Skriv här det du söker efter!

Gymnasiet i tiden

Projektet ringar in de behov och utmaningar som gymnasierna står inför i.o.m. gymnasiereformen och den nya läroplanen och de förändringar den kommer att innebära. Projektet fokuserar på behov som framkommit på fältet och strävar till att öka lärares kompetens och kunnande vad gäller virtuellt lärande, läs- och skrivstrategier samt gymnasiediplom.

Projektet strävar till att ge lärare inspiration, en vilja att själv utvecklas och utveckla sin syn på lärandet och lärarens roll, samt att själv bidra till det kollegiala lärandet och samarbetet mellan gymnasierna.

Målgrupp: 

Lärare i gymnasiet

Innehåll:

Modul 1. Strategier för genremedvetet lärande – Kodknäckaren

Hur får vi som pedagoger studerande att förstå vad de läser? Hur får vi studerande att verkligen svara på frågan och inte bara flumma runt? Samtidens multimodala textflöden och därmed ökade krav på kritisk läs- och skrivkunnighet utmanar skolans skriftpraktiker. Skolans skrivundervisning har ett uppdrag att erbjuda trygga ramar och skriviver, vilka stärker de ungas läs- och skrivkompetens. Fortbildningen tar avstamp i gymnasiets nya läroplan där ”varje lärare också är lärare i språket inom den vetenskapliga disciplin som läroämnet grundar sig på samt lärare i multilitteracitet”.

  1. Att vara skrivlärare i eget ämne – genrepedagogik och strategier för skrivande
  2. Korrigera eller respondera – vägar mot en kommunikativ och konstruktiv responskultur
FOTO Sonja Finholm/Alfred Media

Utbildare: FD Annette Kronholm-Cederberg är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare i Topeliusgymnasiet och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare. Sin femtioårsdag firade hon med att skriva studentexamen i modersmål och litteratur, först som 30-åring vågade hon tala om sig själv som en skrivande människa.

Tidpunkt: 21.4 och 4.5, kl. 15-18

 

Modul 2. Gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen

Gymnasiediplomen är ämnade för att ge gymnasiestuderande möjlighet att visa sitt intresse och sin förmåga i konst- och färdighetsämnena i ett särskilt prov. Fortbildningen belyser praktiska modeller för hur man arrangerat undervisning i olika ämnen samt former för att avlägga diplomen.

Utbildare:  
Laila Rebers-Holländer, linjeledare, bildlärare, Tölö gymnasium
Kia Tallgren, koordinator, bildlärare, Tölö gymnasium
Joel Gräfnings, bildlärare, medieansvarig, Tölö gymnasium
Sakkunniga från UBS

Tidpunkt: 26.4.2021

Modul 3. Virtuell pedagogik – distansundervisningens didaktik

Att undervisa virtuellt handlar om att förstå vad digitala medier innebär ur pedagogisk synvinkel och hur de präglar kursupplägget. Under fortbildningen diskuteras utmaningar och möjligheter med att undervisa i virtuella lärmiljöer utgående från aktuell forskning och deltagarnas erfarenheter

Tidpunkt: April 2021

 

Ort:

Distans

Tidpunkt:

Våren 2021

Omfattning:

4 dagar

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Eventuella kostnader för resor, kost och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 6.4.2021