Skriv här det du söker efter!

Verme²

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier erbjuder tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi läsåret 2019 en mentorsutbildning i gruppmentorskap. Till utbildningen antas 15 lärare som önskar utbilda sig till mentorer. Mentorsutbildningens målsättning är att ge kunskaper och insikter i gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling och välmående i arbetet.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk orientering, som tidsmässigt löper parallellt under året. Den teoretiska delen består av tre tvådagarsseminarier. I den praktiska delen ingår uppgiften att fungera som mentor för en egen grupp lärare.

Utbildningens omfattning är 10 studiepoäng (ECTS) och inkluderar olika arbetsuppgifter.

https://www.youtube.com/watch?v=3RolDNLPD34

Teman i utbildningen är bland annat;

 • Lärarens roll
 • Nya lärares första år i yrket
 • Orientering i att bli gruppmentor
 • Etik i arbetet
 • Gruppmentorskap och lärande i arbete
 • Integrativ pedagogik
 • Formellt, nonformellt och informellt lärande
 • Kommunikation i professionella relationer
 • Dialogen – kärnan i gruppmentorskap
 • Likvärdighet
 • Välmående i arbetet
 • Kollegialitet
 • Att utveckla en professionell och personlig identitet
 • Utvärdering och uppföljning

 

Målgrupp:

Småbarnspedagogik – II-stadiet, ca 15 deltagare

Ort och tidpunkt:

Vasa: 25-26.4.2019

Omfattning:

6 dagar utbildning + eget arbete

Innehåll:

Dag 1 och 2, april

 • Mentorskap och handledning

Utbildare:

Rita Nordström-Lytz
Sven-Erik Hansén (föreläsning)
Jessica Aspfors (föreläsning)
Input av utbildade mentorer

Dag 3 och 4, september

 • Kommunikation och dialog

Utbildare:

Rita Nordström-Lytz

Dag 5 och 6, november

 • Välmående i arbetet
 • Professionell identitet

Parallellt med teorin går en kort praktikdel och en läslogg!

Uppdaterad 8.2.2019