Skriv här det du söker efter!

Fortbildningshelheten GRÄNSLAND LIGHT belyser aktuell läs- och skrivforskning och ger lärarna möjligheter att utvecklas genom kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers allsidiga kompetens i ämnet svenska och litteratur och på att hantera mångfalden i klassen.

Under fortbildningshelheten jobbar vi utgående från följande frågeställningar;

 • Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen?
 • Hur stöttas läs- och skrivutveckling bäst?
 • Varför läsa skönlitteratur?
 • Hur utveckla kritisk läsning?
 • Hur hantera mångfald, flerspråkighet och svenska som andraspråk?
 • Hur kan läraren fungera som en skrivhandledare?

Varje deltagare erbjuds handledning, inspiration och stöd under hela fortbildningshelheten. Varje grupp/kollegium får handledning och deltar i närstudier tillsammans med externa utbildare. Dessa är forskare, verksamma konstnärer och lärare från Åbo Akademi och teaterhusen Åbo Svenska Teater och Wasa Teater. Lärarnas kompetens inom estetiska lärprocesser, regi, drama, poesi och dans utvecklas genom mångprofessionellt samarbete. Välkommen med att inspireras i arbetet!

Målgrupp:

Klasslärare, grupper av kolleger från samma skola prioriteras.

Innehåll:

Fortbildningen har följande innehåll och upplägg

Läs- och skrivprocesser i teoretisk granskning (september – december)

Under höstterminen tar vi del av och diskuterar aktuell forskningslitteratur och praxis. Ett nordiskt perspektiv på svenskämnets och litteraturens didaktik är tydligt närvarande. Gemensamma läsningar, föreläsningar, iakttagelser och reflektioner bidrar till kompetensutvecklingen hos oss alla.

Utbildare: Professor Ria Heilä-Ylikallio och klasslärare Sigrid Ducander

Poesi i blickfånget – konstbaserade ingångar till poesiundervisning

Fortbildningsdagen behandlar olika konstbaserade ingångar till att arbeta med poesi i undervisningen, med fokus på dansskapande och bildskapande arbete. Genom presentationer och workshops diskuteras aktuell forskning och deltagarna får praktiskt pröva på olika sätt att arbeta med poesi.

Utbildare: Universitetslärare Heidi Höglund och PeD Sofia Jusslin

Wass penna med mycket glöd!

Fortbildningsdagarna ger dig möjlighet att djupdyka i konsten att skriva, berätta och ge liv till texter. Fördjupa dig i alla magiska förtrollande verktyg i teaterns värld. Det blir en magisk resa, efter dessa dagar är din penna vassare än någonsin.

Utbildare: Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, Wasa Teater

Berättarröst på scen och i text

Deltagarna får i en undersökande roll utveckla den egna berättarrösten och sitt eget skrivande. Vi jobbar med dramatiskt berättande, kreativa uttryck med avstamp i den egna skrivprocessen samt konstnärligt förhållningssätt till scen och text

Utbildare: Dramaturg och författare Tove Appelgren, Åbo Svenska Teater

Skapa i oväntade lärmiljöer. Intryck! Uttryck! Avtryck!

Fortbildningsdagen närmar sig läs- och skrivprocesser som didaktiska designelement i helhetsskapande undervisning och ger deltagarna konkreta pedagogiska strategier för att arbeta med intryck, uttryck och avtryck som upplevelser av lärmiljö.

Deltagarna får stiga in i oväntade lärmiljöer där de handleds i att vara agenter för sitt eget professionella lärande.  Lärmiljöerna kommer att ha olika karaktär och kan alla undersökas som autentiska, möjliga och tillförlitliga lärmiljöer.

Utbildare: Docent Hannah Kaihovirta och klasslärare Tove Eklund-Hartman

Processarbete (pågår under hela fortbildningen)

Kollegiet väljer fokus för gemensamt processarbete. Deltagarnas kollegiala kompetensutveckling sker genom gemensamma diskussioner och handledning i grupp och individuellt. Deltagarna reflekterar också i skrift, i tre korta reflektionstexter. Videoföreläsningar, texter och samtal med handledaren ger input och inspiration.

Teman som kollegierna kan utveckla (processarbete):

 • Läraren som skrivhandledare
 • Skrivstöttning
 • Samtida bilderböcker i undervisningen
 • Bedömning i svenska och litteratur
 • Lokala lärmiljöer som stöd i läs- och skrivprocesser
 • Läromedelskritik
 • Laborativ grammatik

Utbildare: Klasslärare Sigrid Ducander och professor Ria Heilä-Ylikallio

 

Omfattning:

Fortbildningstillfällen, 4 stycken under höstterminen -21 och 5 stycken under vårterminen -22, schemaläggs i samråd med deltagarna. Fortbildningen motsvarar 10 sp.

Ort:

Fortbildningen genomförs enligt hybridmodell med både närstudiedagar och virtuella träffar. Processarbete utförs i egen skola.

Tidpunkt:

 • September 2021 – maj 2022

Tidtabell för gemensamma tillfällen läsåret 2021-2022:

September       Projektstart (närstudier)

Oktober            Läs-och skrivprocesser (digitalt)

November        Bilderboken i fokus

December         Teachers Writers

Januari              Kreativt skrivande med teaterpedagog*

Februari            Multilitteracitet i oväntade lärmiljöer*

Mars                  Poesi i blickfånget*

April                   Berättarröst på scen och i text*

Maj                    Avslutande tillfälle

 *Dessa tillfällen kan byta inbördes ordning

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 3.8.2021