Skriv här det du söker efter!
Projektbild för fortbildningen Leklust, två barn utklädda till pirater, står på en flotte.

Leklust – att skapa, utvecklas och lära genom lek

Projektbild för fortbildningen Leklust, två barn utklädda till pirater, står på en flotte.

Leklust – att skapa, utvecklas och lära genom lek

Vill du få en djupare förståelse för lekens betydelse för barns lärande? Behöver du verktyg för hur du kan använda leken som en resurs i verksamheten?

Fortbildningen Leklust vill lyfta lekens centrala roll inom småbarnspedagogiken genom att visa på hur man med leken som utgångspunkt kan integrera lärområden och kompetensområden. Leklust ger dig som deltagare en ökad kompetens och nya arbetssätt för att tillvarata lekens möjligheter som pedagogisk resurs och en fördjupad syn på lekens betydelse i en småbarnspedagogisk verksamhet.

 

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Genomförande: Leklust genomförs som en flerformsfortbildning med både närstudietillfällen och webbaserade distanstillfällen.

Fortbildningen består av fyra moduler där leken behandlas ur olika synvinklar. Fortbildningen inleds och avslutas med en närstudiedag i Vasa och Helsingfors, och däremellan sker fortbildningen på distans genom träffar och arbete i den pedagogiska verksamheten.

Plats: Vasa och Helsingfors och online. I anmälan väljer du i vilken av städerna du deltar i närstudiedagarna.

Tidtabell: Fortbildningen genomförs hösten 2024 – våren 2025.

Omfattning: 2 närstudiedagar, 8 webbinarier och eget arbete i barngrupp, handledning vid behov.

 

Moduler:

Modul 1: Att skapa leklust

I denna modul lyfts lekens betydelse för barn och deltagarna får fördjupa sin kunskap i lekens roll i konstfostran.  

Tidpunkt:  

16.9 Närstudiedag i Vasa kl. 9-16

18.9 Närstudiedag i Helsingfors kl. 9-16

Modul 2: Lärande genom lek 

I denna modul ligger fokus på lekens möjligheter till lärande. Vi gör en djupdykning i lekresponsiv undervisning som didaktisk metod och därefter behandlas olika lärmiljöer och hur de kan bjuda in till lek. 

Tidpunkt:  

25.9, kl. 13-16, zoom  

8.10 kl. 13-16, zoom 

30.10 kl. 13-16, zoom 

 

Uppföljningstillfälle 1 3.12 kl. 12-13.30, zoom 

Uppföljningstillfälle 2 4.12 kl. 12-13.30, zoom 

Deltagarna deltar i ett av ovanstående uppföljningstillfällen.  

Modul 3: Hållbarhet genom lek

I denna modul sätts fokus på social hållbarhet och relationskompetens samt hur hållbarhetsfrågor kan belysas i lek. 

Tidpunkt: 

21.1 kl. 13-16, zoom 

12.2 kl. 13-16, zoom

6.3 kl. 13-16, zoom 

 

Uppföljningstillfälle 1 7.4 kl. 12-13.30, zoom 

Uppföljningstillfälle 2 8.4 kl. 12-13.30, zoom 

Deltagarna deltar i ett av ovanstående uppföljningstillfällen.  

Information uppdateras efterhand 

Modul 4: Rörelse genom lek 

I denna avslutande modul belyses lärmiljöernas betydelse för rörelse och hur den pedagogiska verksamheten kan uppmuntra till rörelse genom lek.  

Tidpunkt:  

6.5 Närstudiedag i Vasa kl. 9-16 

8.5 Närstudiedag i Helsingfors kl. 9-16 

 

Utbildare:

