Skriv här det du söker efter!

GeoGebra – workshop

Geo­Ge­b­ra är en dy­na­misk och in­ter­ak­tiv ma­te­ma­tik­mil­jö. Ett yp­per­ligt lär­verk­tyg för åk 7-9. Geo­Ge­b­ra sam­lar geo­me­tri, al­ge­bra, kal­kyl­blad, gra­frit­ning, sta­tis­tik och ana­lys i ett an­vän­dar­vän­ligt pa­ket. Un­der work­sho­pen får du be­kan­ta dig med Geo­Ge­b­ra och bör­ja ska­pa egna kur­ser. Vi går till­sam­mans ige­nom hur man läg­ger till upp­gif­ter, oli­ka ma­te­ri­al samt hur man be­dö­mer och ger feed­back.

Mål­grupp: Lä­ra­re i ma­te­ma­tik åk 7-9

Ut­bil­da­re: Nina Aspe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas
Tid­punkt: 8.3.2018, kl 16-19
Ort: Åbo
Om­fatt­ning: 3 h
Kon­takt: Ce­ci­lia Lund­berg, tel. 046-920 2007, ce­ci­lia.lund­berg@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri

Kur­sen ord­nas i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.

Uppdaterad 15.3.2018