Skriv här det du söker efter!

Specialläraruppdraget i gymnasiet – Fortbildning för speciallärare i gymnasiet

Målet med fortbildningen att förtydliga specialpedagogikens uppdrag i gymnasiet i enlighet med gymnasiets läroplan och stärka speciallärarens kunnande inom de områden som nya gymnasielagen kräver. Fortbildningen är uppbyggd som en processhelhet. Den synliggör vad specialläraruppdraget i gymnasiet kan innebära. Målet är att öka kunskapen och samla erfarenheter om effektiva modeller för specialundervisning i gymnasiet. Fortbildningen har dessutom som mål att bygga upp ett nätverk för speciallärarna.

Målgrupp: 

Fortbildningshelheten riktar sig främst till speciallärare och studiehandledare i gymnasiet.

Innehåll:

Modul 1. Specialundervisning i gymnasiet – vad är uppdraget?
Modulen identifierar speciallärarens uppdrag, omfattning och innehåll. Vad är nuläget? Vilka är målsättningarna för specialundervisningen enligt GLP2021? Vilka är behoven inom specialundervisningen? Vilka särdrag finns inom stödet och specialundervisningen på andra stadiet? I den lokala läroplanen definieras hur den studerandes behov av stödåtgärder avgörs och hur stödet planeras och ordnas.

Tidpunkt: 28.1.2021, kl. 12-16
Modul 2. Välbefinnande, motivation och lärande
Inom modulen går vi igenom samspelet mellan välbefinnande, motivation och lärande. Vi går igenom hur ungdomars akademiska välbefinnande utvecklas före, under och efter övergången till andra stadiet, samt hur välbefinnande, motivation och lärande samspelar och formar ungdomars framtida utbildningsmålsättningar och yrkesval. Vidare för vi diskussioner om hur vi kan förebygga skoltrötthet och stöda ungdomars välbefinnande i skolan.Tidpunkt: 10.3.2021 och 15.3.2021, kl. 13-16
Modul 3. Identifiera inlärningssvårigheter och stöda dem
Modulen behandlar inlärningssvårigheter, hur de identifieras och hur stödåtgärder kan se ut. Därtill genomgås också för den studerande relevanta testningar samt de intyg som behövs för bl.a. studentexamen.Tidpunkt: 15.4.2021, kl. 12-16
Modul 4. Mångprofessionellt samarbete som stöd för den studerandeModulen fokuserar på mångprofessionellt samarbete som stöd för den studerande. Specialundervisningen kan genomföras som samundervisning, undervisning i grupp eller som individuellt stöd. Handledning och samarbete med ämneskollegor är en viktig del av arbetet för att studerande ska uppleva studiemoti­vation och studieframgång. Positiv och upp­muntrande respons främjar den studerandes uppfattning om sig själv som studerande.  Specialläraren är en viktig kugge i detta arbete. Diskussioner förs kring smidiga stadieövergångar både från grundskolan och till högskole­utbildning. Goda modeller och fungerande verktyg delas.

Utbildare: Christel Sundqvist, universitetslärare i specialpedagogik
Tidpunkt: 7.10.2021, kl.12-16

Modul 5. Avslutande seminarium och webbinarium
Hjärnan, inlärning och motivation är centrala teman för den avslutande modulen. I modulen presenteras verktyg och goda modeller från fortbildningshelhetens processer gällande erfarenhet av specialundervisning och handledning på andra stadiet.Utbildare: Anna Tebelius Bodin
Tidpunkt: 9.11.2021, kl.12-16

 

Utbildare:

Processledare Ulrika Ekstam, specialllärare i Kyrkslätts gymnasium
Sakkunniga från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi:
Ann-Katrine Risberg, universitetslärare i specialpedagogik
Christel Sundqvist, universitetslärare i specialpedagogik
Anna Widlund, doktorand
Sakkunniga från bl.a. UBS

Ort:

På distans våren 2021 och i form av närstudier på hösten i mån av möjlighet

Tidpunkt och omfattning:

Inleds 28.1.2021
Fortbildningshelheten genomförs under år 2021 i fem moduler i form av distanstudier (närstudier om möjligt),  processarbete och webbinarier.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Anmälan senast 21.1.2021

 

Uppdaterad 3.9.2021