Skriv här det du söker efter!

Skolresurs ser tillbaka på ett lyckat 2020 – trots allt

Skolresurs ser tillbaka på ett lyckat 2020 – trots allt

Verksamheten vid Skolresurs växte under 2020, trots begränsade möjligheter att arrangera aktiviteter. Restriktioner i och med pandemin ledde till att deltagarantalet i Skolresurs verksamhet sjönk till 2018 års nivå. Antalet aktiviteter visade ändå en stigande kurva.

– Vi kan trots allt vara nöjda över att en hel del av vår verksamhet var möjlig att planeras om till distansaktiviteter. Det har varit en utmaning och krävt nytänk och flexibilitet av våra resurspersoner och verksamhetsplanerare, säger Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare vid Skolresurs.

Skolresurs är en allfinlandssvensk aktivitetshelhet vars huvudmålsättning är att öka intresset för och kunskapen i matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och ungdomar.

Trots att man varit tvungen att ställa in och skjuta upp en del verksamhet, konstaterar Skrifvars att den i dagarna publicerade verksamhetsberättelsen för 2020 är diger. Antalet skolbesök har varit väldigt lågt men däremot har man till exempel ordnat virtuella tutorträffar i matematik, fysik, kemi och biologi för gymnasister i våras, samt för abiturienter inför höstens studentskrivningar, med sammanlagt kring 30 deltagare. Skolresurs har också medverkat i 97 olika fortbildningsevenemang, kurser, eller seminarier, samt i två omgångar bjudit på det populärvetenskapliga föredraget ”Den svåra konsten att leva” med professor Ulf Ellervik, för cirka 900 elever och ett 40-tal lärare. För att nämna några exempel.

Basen för Skolresurs verksamhet utgörs av projektet Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan finansierat av Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV) och nätverket LUMA-center Finland som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriets (UKM), samt Åbo Akademi.

Övriga viktiga nationella projekt under 2020 har varit lärarfortbildningsprojektet Skolvis lärarfortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik (Sv. Kulturfonden), Nya elevcentrerade grepp i naturvetenskapsundervisning, Mot framtiden och Lumatikka, som alla tre finansieras av Utbildningsstyrelsen, samt projektet Undersök och upptäck, läs och skriv, förstå och berätta, finansierat av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

De viktigaste internationella aktiviteterna utfördes under 2020 igen inom projektet Nordic ESERO  finansierat genom NAROM-Norge av European Space Association (ESA). En av aktiviteterna är till exempel Mission-X – train like an astronaut för elever på grundskolans årskurser 1–6. Fokus ligger på hälsa, fysisk fostran, kost och undersökande arbetssätt. Skolresurs arrangerade Mission-X-aktiviteter för totalt 165 elever och sju lärare.

Skolresurs har som syfte att ge barn och unga verktyg så att de i framtiden, på ett faktabaserat och vetenskapligt sätt, kan möta samhälleliga utmaningar. Till dessa hör bland annat hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor, digitalisering samt tryggandet av fortsatt högklassigt och konkurrenskraftigt tekniskt och naturvetenskapligt kunnande i Finland.

Skolresurs främjar också rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier och arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande.

Skolresurs logo

Skolresurs är placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL).

Skolresurs verksamhetsberättelse 2020 (pdf).


Notisen ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida