Skriv här det du söker efter!

Omgivningslära + språkmedvetenhet = sant

Inom lä­ro­äm­net om­giv­nings­lä­ra fors­kar ele­ven om vatt­nets krets­lopp, luft, vä­der, rym­den, tra­fik, nä­rings­ked­jor och myck­et mer. I ar­be­tet kring oli­ka te­man stö­ter ele­ven på nya ord och ofta gans­ka svår­be­grip­li­ga tex­ter. I den här kur­sen tar vi fas­ta på och ut­nytt­jar just det­ta. Vi lå­ter om­giv­nings­lä­ran och språ­ket stö­da var­and­ra och ar­be­tar med oli­ka stra­te­gi­er som kan hjäl­pa ele­ven att lä­sa, skri­va och dis­ku­te­ra inom det val­da te­mat. Sam­ti­digt ger te­mat en möj­lig­het att pla­ce­ra språ­kin­lär­ning­en i ett na­tur­ligt och ett för ele­ven mo­ti­ve­ran­de sam­man­hang.

Un­der kur­sen får lä­ra­ren ta del av oli­ka stra­te­gi­er och mo­del­ler för hur vi inom om­giv­nings­lä­ran kan ar­be­ta på ett un­der­sö­kan­de och fors­kan­de sätt. Sam­ti­digt fo­ku­se­rar vi på be­grepps­för­stå­el­sen, hur vi skri­ver och lä­ser oli­ka typ­er av tex­ter samt hur vi kan do­ku­men­te­ra och pre­sen­te­ra vå­ra re­sul­tat. Vi byg­ger upp en hel verk­tygs­back av oli­ka stra­te­gi­er. Stra­te­gi­er­na (ex. be­grepps­kar­tor, cir­kel­mo­del­len) kan se­dan di­rekt tilläm­pas och ut­vär­de­ras i den egna un­der­vis­ning­en un­der kur­sens gång. Den for­ma­ti­va be­döm­ning­en och tillämp­ning­en av oli­ka di­gi­ta­la verk­tyg in­går som en na­tur­lig del av ar­be­tet.

Mål­grupp:

  • Lä­ra­re och personal inom den grundläggande utbildningen.

Ut­bil­da­re:

  • Ann-Cat­he­ri­ne Henriks­son, PeD, Cen­tret för livs­långt lä­ran­de vid Åbo Aka­de­mi

Om­fatt­ning:

  • Kur­sen be­står av fyra när­stu­die­till­fäl­len (ef­ter skol­da­gens slut) samt mel­la­n­upp­gif­ter (sam­man­lagt 2 sp).

Tid­punkt:

  • Sep­tem­ber 2017–april 2018

Ort:

  • Esbo

Kon­takt:

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen 

Uppdaterad 10.4.2018