Skriv här det du söker efter!

Språkutvecklande arbetssätt

Fort­bild­ning­en ger del­ta­gar­na ökad be­red­skap, kun­skap och verk­tyg för att kun­na för­verk­li­ga en pe­da­go­gisk verk­sam­het med ett med­ve­tet fo­kus på språk och kom­mu­ni­ka­tion samt för att kun­na stöd­ja bar­nens språk­li­ga ut­veck­ling, iden­ti­tet och själv­käns­la.

  • Spå­k­ut­veck­ling i ti­dig barn­dom
  • En språk- och kul­tur­med­ve­ten pe­da­go­gik
  • Mång­si­di­ga språk­mil­jö­er
  • Språk- och kun­skaps­ut­veck­lan­de ar­bets­sätt
  • Fler­språ­kig­het som en re­surs
  • Mul­ti­lit­te­ra­ci­tet och mång­si­dig språ­kan­vänd­ning

Mål­grupp: 

  • Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­la.

Tid­punkt:

  • 3.10, 1.11 & 29.11.2018

Ort:

  • Åbo

Om­fatt­ning:

  • 3 när­stu­die­till­fäl­len samt utvecklingsarbete på den egna enheten

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 20.8.2018