Skriv här det du söker efter!

Andelen flerspråkiga barn i svenskspråkig utbildning ökar stadigt, vilket gör flerspråkighetstematiken aktuell redan i småbarnspedagogiken. Med den här fortbildningen vill vi erbjuda deltagarna ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. I fortbildningen fokuserar vi på språk- och kulturmedvetenhet, flerspråkig språkutveckling och svenska som inlärarspråk.

Fortbildningen bygger på kollegialt lärande och under handledning diskuterar och utvecklar deltagarna den egna verksamheten genom att skapa och ta i bruk språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt. Genom kollegialt lärande blir alla i personalen delaktiga i utvecklingen av bestående språkmedvetna arbetssätt inom småbarnspedagogiken.

Fortbildningen är webbaserad och kollegiet jobbar i huvudsak med innehållet i fortbildningen enligt eget tidschema förutom några fasta tider enligt överenskommelse. I fortbildningen ingår uppgifter som genomförs både individuellt och gemensamt inom kollegiet med utgångspunkt i den egna barngruppen. Fortbildningens utbildare ger handledning i den kollegiala arbetsprocessen. Handledningen sker på distans. I mån av möjlighet ordnas en avslutande närstudieträff.

Målgrupp: 

Kollegier inom småbarnspedagogik

Innehåll:

Modul 1. Språkmedveten småbarnspedagogik (oktober–november 2021)

Modulen har fokus på språkmedvetenhet inom småbarnspedagogiken med stöd i Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018. Deltagarna reflekterar över den egna enhetens språklandskap och verksamhetskultur mot bakgrund av begreppen språkmedvetenhet och språklig identitet. Deltagarna utvecklar sin kompetens kring språkmedvetna arbetssätt som en integrerad del av all verksamhet.

Modul 2. Flerspråkig språkutveckling (januari–februari 2022)

Modulen har fokus på flerspråkig språkutveckling och -användning med stöd i aktuell forskning. Deltagarna kartlägger språkresurserna i den egna enheten och reflekterar kring de möjligheter för språkmedvetna arbetssätt som de ger. Deltagarna utvecklar en beredskap att skapa en inkluderande daghemsmiljö där språklig mångfald ses som pedagogisk resurs i samverkan mellan småbarnspedagogisk verksamhet, hem och närmiljön.

Modul 3. Svenska som andraspråk (mars–april 2022)

Modulen har fokus på olika dimensioner av svenska som andraspråk. Deltagarna reflekterar kring sin egen roll som språklig förebild för barn med svenska som andraspråk. Deltagarna utvecklar stödmaterial för språkmedvetna arbetssätt med speciell fokus på barn med svenska som andraspråk.

 

Utbildningsansvariga:

Katri Hansell, FD, docent, projektforskare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk, flerspråkig språkutveckling, språkmedveten och språkberikande undervisning samt språköverskridande utbildningssamarbete.
Maria Kvist, FM, universitetslärare vid Åbo Akademi. Lång erfarenhet av språkbadsundervisning, flerspråkig språkutveckling, svenska som andraspråk och tidig multilitteracitet.

 

Tidpunkt:

Oktober 2021–april 2022

Ort:

Webbaserad distansfortbildning

Omfattning:

Tre moduler omfattande totalt 20–25 timmar

Anmälan:

Anmälan på https://crm.abo.fi/Events/985/Apply
Sista anmälningsdag 31.5.2021.Deltagarantalet är begränsat, vi antar deltagare enligt anmälningsordning.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 1.10.2021