Skriv här det du söker efter!

Kompetensutveckling inom yrkesutbildningen 2018

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi erbju­der utbildningsledare, pedagogiska ledare och ledande nyckelpersoner inom yrkesutbildningen verktyg och stöd i att leda förändring i enlighet med yrkesutbildningsreformen.

Målgrupp:

Lärare och personal inom yrkesutbildningen.

Ort:

Åbo, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2

Innehåll

15-16.11.2018 ”Ledarskap i förändring” med Lars Svedberg, docent i pedagogik och leg. psykolog.

  • Om pedagogiskt ledarskap, förändringsledarskap, ledarrollen; personlig och professionell ledarkompetens.

24-25.1.2019 ”Ledarskap och kommunikation” med Marianne Nummela, utbildare och NLP-trainer.

  • Om positiv kommunikation, förändringskommunikation, intern och extern kommunikation och samverkan.

+ ”Från vision till handling!” Avslutande dag i mars 2019, datum enligt gruppens val.

  • Om goda modeller för strategisk utveckling av verksamhetskultur och verksamhetsprocesser samt personalens kompetensutveckling – individuella reflektioner och erfarenhetsutbyte inom gruppen.

 

Utbildningen bygger på ett arbetssätt som belyser och behandlar teman både teoretiskt och praktiskt samt erbjuder deltagarna ett inspirerande forum för kollegialt lärande och reflektion över sitt eget ledarskap och verksamheten.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Ut­bild­ning­ar­na pla­ne­ras och ge­nom­förs i sam­råd med yr­kes­ut­bild­nings­sek­torn.

Uppdaterad 16.10.2018