Skriv här det du söker efter!

Kompetensutveckling inom yrkesutbildningen 2019

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi erbju­der handledare och handledande lärare, både erfarna och mindre erfarna, färdigheter och verktyg för att utvecklas i sin handledarroll i enlighet med yrkesutbildningsreformen.

Målgrupp:

Lärare och personal inom yrkesutbildningen.

Ort:

Parallella utbildningar i Helsingfors och Tammerfors.

Fortbildningen är pågående och anmälningen är avslutad.

Nästa Kompetensutveckling för handledare inom yrkesutbildningen -kurs är planerad att starta i Vasa i januari 2020! Aktuell info och anmälningslänk publiceras inom kort.

PROGRAM

  • Handledning i förändringHandledarrollen och individualiseringsprocessen

Tua Weckström-Lundell, HvM, lektor vid YH Novia, psykoterapeut, arbetshandledare (STOry) Christine Welander, PM, arbetshandledare (STOry), handledare i funktionella metoder

  • Pedagogens handledarkompetens – Kommunikation och målinriktad handledning

Tua Weckström-Lundell och Christine Welander

  • Att utvecklas i sin handledarrollJag som handledare – Individuell utvecklingsplan

Tua Weckström-Lundell och Christine Welander

  • Pedagogiskt ledarskap och handledarskap, Lars Svedberg, docent i pedagogik, leg. psykolog

om ledarskap, handledarskap, ledarrollen – personlig och professionell handledarkompetens         

  • Handledarskap och kommunikation, Marianne Nummela, utbildare, NLP-trainer

om positiv kommunikation, att bemöta och lyssna, utmaningar i kommunikation, välmående

Utbildningen bygger på ett arbetssätt som belyser och behandlar teman både teoretiskt och praktiskt samt erbjuder deltagarna ett inspirerande forum för kollegialt lärande och reflektion över sin egen handledarroll.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. Ut­bild­ning­ar­na pla­ne­ras och ge­nom­förs i sam­råd med yr­kes­ut­bild­nings­sek­torn.

Uppdaterad 8.11.2019