Skriv här det du söker efter!

Knattematte – matematik i förskola och daghem

Knattematte – matematik i förskola och daghem

Ny­fi­ken på att få tips om hur bar­nets ma­te­ma­tis­ka tän­kan­de kan stö­das? Kän­ner du att du sak­nar kon­kre­ta idé­er för le­kar, iakt­ta­gel­se­öv­ning­ar och problemlös­nings­upp­gif­ter inne och ut­om­hus? Un­der fortbildningstill­fäl­let job­bar vi med bl.a. oli­ka sor­te­ring­ar, for­mer och möns­ter. Vi un­der­sö­ker hur man kan mä­ta på olika sätt och be­kan­tar oss med någ­ra för­upp­gif­ter inom pro­gram­me­ring. Mat­te hand­lar ock­så myck­et om språk och hur vi kan stö­da bar­nets språk­li­ga medve­ten­het ge­nom oli­ka le­kar.

Kursort: Enligt överenskommelse. Fortbildningen är en beställningskurs och kan beställas av oss i sin helhet. Hör av er så kan vi berätta mer!


Uppdaterad 31.8.2022