Skriv här det du söker efter!

CLLsius 4/2021: Ledaren

CLLsius 4/2021: Ledaren

Resultatbaserad styrning – en process av kontinuerligt lärande

Vice direktör Catharina Groop berättar i ledaren om hur CLL gick in för resultatbaserad styrning. Samtidigt önskar hon alla CLL:s samarbetsparter och CLLsius-läsare en fridfull jul. CLL bidrar i år med en donation till Jul i Sinnet-kampanjen.

Catharina_Groop
Catharina Groop.

Centret för Livslångt Lärande (CLL) gick hösten 2018 in för resultatbaserad styrning av hela sin verksamhet. Beslutet bottnade i en strävan att förtydliga CLL:s målsättningar på kort och lång sikt, organisationens åtgärder för att nå dessa målsättningar och resultaten på årsbasis och mer långsiktigt. Som en del av processen styrdes verksamheten, det vill säga projekt, kurser, fortbildning, administration och ledning, upp mot de formulerade målsättningarna.

Övergången till resultatbaserad styrning skedde inte över en natt utan inbegrep en mängd deltagande processer som steg för steg förde organisationen in på en ny väg.

  • Under hösten 2018 låg fokus på dåläget och den strategi som fram till dess hade gett verksamheten riktning: hur ändamålsenlig var egentligen den befintliga strategin, vilken var CLL:s roll och nisch inom kontinuerligt lärande, hur tydliga målsättningar hade CLL och följde man upp huruvida målsättningarna förverkligades?
  • I december samma år vändes blickarna mot framtiden: vilken var den kontext CLL i nuläget verkade i och vilka möjligheter och hot kunde skönjas, vilka målgrupper var centrala för organisationen, hur kunde CLL:s roll förtydligas och hur kunde verksamheten knytas närmare till moderhögskolan ÅA och dess strategiska målsättningar?
  • Fler viktiga steg togs våren 2019 då CLL:s medellånga och långsiktiga målsättningar i sakta mak och genom deltagande processer arbetades fram. Därefter följde diskussioner inom CLL:s olika verksamhetsområden och ledning kring gemensamma och områdesspecifika åtgärder som skulle föra CLL mot dessa målsättningar och hur ansvaret för förverkligandet skulle fördelas.

CLL:s åtgärdsprogram, som också innehöll en plan för resultatuppföljning, godkändes våren 2020. Åtgärdsprogrammet har sedan dess utgjort basen för de verksamhets- och ekonomiplaner som formuleras som en del av Åbo Akademis egen planering och resultatstyrning samt den verksamhetsberättelse som årligen formuleras inom CLL.

Det godkända åtgärdsprogrammet och faktumet att den resultatbaserade styrningen allt mer vävs in i den dagliga verksamheten betyder naturligtvis inte att processen ska ses som avslutad, tvärtom. Resultatbaserad styrning innebär nämligen kontinuerlig lärande vad gäller hur verksamheten kan förbättras och måluppfyllelsen höjas.

Det innebär också ett avgörande perspektivskifte från den egna verksamheten (t.ex. en förverkligad fortbildning eller en slutförd rapport) till mer långsiktig och djupgående förändring (t.ex. lärdomar som tillämpas i det egna arbetet eller rön som används i beslutsfattande). Ett dylikt perspektivskifte kräver speciellt i inledningsskedet tid och energi och har också inom CLL tidvis upplevts som arbetsdrygt och/eller som ett kringskärande av individens frihet att fritt engagera sig i projekt eller initiativ. Samtidigt har perspektivskiftet också tagits väl emot. Många betonar att man nu tydligare ser hur den egna arbetsinsatsen är en viktig kugge i arbetet för ”det större och mer varaktiga goda”. Samtidigt lyfter man fram att detta ökar arbetsglädjen och arbetets meningsfullhet, vilket också är en central prioritet för CLL.

CLL önskar god jul

Nu står julen dock för dörren, vilket betyder att resultattänk får vika undan för en (förhoppningsvis) mer kravlös tillvaro! I en strävan att sprida julglädje också bortom den egna kretsen har CLL i år donerat medel till den av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund organiserade Jul i Sinnet-insamlingen. Insamlingens målsättning är att göra det möjligt för mindre bemedlade barnfamiljer i Finland att införskaffa mat till det egna julbordet.

Med detta önskar vi er alla en fridfull jul och ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2022!

Catharina Groop
Vice direktör,
Centret för livslångt lärande


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida