Skriv här det du söker efter!

Musik och småbarnspedagogik

  • Behöver du idéer och kunskap för musikverksamhet med yngre barn?
  • Nya infallsvinklar?
  • Nyöversatt, svenskt sångmaterial för barn?
  • Eller möjlighet till reflektion och kollegialt stöd för din musikpedagogik?

Kom med och låt dig inspireras att använda nytt material eller nya sätt att använda den sångskatt och det material du redan besitter.

Målet med fortbildningen är att erbjuda kursdeltagarna kunskap och verktyg för att leda mångsidig musikaktivitet i barngrupper. Deltagarna fördjupar sina kunskaper om musikaliskt lärande hos yngre barn, får möjlighet att reflektera kring hur de egna musikfärdigheterna kan användas och utvecklas vidare, och får stöd i att integrera nya musikpedagogiska arbetssätt i sin undervisning.  

Under fortbildningen arbetar vi med musikmaterialet både konkret och teoretiskt. Fokus ligger på hur yngre barns musikaliska uttryck, upplevelser och begreppsförståelse utvecklas genom lek, lyssnande och rörelse. Vi tar reda på varför vi gör som vi gör och framför allt hur vi gör. Lekarna och sångerna behandlas helhetsmässigt och tematiskt och förankras i musikpedagogisk teori. Vi går igenom typiska arbetsmetoder från traditionell musiklek, men anpassar repertoaren till bl.a. förskolan och grundskolans lägsta klasser. Materialet passar även utmärkt för daghemsmiljöer och musikklubbar.  

Målgrupp: 

Fortbildningen riktar sig till klasslärare, speciallärare, småbarnspedagoger, barnskötare, barnledare, musikpedagoger, lärare inom den grundläggande konstundervisningen, klubbledare och andra som vill stärka sin beredskap att leda musikverksamhet i grupper med yngre barn.  

 

Innehåll:

  • Planering och genomförande av musiklektioner/musikstunder i grupp utgående från småbarnsmusikpedagogiska arbetssätt  
  • Mångsidigt och ämnesövergripande bruk av musik i fostran och undervisning för yngre barn, till exempel som språkstärkande aktivitet  
  • Röstvård och sång i musikaktiviteter med yngre barn 
  • Att välja repertoar för barnets värld och musikaliska utveckling  
Kursdag 1

Introduktion till småbarnsmusikfostran/ -pedagogik. Vi går igenom arbetsmetoder från småbarnsmusikpedagogik och hur lärande kan byggas upp via upplevelser av musikaliska element som rytm, tonhöjd, dynamik och klangfärg. Principer för lektionsplanering. 

Kursdag 2

Fördjupning av arbetsmetoderna: sjunga och ramsa, lyssna, integrera.  Body percussion som arbetssätt med yngre barn. 

Kursdag 3

Fördjupning av arbetsmetoderna: spela, skapa och improvisera. Musik och rörelse. Vi tar del av nytt material från fältet och övar oss på att använda bekanta sånger på kreativa sätt. 

 

Utbildare:

Jenny Backman-Pråhl är småbarnsmusikpedagog (högre YH). Till vardags undervisar hon musiklekgrupper och flöjtelever vid Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo. Dessutom håller hon föreläsningar om småbarnsmusikpedagogik vid högskolor och inom andra stadiets utbildningar samt ordnar fortbildningar för bl.a. daghemspersonal. Jenny är också involverad i olika projekt som anknyter till småbarnsmusikpedagogikfältet. Hon har gett ut barnmusikskivan Musikporten och varit med i arbetsgruppen för det tvåspråkiga musikprojektet Tjolahåpp där bearbetningen av det pedagogiska materialet bär hennes signatur.

 

Omfattning:

Fortbildningen erbjuds som distansundervisning och består av föreläsningar och musikaliska leksessioner. Distansträffarna ordnas  under tre fredagar per fortbildning. Deltagarna arbetar även med individuellt anpassade uppgifter mellan träffarna.  

OBS! Fortbildningen kan skräddarsys för deltagarna så att den ger 5 sp enligt Åbo Akademis examensstadga. (Ansvarig: Universitetslärare i musikens didaktik, FD Cecilia Björk).  

Litteratur:
Lindeberg-Piiroinen, A. & Inkeri Ruokonen, I. (2017).  Musiikki varhaiskasvatuksessakäsikirjaClassicus
Nivbrant Wedin, E. (2012). Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen. Gehrmans
Piispanen, U. (2019). Muskarisoppa. Lasten Keskus.  

Tidpunkt:

Distansfortbildning 1 (Lojogruppen): 19.2, 12.3, 9.4 kl. 9.00-16.00 
Distansfortbildning 2 (Åbogruppen): 5.3, 26.3, 23.4 kl. 9.00-16.00 
Distansfortbildning 3 (Vasagruppen): 26.2, 19.3, 16.4 kl. 9.00-16.00 

Anmälan:

Anmälan till samtliga fortbildningar senast 5.2.2021!

Avgift:

Fortbildningen är avgiftsfri för deltagarna genom samfinansiering från Svenska kulturfonden och Åbo Akademi. Eventuella avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 10.2.2021