vi online. Tidtabellen för handledning och gruppdiskussioner planeras enligt överenskommelse med deltagarna.

Anmälan: 

Anmälan via CRM-plattformen.
Deltagarantalet är begränsat! Vi antar deltagare enligt anmälningsordning.

Avgift:

Deltagandet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren

Tag gärna kontakt så planerar vi en fortbildningshelhet som passar just för dig!

Uppdaterad 17.6.2024