Skriv här det du söker efter!
Projektbild för fortbildningen Leklust, två barn utklädda till pirater, står på en flotte.

Leklust – att skapa, utforska och lära genom lek

Projektbild för fortbildningen Leklust, två barn utklädda till pirater, står på en flotte.

Leklust – att skapa, utforska och lära genom lek

Vill du få en djupare förståelse för lekens betydelse för barns lärande? Behöver du verktyg för hur du kan använda leken som en resurs i verksamheten?

Fortbildningen Leklust vill lyfta lekens centrala roll inom småbarnspedagogiken genom att visa på hur man med leken som utgångspunkt kan integrera lärområden och kompetensområden. Leklust ger dig som deltagare en ökad kompetens och nya arbetssätt för att tillvarata lekens möjligheter som pedagogisk resurs och en fördjupad syn på lekens betydelse i en småbarnspedagogisk verksamhet.

 

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Genomförande: Leklust genomförs som en flerformsfortbildning med både närstudietillfällen och webbaserade distanstillfällen.

Fortbildningen består av fyra moduler där leken behandlas ur olika synvinklar. Fortbildningen inleds och avslutas med en närstudiedag förslagsvis i Vasa/Helsingfors, och däremellan sker fortbildningen på distans genom träffar och arbete i den pedagogiska verksamheten.

Plats: förslagsvis Vasa / Helsingfors och online

Tidtabell: Fortbildningen genomförs hösten 2024 – våren 2025.

Omfattning: 2 närstudiedagar, 6–8 distansstudietillfällen samt eget arbete i barngrupp, handledning vid behov.

Moduler:

I modulerna läggs speciell vikt vid hur man genom lek kan stärka områden som rörelse, skapande verksamhet och hållbarhetsfrågor i verksamheten samt hur en positiv och tillåtande syn på lek kan genomsyra verksamhetskulturen. Mera information kommer närmare.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 22.11.2023