Skriv här det du söker efter!

DigiEko

DigiEko

  • Har alla lärare och elever den kunskap som behövs för att digitalisera undervisningen?
  • Vad lärde vi oss av distanstiden som vi kan ta med oss till framtidens undervisning?

 

DigiEkos målsättning är att stöda utarbetandet och utvecklandet av digitala ekosystem (bestående av lärplattformar, kommunikationssystem, produktivitetsverktyg och teknik) inom sex kommuner i Svenskfinland för en ökad jämlikhet.

Målet är ett ekosystem som stöder elevens lärande genom hela lärstigen och att valda tjänster och verktyg fungerar tillsammans för att både underlätta lärarens digitala vardag och främja mångsida arbetsmetoder genom en kommunal och kollegial samsyn.

Projektet genomförs samtidigt i hela Svenskfinland från november 2020 till december 2021 så att kommunerna kan utbyta erfarenheter under projektets gång. Arbetet sker som när- och distansträffar och den totala omfattningen motsvarar sammanlagt ca 8 studiedagar.

Detta projekt lämpar sig särskilt bra för din kommun om ni är i färd med att revidera er digitala strategi eller lärstig. Anmälan sker kommunvis av en representant för ledningen. En arbetsgrupp bör tillsättas och bestå av 5–10 personer. För att arbetet skall bli så bra som möjligt bör din kommun representeras av personal inom ledning, undervisning på flera stadier och it-stödpersonal.

 

Målgrupp:

Personal inom grundskolan samt småbarnspedagogiken

Innehåll: 

Startwebbinarium

Tidpunkt: 2 november 2020 kl. 14-16

Utbildningen inleds med ett webbinarium med Linda Mannila kring upplägg och förväntningar samt en introduktion av en behovskartläggning. Deltagarna förväntas inventera nuvarande styrdokument till vilka kommunens nuvarande digitala ekosystem baseras på.

Linda Mannila om innehållet i webbinariet:

”Man brukar säga att ett mål utan en plan enbart är en önskan. Detta gäller också skolans digitalisering. Målen är många – både de som anges av läroplanen och eventuella lokala målsättningar – men frågan är hur vi ska uppnå dem och hur vi kan veta när eller om de har uppnåtts?

Under det här webbinariet fokuserar vi på dessa frågeställningar. Vi diskuterar bland annat hur vi kan specificera våra målsättningar inom olika områden av digitaliseringsarbetet samt ta fram en digitaliserings-strategi som gör det möjligt för oss att systematiskt följa upp arbetet.

Beroende på hur långt jag hunnit med analysen av data till min utredning om digital kompetens i den finlandssvenska skolan, hoppas jag även kunna presentera några preliminära resultat från det arbetet.”

Närstudiedag

Den första närstudiedagen ordnas på distans för samtliga deltagare (uppdaterad plan pga Covid-19). Deltagarna presenterar goda modeller från sin egen verksamhet för att skapa en delningskultur direkt från början.

Pedagogiska digitala mervärden och digital didaktik är teman som ingår i närstudiedagen. Dagen består av föreläsningar, processarbete och nätverkande och målsättningen är att deltagarna erhåller verktyg och input som behövs för det fortsatta arbetet.

Regionala och lokala träffar

De regionala närstudieträffarna fördelas på tre regioner och arrangeras fem gånger per region. Träffarna består av föreläsningar och processarbete och vid behov involveras externa sakkunniga för specifika syften. De lokala träffarna arrangeras för samtliga kommuner som deltagarna representerar och består av två eftermiddagsträffar per kommun. Deltagarnas arbete består av närstudier samt arbete inom den egna kommunen.

Under de regionala träffarna arbetar vi kring följande rubriker:

  1. Kartläggning och inventering. Hur ser våra elevers digitala skoldag ut? Vilka strukturer har vi och vilka riktlinjer och styrdokument baserar vi oss på? Frågor kring t.ex. GDPR behandlas och sakkunniga involveras.
  2. Prioritering av satsningar. Behöver stöd- och styrdokument revideras eller skapas? Hur kan dessa stöda elevens lärandeprogression över stadiegränserna?
  3. Processarbete kring stöd- och styrdokument, utbyte av tankar och idéer kopplat till input från sakkunniga.
  4. Presentationer inom regionen, pilotering av valda satsningar.
  5. Finslipning och färdigställande av material

 

Avslutande seminarium

Utbildningen avslutas med ett heldagsseminarium för samtliga deltagare gemensamt på geografiskt lämplig ort, t.ex. Tammerfors. Målet för dagen är presentationer och utbyte av tankar och idéer kombinerat med inspiration för vidare arbete.

 

Utbildare:

Roland Träskelin, PeM, kontaktperson

Erfaren klasslärare med intresse för utbildningsledarskap, kollegial skolutveckling och digital kompetens, utbildningsplanerare vid CLL


John Henriksson John Henriksson, PeM

Doktorand med bakgrund som klasslärare som brinner för digitala pedagogiska mervärden samt kollegial skolutveckling, utbildningsplanerare vid CLL

Bild Mia Skog Mia Skog, FM

Erfaren ämneslärare med passion för digitalt skapande, mångsidig bedömning och aktiva elever, utbildningsplanerare vid CLL

Bild Linda Mannila

Gästföreläsare

Linda Mannila, entreprenör och forskare

Därtill involveras sakkunniga på basis av behov som framkommer i behovskartläggningen.

 

Tidpunkt:

November 2020 till december 2021

Ort:

Hela Svenskfinland

Omfattning:

När- och distansträffar motsvarande sammanlagt ca 8 studiedagar

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:

Meddela ert intresse till: Roland Träskelin, roland.traskelin@abo.fi, tel. 050-478 2326

 

 

Uppdaterad 31.8.2022