Skriv här det du söker efter!

Kaikki med! – Alla mukaan!

Se­mi­na­ri­e­da­gar kring ti­dig språ­kin­lär­ning in­klu­de­ran­de så­väl fö­re­läs­ning­ar som work­shops.

Mål­grupp: Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik, för­sko­la och ny­bör­jar­un­der­vis­ning

Med­ver­kan­de fö­re­lä­sa­re:
Ka­ri­ta Mård-Mi­et­ti­nen, FD, do­cent, forsk­nings­le­da­re, Vasa uni­ver­si­tet
Su­san Hell­den-Pa­a­vo­la, PeK, barn­träd­gårds­lä­ra­re, Jy­väs­ky­lä stad
Le­ena Huss, FD, pro­fes­sor eme­ri­ta, Upp­sala Uni­ver­si­tet
Katri Han­sell, FD, pro­jekt­fors­ka­re, Åbo Aka­de­mi

För mera in­for­ma­tion om pro­gram­met se https://os­ter­bot­tens­sprak­stig.word­press.com

Anmälan se­nast 14.3.2018. An­ta­let plat­ser är be­grän­sat!
Se­mi­na­ri­et är av­gifts­fritt (lunch på egen be­kost­nad) och fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen.

Bro­schyr

Uppdaterad 15.3.2018