Skriv här det du söker efter!

Språkutvecklande ämnesundervisning

Utnyttja grundläggande färdigheter (läsa, skriva, presentera, diskutera) för att lära t.ex. naturvetenskap eller historia samtidigt som läroämnet används som en kontext och en motivering för elevens lärande av de grundläggande färdigheterna! En språkmedveten ämnesundervisning har visat sig gynna både elevens språkliga lärande och elevens ämneskunskap.

Vi utgår från elevens nyfikenhet och upptäckarglädje och ställer upp både språkliga lärandemål och ämnesmål. Fortbildningens innehåll kan anpassas till läroplanen för årskursen. Konkreta exempel och strategier som direkt kan tas i bruk undervisningen i den egna klassen. I fortbildningen deltar samtliga lärare på skolan.

Målgrupp:

Lä­ra­re  inom den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en.

Innehåll:

Modul 1: Begrepp och begreppsförståelse
Modul 2: Att läsa
Modul 3: Att producera texter
Modul 4: Att tala och att lyssna

Utbildare:

Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare och fortbildare

Tidpunkt:

Läsåret 2020-2021

Omfattning:

Fyra eftermiddagstillfällen på den egna skolan

Ort:

Enligt överenskommelse

Avgift:

Deltagandet finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför är avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 19.8.2020