Skriv här det du söker efter!

Språkmedvetna arbetssätt gynnar alla barn inom den småbarnsedagogiska verksamheten men är av särskilt stor betydelse för dem med annat hemspråk än svenska.

Språkglädje med svenska som andraspråk erbjuder deltagarna ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk.

 

Målgrupp: 

Kollegier inom småbarnspedagogik

Format:

Fortbildningen är webbaserad och kollegiet jobbar i huvudsak med innehållet i fortbildningen enligt eget tidschema, förutom några fasta tider för inlämningsuppgifter.

Tidtabell: 

Omgång 1 avslutas i april 2022.

Omgång 2 startar i augusti 2022 och avslutas i december 2022.

Omfattning:

Tre moduler omfattande cirka 20 timmar.

Innehåll: 

Modul 1. Språkmedveten småbarnspedagogik 

Modulen har fokus på språkmedvetenhet inom småbarnspedagogiken med stöd i Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018. Deltagarna reflekterar över den egna enhetens språklandskap och verksamhetskultur mot bakgrund av begreppen språkmedvetenhet och språklig identitet. Deltagarna utvecklar sin kompetens kring språkmedvetna arbetssätt som en integrerad del av all verksamhet. 

Modul 2. Flerspråkig språkutveckling

Modulen har fokus på flerspråkig språkutveckling och -användning med stöd i aktuell forskning. Deltagarna kartlägger språkresurserna i den egna enheten och reflekterar kring de möjligheter för språkmedvetna arbetssätt som de ger. Deltagarna utvecklar en beredskap att skapa en inkluderande daghemsmiljö där språklig mångfald ses som pedagogisk resurs i samverkan mellan småbarnspedagogisk verksamhet, hem och närmiljön.

Modul 3. Svenska som andraspråk 

Modulen har fokus på olika dimensioner av svenska som andraspråk. Deltagarna reflekterar kring sin egen roll som språklig förebild för barn med svenska som andraspråk. Deltagarna utvecklar stödmaterial för språkmedvetna arbetssätt med speciell fokus på barn med svenska som andraspråk.

 

Arbetssätt: 

  • Fortbildningen bygger på kollegialt lärande vilket gör att alla i personalen blir delaktiga i utvecklingen av bestående språkmedvetna arbetssätt inom småbarnspedagogiken.
  • I fortbildningen ingår uppgifter som genomförs både individuellt och gemensamt inom kollegiet med utgångspunkt i den egna barngruppen.
  • Fortbildningens utbildare ger handledning i den kollegiala arbetsprocessen. Handledningen sker på distans.
  • Föreläsningarna är förhandsinspelade.
  • I fortbildningen används inlärningsmiljön Itslearning.

 

Utbildningsansvariga:

Katri Hansell, FD, docent, projektforskare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk, flerspråkig språkutveckling, språkmedveten och språkberikande undervisning samt språköverskridande utbildningssamarbete.
Maria Kvist, FM, universitetslärare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av språkbadsundervisning, flerspråkig språkutveckling, svenska som andraspråk och tidig multilitteracitet.

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.8.2022