Skriv här det du söker efter!

Våga prova på! – kreativitet och ämneskunskap i läroämnet omgivningslära

Upp­le­ver du att du vill ut­veck­la dina kun­ska­per inom lä­ro­äm­net om­giv­nings­lä­ra? Den här fort­bild­ning­en fo­ku­se­rar på tre om­rå­den: den na­tur­ve­ten­skap­li­ga äm­nes­kun­ska­pen, di­gi­ta­la verk­tyg som stöd för lä­ran­det och ut­nytt­jan­det av mång­si­di­ga lär­mil­jö­er. Ut­bild­ning­en ge­nom­förs som en se­rie av när­stu­die­till­fäl­len. In­ne­hål­let är upp­lagt så att de fyra de­lar­na bil­dar en sam­man­häng­an­de kun­skaps­hel­het.

Mel­lan när­stu­die­till­fäl­le­na gör kurs­del­ta­gar­na oli­ka re­flek­tions­upp­gif­ter kring kurs­ma­te­ri­a­let. Un­der de work­shops­be­to­na­de när­stu­die­till­fäl­le­na gör vi öv­ning­ar och upp­gif­ter som kurs­del­ta­ga­ren di­rekt kan ge­nom­fö­ra med ele­ver­na i den egna klas­sen. För var­je tema gör vi ock­så upp kon­kre­ta lä­ran­de­mål och re­flek­te­rar kring kom­pe­ten­ser och oli­ka al­ter­na­ti­va verk­tyg för be­döm­ning­en av ele­vens lä­ran­de.

Mål­grupp:

  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Innehåll:

  • Hur har land­ska­pet for­mats ge­nom ti­der­na?
  • Vä­der och kli­mat
  • Geomedia i un­der­vis­ning­en
  • Prova på ma­k­ing med rym­den som tema

Ut­bil­da­re:

  • Mia Skog, FM och Ann-Cat­he­ri­ne Henriks­son, PeD

Om­fatt­ning:

  • Kur­sen be­står av fyra oli­ka när­stu­die­till­fäl­len med mel­la­n­upp­gif­ter (sam­man­lagt 2 sp). Det går ock­så att del­ta i en­dast nå­gon el­ler någ­ra av de fyra till­fäl­le­na.

Tid­punkt: 

  • Sep­tem­ber 2017–april 2018

Ort:

  • Kurs 1 är pla­ce­rad i Hel­sing­fors, kurs 2 är pla­ce­rad i När­pes

Kon­takt:

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen

Uppdaterad 10.4.2018