Skriv här det du söker efter!

CompColl

CompColl

CompColl har som målsättning att fördjupa skolledares och lärares förståelse för hållbarhetsfostran och dess komplexitet. Innehållsmässigt förankrar vi oss i EU:s referensram för hållbarhetskompetenser, GreenComp. Den ger en gemensam grund för elever, vägledning till utbildare och främjar en gemensam definition av vad hållbarhet som kompetens innebär.

Hållbarhet som en av läroplanens nyckelkompetenser är omfattande. Genom GreenComp främjas ett hållbart tankesätt. Skoleleverna stöds att utveckla färdigheter och attityder som krävs för att tänka, planera och agera med empati och ansvar för vår planet. En genomgående uppgift och frågeställningar genom hela fortbildningen är:

Hur tas hållbarhet upp i grundskolans läroplan och på vilket sätt kan vi få in hållbarhetstänk i den lokala läroplanen?

 

Målgrupp: Skolledare och lärare inom grundläggande utbildning

 

Innehåll och moduler:

Inledande föreläsning

Kan vi stöda jämlikhet och rättvisa för nuvarande och kommande generationer genom att dra lärdom av tidigare generationer i syfte att främja hållbarhet?

  • Lokalt och globalt hållbarhetstänk, vilka skillnader och likheter finns det?
  • Hur uppnå jämlikhet och rättvisa för kommande generationer?

Efter inledningen följer följande fyra moduler som är baserade på GreenComps fyra kompetensområden. Deltagarna avlägger alla fyra modulerna.


Comp 1 –
 Förkroppsliga hållbarhetsvärderingar

Innehållet består av en inspirationsföreläsning, övningar och diskussioner från ett individuellt, samhälleligt och mer globalt perspektiv kring de tre kompetenserna: värdesätta hållbarhet; stödja rättvisa; främja naturen.


Comp 2 – Hållbarhet är komplext

Comp 2 presenterar hållbarhet från ett individuellt, samhälleligt och mer globalt perspektiv kring de tre kompetenserna: systemtänkande; kritiskt tänkande; problemformulering.

  • Hur utvärdera, fatta beslut och vidta åtgärder?
  • Kritiskt tänkande med personlig, social och kulturell bakgrund
  • Problemlösningsprocesser i nutid och framtid

Comp 3 – Skapa visioner för en hållbar framtid

Det centrala innehållet består av hållbarhet från ett individuellt, samhälleligt och mer globalt perspektiv kring de tre kompetenserna: framtidskompetens, anpassningsförmåga och utforskande tänkande.

  • Visualisera alternativa framtidsscenarios
  • Fantasi och kreativitet viktiga för utvecklingen av den beteendemässiga anpassningsförmågan
  • Förstå vilka systemförändringar man behöver påverka och omforma för att uppnå önskvärd framtid

Comp 4 – Agera för hållbarhet

Det centrala innehållet består av hållbarhet från ett individuellt, samhälleligt och mer globalt perspektiv kring de tre kompetenserna: politisk handlingsförmåga; kollektivt handlande och individuell initiativförmåga.

  • Uppmuntra deltagarna att gå från tanke till handling, både individuellt och kollektivt.
  • Ansvarstagande och hurdana åtgärder som måste tas för att få en förändring

 

Arbetssätt:

Individuellt och tillsammans reflekterar deltagarna över sina hållbarhetsvärderingar bl.a. genom att föra en hållbarhetsloggbok. Med hjälp av olika reflektionsuppgifter behandlas hållbarhetskompetenserna både inom egna professionsområden, men också ämnesövergripande. Allt material bearbetas och sammanställs på en tillgänglig lärplattform.


Tidpunkt:

Start hösten 2024


Ort:

Fortbildningen genomförs som distansstudier


Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Uppdaterad 1.9.2023