Skriv här det du söker efter!

Fördjupad programmering i skolan

Må­let med den­na kurs är att ge en för­dju­pad pro­gram­me­rings­fort­bild­ning. Fort­bild­ning­en ord­nas ge­nom hand­led­ning och när­stu­di­er och fo­kus läggs på kol­la­bo­ra­tivt och kol­le­gi­alt lä­ran­de. Fort­bild­ning­en rik­tar sig till lä­ra­re F-9 och läm­par sig ock­så för lä­ra­re som vill ar­be­ta med pro­gram­me­ring t.ex. i form av klubb­verk­sam­het

Mål­grupp:

  • Lä­ra­re och per­so­nal inom den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en

Innehåll:

  • Vad är programmering?
  • Varför ta in programmering i grundskolan?
  • Vad innebär programmering för olika årskurser?
  • Hur arbeta med programmering i olika ämnen?
  • Etc.

Ut­bil­da­re:

  • Lin­da Man­ni­la, ut­bil­da­re inom bl.a. pro­gram­me­ring

Tid­punkt:

  • Hös­ten 2018

Av­gift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 11.6.2018