Skriv här det du söker efter!

På spåret! En lärstig för alla

Fortbildningsprojektet har som mål att ge deltagarna ökad kunskap och kompetens att bemöta barn i behov av stöd samt att ordna verksamheten så att alla barns likvärdiga och jämlika möjligheter att lära sig säkerställs. I fortbildningen får du som deltagare modeller och verktyg för att kunna främja varje barns inlärning och välbefinnande samt för att kunna skapa fungerande grupper och en lärmiljö som stöder varje barns individuella lärstig.

Inom fortbildningshelheten utvecklas även samarbetsformer mellan speciallärare, lärare och övrig personal med målet att främja en god verksamhetskultur och att göra stadieövergångar så smidiga som möjligt för barnen.

Målgrupp:

Lärare, speciallärare och övrig personal inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Innehåll:

Startseminarium

Kl. 8.30 – 15.30 (bägge orterna)

Vasa: 18.2.2020

Helsingfors: 10.3.2020

Det övergripande temat för startseminariet är att främja samarbete mellan lärare, speciallärare och övrig personal inom undervisningsväsendet. Tillsammans öppnar vi upp diskussionen om inkludering och barnens rätt att få det stöd de behöver samt hur vi tillsammans kan skapa goda lärmiljöer i våra verksamheter. Vi fördjupar oss i lågaffektivt bemötande och hur denna metod kan användas i det dagliga samspelet med barnen.

Parallella spår

Vasa: Mars – September 2020

Helsingfors: April – Oktober 2020

Efter starten följer deltagarna ett av tre parallella spår (3 träffar à 4 h).

Den sista spårträffen i varje spår ordnas som närundervisning. Övriga spårträffar ordnas på distans (Zoom).

Spår 1: Särskilt begåvade barn

Spåret riktar sig till dig som vill få kunskap om, förstå och kunna stöda särskilt begåvade barn. Vi funderar även kring vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter som finns i arbetet med dessa barn.

Vasa: 11.3, 31.3 och 7.9, kl. 12-16

H:fors: 8.4, 3.9 och 22.9, kl. 12-16

Den sista spårträffen ordnas som närundervisning. Övriga spårträffar ordnas på distans (Zoom).

Spår 2: Krävande barn

Spåret riktar sig till dig som vill få mer kunskap och verktyg för att kunna stöda barn som har neuropsykiatriska diagnoser och socioemotionella svårigheter. Vi funderar även kring vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter som finns i arbetet med dessa barn.

Vasa: 20.3, 24.4 och 18.9, kl 12-16

H:fors: 3.4, 4.9 och 2.10, kl 12-16

Den sista spårträffen ordnas som närundervisning. Övriga spårträffar ordnas på distans (Zoom).

Spår 3: Speciallärarens roll och samarbete över stadiegränser

Spåret riktar sig till dig som fungerar som speciallärare och som vill tydliggöra och stärka din roll och uppgift. Vi reflekterar kring speciallärarens roll som handledare, samt hur man genom samarbete inom och över stadiegränser skapar smidiga stadieövergångar och en god lärmiljö för barnen.

Vasa: 24.3, 21.4 och 8.9, kl 13-17

H:fors: 27.4 (obs: kl 13-17), 1.9 och 6.10 kl 12-16

Den sista spårträffen ordnas som närundervisning. Övriga spårträffar ordnas på distans (Zoom).

Slutseminarium

Den avslutande seminariedagen ordnas på distans (Zoom). Deltagarna får närmare information om den avslutande dagens upplägg.

Vasa: 7 oktober 2020

Helsingfors: 27 oktober 2020

Under den avslutande seminariedagen möts lärare, speciallärare och personal från olika stadier inom undervisningsväsendet för att få en samsyn  i arbetet med barn i behov av stöd. Tillsammans lyfter och sammanfattar vi samarbetsformer och modeller för smidiga stadieövergångar och goda lärmiljöer som möjliggör och främjar varje barns individuella lärstig. Under seminariet sammanfattas och presenteras de parallella spårens temainnehåll.

Utbildare:

Eva Staffans, universitetslärare och forskare, Åbo Akademi

Sofia Kullberg, speciallärare, Malax kommun

Raija Regnell, psykolog och psykoterapeut, Firma Raija Regnell

Camillla Svens-Liavåg, universitetslärare, Åbo Akademi

Ort:

Parallella fortbildningar i Vasa och Helsingfors

Tidpunkt:

Fortbildningen startar i februari 2020 och pågår fram till hösten 2020

Omfattning:

Fem närstudiedagar samt distansuppgifter kopplade till fortbildningshelhetens innehåll

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 10.6.2020