Skriv här det du söker efter!

Hälsa för lärande-lärande för hälsa

Hälsa för lärande-lärande för hälsa

Verktygen för skolorna att hantera de utmaningar som coronakrisen medfört är här!

Fortbildningen erbjuder kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och praktiska redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens.

Kom med och bygg upp en trygg och gemenskapsfrämjande verksamhetskultur läsåret 2022-2023!

Fortbildningen riktar sig till hela skolpersonalen i den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Vi gör detta tillsammans!

 

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildning och andra stadiet

 

Innehåll:

Modul 1. Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan
29.8.2022 (närstudiedag á 6 h)
För att skapa ett ”hela skolan”- perspektiv går vi igenom förebyggande arbete, forskning kring skolanknytning och närvaroarbete och diskuterar relationsarbetet som en grundbult i en välmående skola.Utbildare: Petri Partanen
Modul 2. Relationsanalys
5.10.2022 i Vasa (närstudiedag á 6 h)
eller
6.10.2022 i Åbo (närstudiedag á 6 h)
Vi fokuserar på relationsbaserat arbete för implementering av relationsperspektiv, analys med egen anknytning och praktiska uppgifter.Utbildare: Harry Lunabba
Modul 3. Hjärnan, inlärning och motivation (tre webbinarier á 3h)

För att kunna jobba förebyggande och långsiktigt med elevers motivation erbjuds tre webbinarier om hjärnan och inlärning och motivation, samt praktiska exempel på arbete kring hjärnstarka elever.

1.12.2022 Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation
Utbildare: Anna Tebelius-Bodin

12.1.2023 – Utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång
Utbildare: Anna Widlund

6.2.2023 – Elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet
Utbildare: Petri Partanen

Modul 4. Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”
20.3.2023 (närstudiedag á 6 h)
Vi synar elevers möte med undervisningen och skolans vardag ur ett tillgänglighets och närvaroperspektiv. Vi har som mål att öka elevers medvetenhet om studiestrategier och självreglering och får en introduktion till PASS-teorin för att förstå variationer i elevers förmågor i lärandet.Utbildare: Petri Partanen
Modul 5. Lärarstress, elevstress och resiliens
2.5.2023 i Vasa (närstudiedag á 6 h)
eller
3.5.2023 i Åbo (närstudiedag á 6 h)
Vi fokuserar på att skapa förståelse för hur man kan öka resiliens genom olika strategier, för både elever, studerande och lärare. Metoder, verktyg och praktiska övningar för att hantera lärarstress och förstärka vanor kring återhämtning i arbetsvardagen.Utbildare: Petri Partanen och Eva Åstrand

 

Utbildare och processledare:

Petri Partanen Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Han har handlett och utbildat ett stort antal lärare, arbetslag, ledningsgrupper, elevhälsoteam, skolledare m.fl. runt om i Sverige, bl.a. inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Han har skrivit ett antal böcker, vetenskapliga rapporter och kunskapsöversikter om elevers hälsa, lärande och utveckling.
Anna Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, är pedagog, föreläsare och författare och utbildad inom inlärningspsykologi vid Harward University. Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation.

Foto: Linda Tammisto
Harry Lunabba, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet. Hans specialområde är relationer och har mångårig erfarenhet av lärarfortbildning.

 

Orter: 

Vasa och Åbo (deltagarna deltar på valfri ort)


Genomförande:

Närstudier och distanstillfällen läsåret 2022-2023. Gruppen arbetar processinriktat så att det finns tid för diskussioner ledda av process- och samtalsledare. Deltagarna tar också del av litteratur som anknyter till temat.

Anmälan:

Anmälan senast 10.6.2022.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 30.9.2022