Skriv här det du söker efter!

Fortbildningshelheten GRÄNSLAND LIGHT belyser aktuell läs- och skrivforskning och ger lärarna möjligheter att utvecklas genom kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.

Under fortbildningshelheten jobbar vi utgående från följande frågeställningar;

 • Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen?
 • Hur stöttas läs- och skrivutveckling bäst?
 • Varför läsa skönlitteratur?
 • Hur utveckla kritisk läsning?
 • Hur hantera mångfald, flerspråkighet och svenska som andraspråk?
 • Hur kan läraren fungera som en skrivhandledare?

Varje deltagare erbjuds handledning, inspiration och stöd under hela fortbildningshelheten. Varje grupp/kollegium har en egen utbildare och handledare som finns till hands. Närstudierna i form av inspirationsdagar anlitar forskare och experter vid ÅA, verksamma konstnärer och teaterhuset Wasa Teater. Lärarnas kompetens inom estetiska lärprocesser, regi, drama, poesi och dans utvecklas genom mångprofessionellt samarbete. Välkommen med att inspireras i arbetet!

Målgrupp:

Klasslärare, grupper av kolleger från samma skola prioriteras.

Omfattning:

Fortbildningstillfällen anpassade till kollegiegruppernas  samt eget och kollegialt processarbete, motsvarande 10 sp.

Ort och tidpunkt:

Fortbildningen genomförs på distans. Processarbetet utförs i egen skola.

Tidpunkt:

 • September 2020 – maj 2021

 

 

Innehåll:

Fortbildningen har följande innehåll och upplägg.

Läs- och skrivprocesser i teoretisk granskning

Här möts verksamma lärare och forskare för att diskutera läs- och skrivprocesser utgående från aktuell forskningslitteratur och praxis. Ett nordiskt perspektiv på svenskämnets och litteraturens didaktik är tydligt närvarande. Gemensamma läsningar, föreläsningar, iakttagelser och reflektioner bidrar till kompetensutvecklingen hos oss alla.

Utbildare: Professor Ria Heilä-Ylikallio och klasslärare Sigrid Ducander

Poesi i blickfånget – konstbaserade ingångar till poesiundervisning

Fortbildningsdagen behandlar olika konstbaserade ingångar till att arbeta med poesi i undervisningen, med fokus på dansskapande och bildskapande arbete. Genom presentationer och workshops diskuteras aktuell forskning och deltagarna får praktiskt pröva på olika sätt att arbeta med poesi.

Utbildare: Universitetslärare Heidi Höglund och doktorand Sofia Jusslin

Workshop med teaterhus (Wasa Teater)

WT: Wass penna med mycket glöd!

Fortbildningsdagarna ger dig möjlighet att djupdyka i konsten att skriva, berätta och ge liv till texter. Du får träffa teaterchef Ann-Louise Bertell och höra henne berätta om sitt skrivande. Hon delar med sig av de allra bästa knepen, ger dig inspiration till att skriva och berätta. Stig in i hennes författarvärld, hör om hennes böcker, pjäser och vad som ger henne driv i skrivandet. Du får även bekanta dig med pjäsen ”Bladis pojkan” av och med Erik Kivinemi. Pjäsen, skådespelande och dialekter, vårt kulturarv är i fokus. Fördjupa dig i alla magiska förtrollande verktyg i denna berättarföreställning. Vem vet, kanske du även får träffa Erik live! Det blir en magisk resa, efter dessa dagar är din penna vassare än någonsin.

Utbildare: Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren

Skapa i oväntade lärmiljöer. Intryck! Uttryck! Avtryck!

Fortbildningsdagen närmar sig läs- och skrivprocesser som didaktiska designelement i helhetsskapande undervisning och ger deltagarna konkreta pedagogiska strategier för att arbeta med intryck, uttryck och avtryck som upplevelser av lärmiljö.

Deltagarna får stiga in i oväntade lärmiljöer där de handleds i att vara agenter för sitt eget professionella lärande.  Lärmiljöerna kommer att ha olika karaktär och kan alla undersökas som autentiska, möjliga och tillförlitliga lärmiljöer.

Utbildare: Docent Hannah Kaihovirta och klasslärare Tove Eklund

Processarbete

Kollegiet väljer fokus för gemensamt processarbete. Deltagarnas kollegiala kompetensutveckling sker genom gemensamma diskussioner och handledning i grupp och individuellt. Deltagarna reflekterar också i skrift, i tre korta reflektionstexter. Videoföreläsningar, texter och samtal med handledaren ger input och inspiration.

Teman som kollegierna kan utveckla (processarbete):

 • Läraren som skrivhandledare
 • Skrivstöttning
 • Samtida bilderböcker i undervisningen
 • Bedömning i svenska och litteratur
 • Lokala lärmiljöer som stöd i läs- och skrivprocesser
 • Läromedelskritik
 • Laborativ grammatik
 • Den hållbara litteraturboken (material ingår)

Utbildare: Klasslärare Sigrid Ducander och professor Ria Heilä-Ylikallio

Tidtabell för gemensamma tillfällen våren 2021:

8.2 kl. 14-16

9.3 kl. 15-17

10.3 kl. 15-16

I april sker arbete endast i de enskilda kollegiegrupperna

5.5 kl. 14-16

Uppdaterad 19.1.2021