Skriv här det du söker efter!

Gymnasiet i tiden

Projektet ringar in de behov och utmaningar som gymnasierna står inför i.o.m. gymnasiereformen och den nya läroplanen och de förändringar den kommer att innebära. Projektet fokuserar på behov som framkommit på fältet och strävar till att öka lärares kompetens och kunnande vad gäller virtuellt lärande, läs- och skrivstrategier samt gymnasiediplom.

Projektet strävar till att ge lärare inspiration, en vilja att själv utvecklas och utveckla sin syn på lärandet och lärarens roll, samt att själv bidra till det kollegiala lärandet och samarbetet mellan gymnasierna.

Målgrupp: 

Lärare i gymnasiet

Innehåll:

Modul 1. Virtuell pedagogik distansundervisningens didaktik

Att undervisa virtuellt handlar om att förstå vad digitala medier innebär ur pedagogisk synvinkel och hur de präglar kursupplägget. Under fortbildningen diskuteras utmaningar och möjligheter med att undervisa i virtuella lärmiljöer utgående från aktuell forskning och deltagarnas erfarenheter

Utbildare: Charlotta Hilli

Tidpunkt: 14.1.2021

Modul 2. Strategier för genremedvetet lärande – Kodknäckaren

Målsättningen är att alla lärare i alla ämnen ska tala samma språk, det vill säga använda genremedvetna och gemensamma begrepp kring texter. Med en gemensam genrerepertoar hos lärarna gynnas förutsättningarna för att även studerande närmar sig texter genremedvetet och med stärkt läskunnighet vilket leder till förbättrade inlärningsresultat.

Tidpunkt: Februari 2021

Modul 3. Gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen

Gymnasiediplomen är ämnade för att ge gymnasiestuderande möjlighet att visa sitt intresse och sin förmåga i konst- och färdighetsämnena i ett särskilt prov. Fortbildningen belyser praktiska modeller för hur man arrangerat undervisning i olika ämnen samt former för att avlägga diplomen.

Utbildare:  
Laila Rebers-Holländer, linjeledare, bildlärare, Tölö gymnasium
Kia Tallgren, koordinator, bildlärare, Tölö gymnasium
Joel Gräfnings, bildlärare, medieansvarig, Tölö gymnasium
Sakkunniga från UBS

Tidpunkt: Februari 2021

Ort:

Distans

Tidpunkt:

Fortbildningen inleds i januari 2021

Omfattning:

4 dagar

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 30.11.2020