Skriv här det du söker efter!

Att leva och lära i ett digitaliserat samhälle

I den här work­sho­pen var­vas te­o­ri med prak­tik på te­mat di­gi­tal kom­pe­tens, som hand­lar om att han­te­ra, kom­mu­ni­ce­ra och för­stå en vir­tu­ell värld där in­di­vi­den i allt hög­re grad för­vän­tas axla an­sva­ret för lä­ran­de och där kun­skap ska­pas ge­men­samt och di­gi­talt. Frå­gor som dis­ku­te­rar är ex­em­pel­vis: Vil­ken roll spe­lar al­go­rit­mer, data, ro­bo­tar och in­ter­net i en di­gi­ta­li­se­rad sam­tid och fram­tid? Hur kan lä­ra­re di­dak­tiskt an­vän­da de di­gi­ta­la och vir­tu­el­la me­di­er som finns?

Mål­grupp: Lä­ra­re, un­der­vis­nings­per­so­nal, skol­le­da­re i alla sta­di­er

Tid­punkt: Vå­ren 2018
Ort: Ja­kob­s­tad m. fl.
Om­fatt­ning: 1 dag
Kon­takt:  Maria Sö­der­backa, tel.  046-920 2810, maria.so­der­backa@abo.fi
Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen

Uppdaterad 15.3.2018