Skriv här det du söker efter!

Musicera mera

Musicera mera

Musicera mera finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska Kulturfonden och genomförs av Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) vid Åbo Akademi i samarbete med musiker från Wava-institutet i Jakobstad.

Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) har utvecklat ett projekt som önskar stärka det musikaliska kunnandet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola genom att ge barn redskap och utrymme för att utöva musik och utveckla sitt musikaliska kunnande. Barnen får vara delaktiga och aktiva i ett musikaliskt sammanhang och ges möjlighet att arbeta utgående från och med inspiration av bland annat ”12 sånger om månaderna” (av Klas Backman och Anna Charlotta Gunnarsson) och ”Klanglådan” (material utvecklat av De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf, DUNK) som temahelheter med fokus på delar i läroplanen som passar för musikskapande.

Projektet ska  ge barnen förutsättningar att utveckla sin musikaliska kompetens, att uppleva glädjen i att sjunga, att få möjlighet att känna gemenskapen i att framföra musik tillsammans med andra och samtidigt att lära sig om olika instrument och stärka sitt språk. Sångerna är olika till sin stämning vilket kan användas som utgångspunkt för att diskutera vilka känslor sångerna väcker och göra barnen medvetna om sitt känslomässiga register. På ett allmännare plan är målet att ge barnen tillgång till musikens värld och att skapa en ingång till eget musicerande vilket kan ha betydelse för resten av livet. I målsättningen ingår även att inspirera småbarnspedagogerna till nya kreativa verksamhetsformer.

Utgående från första årets pilotering av konceptet har digitala inspirationsmaterial skapats kring  musikens grundelement. Till dessa har vi använt Klanglådans sånger. De digitala inspirationsmaterialen kommer att finnas tillgängliga på CLL:s webbsidor för de daghem som medverkar i projektet samt övriga intresserade. Vi strävar till att fortsätta beforska projektet i samarbete med småbarnspedagogiken vid Åbo Akademi.

Musicera mera genomförs i Österbotten och är tänkt att vara 3-årigt. Nu under verksamhetsår 2 vidareutvecklar vi konceptet, anpassar det utgående från de behov och möjligheter som finns. Vi fortsätter med orkesterbesöken på daghemmen för att ge barnen möjlighet att musicera tillsammans med professionella musiker och uppleva glädjen i att skapa musik tillsammans. Alla medverkande daghemsgrupper inbjuds i slutet av vårterminen till en gemensam konsert där barnen får uppleva musiken i ett större sammanhang. Konserten genomförs i samarbete med Wava-institutet och Novia.

Musicera mera kommer att verka i Jakobstad med omnejd under det kommande läsåret. Fyra daghem, två grupper per daghem, ges möjlighet att delta under höstterminen 2021 och fyra under vårterminen 2022, totalt 16 grupper.

Intresseanmälan tas emot redan nu. För närmare information och intresseanmälan, kontakta projektledare Jenny Teir.

 

SKF

Uppdaterad 31.8.2022