Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Skolresurs deltar i rymdorganisationen ESAs ESERO-enhet i Finland

Europeiska rymdorganisationen ESA grundar nationell ESERO-enhet i Finland vid vetenskapscentret Heureka.

Finland får en egen ESERO-enhet, det vill säga en enhet som stöder vetenskapsfostran med särskild fokus på naturvetenskaper, teknologi, ingenjörsvetenskaper och matematik. ESERO kommer av European Space Education Resource Office som är Europeiska rymdorganisationens (ESA) viktigaste kanal för att stödja skolor och andra aktörer inom undervisningssektorn i Europa. I ESERO-verksamheten ingår lärarfortbildning, evenemang med syfte att sprida kunskap om rymden och produktion av aktiviteter med rymdtema för hem och skola.

Finland, som är ett av medlemsländerna i ESA, har grundat en egen, nationell ESERO Finland-enhet, som i sin verksamhet beaktar i synnerhet de språkliga och lärandemålsrelaterade specialbehoven i vetenskapsfostran i Finland. Verksamheten vid ESERO Finland koordineras av vetenskapscentret Heureka. ESERO Finland har ett omfattande nätverk av samarbetspartner, vilket garanterar en landsomfattande verksamhet på flera språk.

Skolresurs vid Åbo Akademi är med i ESERO Finland-projektet. Skolresurs verksamhetsledare Bengt-Johan Skrifvars gläder sig åt att ESERO blir verklighet också i Finland. Skolresurs har tidigare verkat i ett Nordic ESERO-sammanhang men vid årsskiftet upplöstes det samarbetet och deltagarländerna bildar nu egna ESERO-program.

– Det här innebär att vi kan fortsätta erbjuda rymdrelaterade aktiviteter till skolorna i Svenskfinland. De vi hittills haft har varit mycket populära, till exempel Mission-X och Klimatdetektiverna, säger Skrifvars.

I Klimatdetektiverna utmanas elever i åldern 8–15 år att utforska och analysera ett miljöproblem och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. Syftet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena, samt att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Mission X riktar sig till årskurserna 1–6 och har fokus på hälsa, fysisk fostran, kost och undersökande arbetssätt. Eleverna utmanas att ”träna som en astronaut” och gör fysiska övningar, övar samarbete och genomför naturvetenskapliga undersökningar.

– Skolresurs roll i ESERO Finland är att koordinera och marknadsföra verksamheten till de svenskspråkiga skolorna i Finland och att delta i genomförandet av svenskspråkiga ESERO-aktiviteter tillsammans med Heureka och övriga programparter. Dessutom är vi en naturlig länk att upprätthålla kontakten till ESERO-programmen i de övriga Nordiska länderna, säger Skrifvars.

 

I sin verksamhet kring vetenskapsfostran har ESERO Finland fokus på ESA:s tre huvudmålsättningar: att öka kunnandet om, forskningslitteraciteten kring och intresset för vetenskap och teknik, att sprida kunskap om studie- och karriärmöjligheter i synnerhet inom rymdbranschen och att bredda barn och ungas förståelse av rymdprogrammens samhälleliga och ekonomiska påverkan. För att uppnå dessa målsättningar kommer ESERO Finland att arrangera verksamhet i form av både fysiska och virtuella möten på flera språk.

För skolor utgör ESERO Finland en resurs som kan bidra till att stärka elevernas intresse för naturvetenskaper, teknologi, ingenjörsvetenskaper och matematik, dvs. STEM-ämnena. ESERO arbetar för ett stärkt vetenskapsintresse utgående från fascinerande rymdrelaterade teman, som är lätta för barn och unga att ta till sig, samt från mångvetenskapliga fenomen i naturen, atmosfären och astronomin. Målet är att sprida kunskap om finländsk och internationell rymdforskning och -teknologi samt om studie- och karriärmöjligheterna inom branschen.

ESERO Finland ordnar fortbildningar för lärare och för personal inom småbarnspedagogiken samt evenemang med rymdtema både över nätet och fysiskt på olika orter runt om i landet. Därutöver producerar ESERO Finland olika typer av aktiviteter, som kan genomföras i ett klassrum, och läromedel som stöder undervisningen.

 

ESERO Finland-projektet genomförs med understöd av Jenny och Antti Wihuris stiftelse och ESA. I det riksomfattande projektet medverkar, utöver vetenskapscentret Heureka, Skolresurs vid Åbo Akademi, vetenskapscentret Tietomaa, vetenskapscentret vid Åbo universitet, Aalto-universitetet Junior, Astronomiska föreningen Ursa, SciFest Joensuu, Föreningen för vetenskapsundervisning rf, Helsingfors observatorium och Arctic Astronautics.

Även som medlemsland i ESA är det viktigt för Finland att ESERO Finland nu inleder sin verksamhet i landet. Finansieringen av ESERO-verksamheten ingår i ESA:s grundverksamhet, som i Finland finansieras av Arbets- och näringsministeriet.

– Rymdteknik är en allt viktigare del av vår vardag, och det finländska rymdkunnandet håller hög nivå globalt sett. Det är fint att det nu ska satsas på barn och ungas förståelse av och medvetenhet om rymden på deras egna språk i Finland. På så sätt kan man se till att det även i framtiden kommer att finnas nya toppexperter i vårt land, säger Maija Lönnqvist från Arbets- och näringsministeriet, som också är medlem i ESA:s råd.

– Fascinationen för rymden kan vara oändlig. Det är fantastiskt att Heureka nu har en allt mer central roll i populariseringen av rymdforskningen. Koordineringen av ESERO-verksamheten erbjuder en fin möjlighet att väcka allt fler människors intresse för rymden och bidra till vetenskapskapitalet i Finland, konstaterar Mikko Myllykoski, verkställande direktör för Heureka.


Ledstjärnan
för Skolresurs är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Verksamhetens mål är att sprida intresset speciellt bland barn och unga, särskilt genom riktad verksamhet och genom lärarfortbildning. Inom Skolresurs verkar två större projekthelheter, Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan och LUMA-center Åbo Akademi, samt en del mindre projekt med andra finansiärer. Skolresurs är placerad vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) i Åbo.

 


För mera information:

Verksamhetsledare vid Skolresurs Bengt-Johan Skrifvars, bengt-johan.skrifvars@abo.fi, tel. 040 524 6403.

ESERO Finlands webbplats.

Heurekas chef för programproduktion Jutta Kujasalojutta.kujasalo@heureka.fi, tel. 040 9015 280.

Pedagogisk planerare vid Heureka Heidi Koukiheidi.kouki@heureka.fi, tel. 040 9015 274, esero.finland@heureka.fi.

Heurekas pressmeddelande om ESERO Finland.

ESA:s webbplats om ESERO.

 


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 2/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida