Skriv här det du söker efter!

Språklyftet riktar sig till dig som jobbar inom språkbad eller på språköar. Fortbildningen ger dig verktyg att utveckla språkstödjande arbetssätt samt kunskap om hur dessa kan förankras i verksamheten för en bestående och långsiktig förändring mot en språkutvecklande verksamhetskultur. Fortbildningen är en flerformsutbildning med både närstudie- och distansstudietillfällen. Utbildningsspråket är svenska.

Målgrupp:

Lärare och personal i språkbad samt på språköar. Deltagarna väljer mellan spåren:

  • personal inom småbarnspedagogik/förskola
  • klasslärare
  • ämneslärare

Innehåll:

Fortbildningen består av tre moduler.

Modul 1. Språkligt medveten undervisning (HT 2021)

I modul ett presenteras två- och flerspråkiga undervisningsmodeller, som utgår ifrån att språk- och ämneskunskap kan utvecklas samtidigt under förutsättning att eleverna erbjuds tillräckligt stöd för att kunna förstå, uttrycka sig och utvecklas som språkbrukare. Vidare fördjupar deltagarna sin kunskap om språkstödjande arbetssätt och modeller.

Modul 2. Litteracitet på andraspråk (VT 2022)

I modul två ligger fokus på litteracitet på andraspråk och hur språkbadsläraren kan stödja elevernas läs- och skrivutveckling. Konkreta verktyg för hur man på olika stadier kan jobba med skönlitteratur eller ämneslitteracitet på andraspråk lyfts fram. Deltagarna fördjupar sin kunskap i temat flerspråkighet och hur kunskap i flera språk kan bidra till utvecklingen av elevens språkmedvetenhet.

Modul 3. Flerspråkig identitet (HT 2022)

I modul tre läggs fokus på hur man i språkbad kan stödja elevernas språkliga identitet. Deltagarna får förståelse för språkmedveten undervisning och hur språklig mångfald kan lyftas fram för att stödja elevens utveckling i ett kulturellt mångfaldigt samhälle. Vidare behandlas begreppen språkpolicy och språkliga landskap och vilken betydelse dessa har för en språkutvecklande verksamhet.

 

Utbildare:

Foto av föreläsaren Mari Bergroth. Mari Bergroth, docent, FD, specialforskare vid Åbo Akademi. Långvarig erfarenhet av att utbilda och fortbilda pedagoger i svenskt språkbad. Hennes forskning har fokuserat bl.a. på uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn och familjer i svenskspråkig småbarnspedagogik och på den nationella och lokala läroplanen för tvåspråkig undervisning.
Foto av Siv Björklund. Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av språkbadsundervisning, integrering av språk och ämne, tidigt flerspråkigt språktillägnande, svenska som andraspråk.
Katri Hansell, FD, docent, projektforskare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk, flerspråkig språkutveckling, språkmedveten och språkberikande undervisning samt språköverskridande utbildningssamarbete.
Maria Kvist, FM, universitetslärare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av språkbadsundervisning, flerspråkig språkutveckling, svenska som andraspråk och tidig multilitteracitet.
Sanna Pakarinen, FD,  projektforskare vid Åbo Akademi. Erfarenhet av flerspråkighet, språkpolicy och språkliga landskap i skolmiljöer samt flerspråkig identitet hos språkbadselever.
Camilla Rosvall, FM, doktorand och universitetslärare, behörig ämneslärare (fi-sv) och expert i svenska, flerspråkighet och språkbad. Handledare av språkbadslärarstudenter vid Åbo Akademi. Forskar i andraspråksskrivande, skrivprocesser, stödstrukturer för skrivande och ämnesinriktad litteracitet.
Eva Staffans, PeM, doktorand och universitetslärare vid Åbo Akademi. Forskar inom specialpedagogik och har praktisk erfarenhet av handledning av personal samt språkstödjande arbete med barn.
Sofie Tjäru, FM, doktorand och universitetslärare och vid Åbo Akademi. Undervisar och forskar i litteraturdidaktik, språkutveckling och flerspråkighet.

 

Tidpunkt och omfattning:

De tre modulerna genomförs hösten 2021– hösten 2022. En modul består av en heldag som närstudietillfälle och två halvdagar som distansstudietillfällen (totalt tre närstudietillfällen och sex distansstudietillfällen) samt individuellt arbete i varje modul. I fall att situationen med COVID-19 så kräver, ersätts närstudietillfällena med webbinarier.

Ort:

Närstudietillfällen ordnas i Esbo och Vasa.

Sista anmälningsdag:

Anmälan är stängd.

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

 

Uppdaterad 31.8.2022