Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Trygghet, samhörighet och respekt - förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Dekorativ bild

Trygghet, samhörighet och respekt - förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Vi tar nya tag för en skola utan mobbning! 

Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. 

Kom med och uppdatera ditt kunnande i mobbningsförebyggande arbete. Du får som deltagare stöd i att utveckla er skolas insatser mot mobbning och bygga en trygg gemenskap.

Fortbildningshelheten utgår ifrån de nya lagändringarna gällande elev- och studerandevården samt Utbildningsstyrelsens program “Säg nej till allt våld” för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Ni får stöd och handledning att processa och uppdatera er skolas antimobbningsplan. Delta gärna i fortbildningen med ditt team!

Personalen inom grundläggande utbildning erbjuds ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska få känna sig sedd, hörd och betydelsefull.

Målet med fortbildningshelheten är också att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet.

 

Teman ur innehållet:

  • förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld
  • värdegrundsarbete i skolan
  • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
  • ensamhet och skolfrånvaro
  • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
  • mobbning som brott och skolans ansvar
  • krisberedskap och krishantering
  • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet
  • stöd och handledning i uppdateringen av antimobbningsplaner och ingripande verksamhet

 

Genomförande:

Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på två orter (Vasa och Åbo) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier.

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen processas och uppdateras och presenteras bland de medverkande vid fortbildningens slut. I den första och sista modulen förväntas rektor eller någon ur skolans ledningsgrupp delta.

Modul 1

Hur utveckla och leda en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur?

Närstudiedag i Vasa och Åbo, november 2023, kl. 9-16

Modul 2: Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld 

Del 1. Förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan (föreläsningar och inledning av processarbetet)

Närstudiedag i Vasa och Åbo i februari 2024.

Del 2. Mobbning som brott och skolans ansvar

Webbinarium, våren 2024

Del 3. Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan – två modeller

Webbinarium, våren 2024

Modul 3: Ingripande verksamhet och planer

Del 1. Ingripande verksamhet och antimobbningsplan

Närstudiedag i Vasa och Åbo, våren 2024.

Del 2. Ensamhet och skolfrånvaro

Webbinarium, våren 2024

Del 3. Nätmobbning och sociala medier

Webbinarium, våren 2024

Modul 4: Krisberedskap och krishantering 

Del 1. Verktyg för utvärdering – hur vet vi att vi jobbar rätt på lång sikt?

Webbinarium (gemensamt för alla deltagare)

 

Del 2. Uppföljande verksamhet – nätverket kring eleven (föreläsningar och avslutning på processarbetet)

Närstudiedag på båda orterna

 

Genomförs under hösten 2024

 
Modul  5: Det mångprofessionella samarbetet – uppföljande och utvärderande verksamhet
  Del 1. Verktyg för utvärdering – hur vet vi att vi jobbar rätt på lång sikt?Webbinarium (gemensamt för alla deltagare) 

Del 2. Uppföljande verksamhet – nätverket kring eleven (föreläsningar och avslutning på processarbetet) 

Närstudiedag på båda orterna  

 

Genomförs under hösten 2024 

 

Kontaktpersoner:

Utbildningsplanerare
Maria Wingren
E-post: maria.e.wingren@abo.fi

Arna Pellas
arna.pellas@abo.fi

Eva Åstrand
eva.astrand@abo.fi

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 15.9.2023