Skriv här det du söker efter!

Läropussel 2.0 med fokus på lärområden

https://www.youtube.com/watch?v=iRpzoNKOBq8

I fortbildningshelheten Läropussel 2.0 har vi som mål att stödja personal inom småbarnspedagogik att integrera lärområden i den pedagogiska verksamheten.

Vi erbjuder utbildning och handledning i att bygga upp en målstyrd verksamhet där barnens delaktighet utgör kärnan. Vi stöder också utvecklingen av lärande gemenskaper och delning av goda arbetssätt.

Fortbildningen består av seminariedagar samt handledning av professionella utbildare. Personalen deltar som team och får handledning på sin egen enhet och via videokonferens. Fortbildningen riktar sig i första hand till team som arbetar med 3–5-åriga barn. Vi erbjuder handledningen till totalt tolv team i Svenskfinland.

Som deltagare får ni en fördjupad förståelse för lärområden samt stöd och redskap för att utveckla er egen pedagogiska verksamhet. Ni får modeller och erfarenheter av pedagogisk planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och utvärdering. Kollegialt lärande är en central del av projektet och tillsammans med andra team inspirerar och stöder ni varandra.

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik, i första hand team som jobbar med 3-5-åriga barn. Vi erbjuder handledningen till totalt 12 team i Svenskfinland.
OBS! Ni anmäler er som team till fortbildningen. Du kan anmäla dig själv och lägga till dina kollegor för att reservera platserna.

 

Innehåll:

Startseminarium
Under dagen fördjupar vi oss i lärområdenas innehåll och implementeringen i den pedagogiska verksamheten. Ni får redskap för pedagogisk planering och -dokumentation samt för främjande av barnens delaktighet. Vi ger stöd för det kollegiala lärandet och för formuleringen av mål för ert eget utvecklingsarbete. Vi rekommenderar att minst två personer deltar från varje team.
Handledningsprocessen
Under fortbildningen får varje deltagande team individuellt anpassad handledning på den egna enheten. Våra utbildare besöker er enhet totalt tre gånger, om pandemiläget tillåter. Besöken innehåller både observation av verksamheten och handledning av teamet. Mellan besöken får ni tillsammans med andra team handledning via videokonferens. Under hela processen jobbar ni aktivt och mångsidigt med utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Ni formulerar mål, genomför, dokumenterar och utvärderar, med stöd av våra handledare.
Slutseminarium
Under dagen delar vi erfarenheter och modeller för att synliggöra mångfalden av mål och arbetssätt kring lärområden. Ni får ytterligare redskap för uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt inspiration för att jobba vidare med nya mål för utvecklandet av er verksamhet. Vi rekommenderar att minst två personer deltar från varje team.

 

Utbildare:

Johanna Still, universitetslärare, Åbo Akademi
Mikaela Svanbäck-Laaksonen, universitetslärare, Åbo Akademi

 

Tidpunkt:

Grupp 1: Våren – hösten 2021. Start 25.3.2021. Startdagen genomförs på distans.

Grupp 2: Hösten 2021 – våren 2022. Start 2.9.2021. Startdagen genomförs på distans.

Ort:

Svenskfinland

Omfattning:

Två seminariedagar, utvecklingsarbete och handledning på egen enhet.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 24.8.2021