Skriv här det du söker efter!

Fortbildningshelheten GRÄNSLAND LIGHT belyser aktuell läs- och skrivforskning och ger lärarna möjligheter att utvecklas genom kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers allsidiga kompetens i ämnet svenska och litteratur och på att hantera mångfalden i klassen.

Under fortbildningshelheten jobbar vi utgående från följande frågeställningar;

 • Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen?
 • Hur stöttas läs- och skrivutveckling bäst?
 • Varför läsa skönlitteratur?
 • Hur utveckla kritisk läsning?
 • Hur hantera mångfald, flerspråkighet och svenska som andraspråk?
 • Hur kan läraren fungera som en skrivhandledare?

Varje deltagare erbjuds handledning, inspiration och stöd under hela fortbildningshelheten. Varje grupp/kollegium får handledning och deltar i närstudier tillsammans med externa utbildare. Dessa är forskare, verksamma konstnärer och lärare från Åbo Akademi och Wasa Teater. Lärarnas kompetens inom estetiska lärprocesser, regi, drama, poesi och dans utvecklas genom mångprofessionellt samarbete. Välkommen med att inspireras i arbetet!

 

https://youtu.be/x2hpjWgZsDY

Målgrupp:

Klasslärare, grupper av kolleger från samma skola prioriteras.

Innehåll:

Under fortbildningen tar vi del av och diskuterar aktuell forskningslitteratur och praxis. Ett nordiskt perspektiv på svenskämnets och litteraturens didaktik är tydligt närvarande. Gemensamma läsningar, föreläsningar, iakttagelser och reflektioner bidrar till kompetensutvecklingen hos oss alla.

Fortbildningen ger dig möjlighet att djupdyka i konsten att skriva, berätta och ge liv till texter. Fördjupa dig i alla magiska förtrollande verktyg i teaterns värld och efter det är din penna vassare än någonsin

Processarbete pågår under hela fortbildningen. Kollegiet väljer fokus för gemensamt processarbete. Deltagarnas kollegiala kompetensutveckling sker genom gemensamma diskussioner och handledning i grupp och individuellt. Deltagarna reflekterar också i skrift, i tre korta reflektionstexter. Videoföreläsningar, texter och samtal med handledaren ger input och inspiration.

Teman som kollegierna kan utveckla (processarbete):

 • Läraren som skrivhandledare
 • Skrivstöttning
 • Samtida bilderböcker i undervisningen
 • Bedömning i svenska och litteratur
 • Lokala lärmiljöer som stöd i läs- och skrivprocesser
 • Läromedelskritik
 • Laborativ grammatik

Utbildare: Klasslärare, utbildningsplanerare Sigrid Ducander, professor Ria Heilä-Ylikallio, klasslärare Tove Eklund-Hartman, PeD Sofia Jusslin, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, Wasa Teater

 

Omfattning:

Närstudietillfällen och distanstillfällen schemaläggs i samråd med deltagarna. Fortbildningen motsvarar 10 sp.

Ort:

Fortbildningen genomförs enligt hybridmodell med både närstudiedagar och virtuella träffar. Processarbete utförs i egen skola.

Tidpunkt:

Start augusti 2022.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 13.5.2022