Skriv här det du söker efter!

Klara, färdiga, RÄKNA – workshop

Hur kom­bi­ne­ra ma­te­ma­tik, ut­om­hus­pe­da­go­gik och sko­la i rö­rel­se? Un­der work­sho­pen får du prö­va på oli­ka la­bo­ra­ti­va upp­gif­ter och i små­grup­per ska­pa egna som de öv­ri­ga del­ta­gar­na får tes­ta.

Mål­grupp:

  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.
    • Äm­nes­lä­ra­re åk 7-9
    • Klass­lä­ra­re 5-6

Ut­bil­da­re:

  • Nina Aspe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas

Tid­punkt:

  • 12.4.2018, kl 16-19 (bå­de in­om­hus och ut­om­hus)

Ort:

  • Åbo

Om­fatt­ning:

  • 3 h

Kon­takt:

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen

Kur­sen ord­nas i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.

Uppdaterad 10.4.2018