Skriv här det du söker efter!

Plats för fler – jämlikhet i småbarnspedagogiken

Plats för fler – jämlikhet i småbarnspedagogiken

BILDER: Eerika Ströömi, Laura Hagström, Stefan Westergård och Cilla Nyman

Vi utgår ofta ifrån att alla vill bemöta alla barn på ett likvärdigt sätt, men forskning visar att omedvetna stereotypa förväntningar och beteenden som baserar sig på barns identiteter och egenskaper i stor utsträckning förstärks och upprepas inom småbarnspedagogiken. Inom projektet Plats för fler! Mini stöder Centret för livslångt lärande i samarbete med Ekvalita personal inom småbarnspedagogiken i arbetet med riktning mot en mer jämlik dagisvardag.

Under våren 2023 arrangerade Centret för livslångt lärande (CLL) och Ekvalita en fortbildning med fokus på att ge personalen inom småbarnspedagogiken kunskap och verktyg för att lyfta in jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i verksamheten på ett planmässigt och målinriktat sätt.

Från och med 1.6.2023 är utarbetandet av en jämställdhets- och likabehandlingsplan inom småbarnspedagogiken obligatoriskt i Finland, som ett resultat av uppdateringen av jämställdhets- och diskrimineringslagen. Lagändringen innebär att ledarna och personalen inom småbarnspedagogiken står inför nya utmaningar, vilket CLL och Ekvalita med projektet Plats för fler! Mini vill stöda dem att möta. Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.


Cilla Nyman, utbildningsplanerare vid CLL, berättar att Plats för fler! Mini är en fortsättning på projektet Plats för fler! Kön och normer i skola och småbarnspedagogik, där målsättningen var att stöda pedagoger att integrera jämställdhets- och sexualfostran i småbarnspedagogiken och skolans lägre klasser.

– I Plats för fler! Mini har vi jobbat vidare med fortbildning i två spår, Från prat till plan och Jämlikhet i dagisvardagen. Det första spåret riktar sig främst till dem som ska göra upp jämställdhets- och likabehandlingsplanen, medan det andra i första hand riktar sig till personal i barngrupperna.

Stefan Westergård och Cilla Nyman.
Stefan Westergård och Cilla Nyman från CLL.

Från prat till plan

Jämlikhetsexperterna Laura Hagström och Eerika Ströömi från Ekvalita har fungerat som utbildare på fortbildningen, och de har också sammanställt och tagit fram ett material kring de olika spåren, med stöd av sakkunskap som Malin Gustavsson, Mia Heikkilä, Mia Österlund och Marika Ehn har bidragit med. Materialet har paketerats i olika format av Stefan Westergård, och finns fritt tillgängligt för alla intresserade på ThingLink, där det kan användas som en kunskaps- och inspirationsbank. Hagström och Ströömi beskriver materialet som något som alla som kommer i kontakt med barn kan ha nytta av. Spåret Från prat till plan innehåller dessutom viktiga verktyg för alla som ska utarbeta en plan, oavsett ämnesområde.

– Vid utarbetandet av en plan är det viktigt att fokusera på mål och åtgärder. Ju konkretare, desto bättre. Stora visioner är fina att ha, men svåra att mäta. Eftersom planen ska uppdateras minst vart tredje år, helst varje, lönar det sig att välja ut några aktuella mål som ska uppnås i stället för att ta med allt på en gång, tipsar Eerika Ströömi.

Laura Hagström och Eerika Ströömi från Ekvalita.
Laura Hagström och Eerika Ströömi från Ekvalita.

Jämlikhet i dagisvardagen

Laura Hagström beskriver materialet i spåret Jämlikhet i dagisvardagen som konkret och vardagsnära, med mycket fokus på det praktiska. Tanken är att materialet ska stöda pedagogerna att förverkliga planen i praktiken.

– Det finns bakgrundsinformation och motivation till att utföra arbetet samt massor med stöd, tips och kunskap att hämta, berättar Hagström.

Bland annat ges boktips och råd kring placeringen av leksaker i småbarnspedagogikens utrymmen. Ett normkritiskt perspektiv är överhängande, vilket kan fungera som en ögonöppnare för många. Materialet är fritt tillgängligt för alla intresserade och hittas på https://www.thinglink.com/card/1783126099484476069.