Skriv här det du söker efter!

Musikpedagogik för åk 1–6

Behöver du ny inspiration, idéer och uppdateringar för din musikundervisning?

 

Den här fortbildningen är inriktad på aktuella pedagogiska arbetssätt, verktyg och material som stöder målsättningarna för musik i de nationella läroplansgrunderna för grundskolans årskurser 16. Arbetssätten passar också bra inom grundläggande konstundervisning för barn i samma åldersgrupper. Vi fokuserar särskilt på kreativt musikskapande, även med digitala verktyg, samt på hur barn lär sig musikbegrepp och notation genom att röra sig, musicera och göra egen musik. Vi diskuterar också utmaningar och möjligheter med gruppundervisning.

Syftet med fortbildningen är att

  • ge aktiva lärare möjlighet att uppdatera sina kunskaper och diskutera erfarenheter av musikpedagogik i åk 16 och barngrupper i motsvarande ålder
  • ge musikpedagoger en praktisk inblick i hur man kan arbeta med barngrupper i åldern 6–13 år i skolor, musikklubbar eller i grupp inom den grundläggande konstundervisningen
  • ge deltagarna verktyg för att integrera musikskapande och musikproduktion i sin undervisning
  • möjliggöra nätverkande, diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan aktiva lärare på fältet och grundstuderande vid klasslärarutbildningen

Målgrupp: 

Klasslärare, lärare inom den grundläggande konstundervisningen, musikpedagoger som arbetar med barn i åldern 613 år, klubbledare

Innehåll:

Dag 1: 5.2.2021
Aktivt musicerande och skapande som vägar till en självständig musikrelation: nya vindar i läroplansgrunderna
Cecilia Björk.
Dag 2: 12.2.2021
Musikundervisning i grupp (1): från lek och body percussion till bandspel och digitalt skapande
Cecilia Björk, Jan Jansson.
Dag 3: 12.3.2021
Musikskapande är till för alla! Arbetsmetoder och tips för att komponera med yngre barn
Dante Thelestam, Cecilia Björk.
Dag 4: 26.3.2021
Musikundervisning i grupp (2): att organisera lärandemiljöer för musicerande i mindre och större grupper
Cecilia Björk, Jan Jansson.
Dag 5: 9.4.2021
Tänk som en musikproducent: integrera aktuella arbetsmetoder från låtskrivning och scenproduktion i undervisningen
Henrik Oja, Mats Granfors, Cecilia Björk.

 

Utbildare:

FD, MuM Cecilia Björk, universitetslärare i musikens didaktik vid Åbo Akademi
FL, MuM Jan Jansson, lektor i musik vid Vasa övningsskola
MuM Dante Thelestam, kompositör, lärare i musikens grunder
Henrik Oja, musikproducent, universitetsadjunkt vid Umeå universitet
MuM Mats Granfors, musikproducent, låtskrivare, lektor i musik vid Yrkeshögskolan Novia

 

Ort:

Distans (Vasa om pandemisituationen tillåter)

Tidpunkt:

Fem fredagar kl. 12.3016.15 med start 5 februari 2021

Avgift:

Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna genom samfinansiering från Svenska kulturfonden och Åbo Akademi. Eventuella avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 10.11.2020