Hannah kaihovirta Hannah Kaihovirta, Docent Hannah Kaihovirta är äldre universitetslektor i bildkonstpedagogik och estetiska ämnenas didaktik vid Pedagogiska fakulteten och den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Kaihovirta har lång erfarenhet av vetenskaplig handledning samt av konstinformerade lärmiljöer som bildkonstnär, pedagog, forskare, projektledare och kurator för konstutställningar och konstpedagogiska events. 
Porträtt av Jessica Nylund Jessica Nylund, PeM. Jessica Nylund är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Jessica arbetar med olika projekt inom småbarnspedagogik och förskola. Tidigare har Jessica jobbat som lärare inom småbarnspedagogik och universitetslärare i småbarnspedagogik. 
Porträtt av Siv Lundström Siv Lundström, TD. Siv Lundström är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Siv arbetar med professionsutveckling för personal inom småbarnspedagogik och förskola, ofta i projekt där pedagogisk implementering och utvecklande av verksamhetskulturen står i fokus. Hon forskar även kring resiliens inom småbarnspedagogiken. Siv har tidigare jobbat som forskare, universitetslärare och sjukhusteolog och är även arbetshandledare.  
Maria Magnusson Maria Magnusson. Maria Magnusson är lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet i Sverige. Hennes primära forskningsområde är yngre barns lärande och skriftspråkande i förskola och förskoleklass. Ett centralt tema i hennes forskning är relationen mellan undervisning, lek och fantasi. Magnusson är kontaktperson för nätverket Nordic Early Literacy Education och sitter i styrgruppen för Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning (PUFF). 

 

Nora Karlsson Nora Karlsson, socionom YH och PeM. Nora Karlsson jobbar som föreståndare för Stiftelsen Sedmigradskys daghem, Marias Asyl i Helsingfors.  För Nora är det centralt att barnet är i centrum för en heldagspedagogisk verksamhet där leken är det viktigaste redskapet.  

 

Ann-Christin Furu Ann-Christin Furu. Ann-Christin Furu är docent i småbarnspedagogik med inriktning mot lärande för hållbarhet och verksam som universitetsforskare vid Åbo Akademi. I sin forskning intresserar hon sig särskilt av hur man kan skapa grund för hållbarhet, välbefinnande och resiliens – både hos individer och inom organisationer. Hon har mer än 25 års erfarenhet av lärarutbildning och arbete med utveckling av organisationer, företag och individer kring värderingar, kommunikation och olika aspekter av hållbarhet. Ann-Christin är också mamma till två tonåringar, natur- och kulturälskare och driver hållbarhetsföretaget Refugium som skapar rum för inre och yttre hållbarhet genom yoga, utbildning och gemenskap. 

 

Annika Ekblad  

Annika Ekblad. Annika Ekblad arbetar som projektansvarig inom småbarnspedagogik och förskola i Vörå kommun. Projektet utvecklar digitala och innovativa lärmiljöer som erbjuder barnen mångsidiga och meningsfulla upplevelser. Genom att kombinera analogt och digitalt material ges barnen mångsidiga uttrycksformer. Fokus ligger på glädje, lekfullhet, kreativitet, delaktiga barn och framtida kompetenser. 

 

Mikaela Svanbäck-Laaksonen.  

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeD. Mikaela Svanbäck-Laaksonen arbetar som universitetslektor i småbarnspedagogik och kandidatprogramansvarig vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Svanbäck-Laaksonen har mångårig erfarenhet av att undervisa blivande lärare inom småbarnspedagogik. Hon undervisar i bland annat rörelsedidaktik, pedagogisk planering och dokumentation samt ledarskap. Hon har lång erfarenhet av att handleda och fortbilda personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning runt om i Svenskfinland. Hon har planerat, genomfört och handlett personal inom flera projekt där förändrings- och utvecklingsarbete har varit i fokus. Svanbäck-Laaksonens forskning berör främst småbarns rörelseaktiviteter och ledarskap inom småbarnspedagogik. 

 

Margareta Öhman  

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon är också en erfaren konsult och föreläsare för personal inom förskola och skola. Margareta har skrivit ett flertal böcker med fokus på lek, bland annat Värna barns lekstyrka, Låt leken främja språket och När leken inte fungerar. 

 

Nina Dahl-Tallgren Nina Dahl-Tallgren är utbildad scenkonstpedagog (YH), klasslärare (PeM), doktorand vid Åbo Akademi och har en specialyrkesexamen inom ledarskap och företagsledning. Nina har en lång arbetserfarenhet som teaterlärare, föreläsare och projektledare, specialiserad på tillämpad drama och teater inom olika utbildningskontexter. Hon har utvecklat publikarbete (teaterpedagogiskt arbete) i Finland och jobbat inom det finlandssvenska teaterfältet, anställd som teaterpedagog på Wasa Teater. Idag driver hon ett eget företag som konsult, konceptutvecklare och föreläsare samtidigt som hon arbetar som projektchef och forskningsledare för projektet ”Scenkonst med i lärande” vid Uniarts, Konstuniversitet i Helsingfors.  

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 19.6.2024