Skriv här det du söker efter!

Öatlas: Bebyggelse och bosättning i Barösunds yttre skärgård

Öatlas: Bebyggelse och bosättning i Barösunds yttre skärgård

BILDER: Byarådets fotoarkiv/Kaisa Eriksson

Barösunds byaråd rf grundades våren 1995, när cirka 25 ortsbor samladesl möttes för att diskutera bildandet av ett byaråd. Till ordförande valdes Erik Holmberg, som fortsatte på samma post ända fram till sin bortgång 2018. 

Grundtanken var att främja och stödja hembygdsaktiviteter av alla slag i Barösundsområdet. Det första konkreta var att sätta upp en stor anslagstavla och idélåda vid butiken. Med stöd av Svenska kulturfonden trycktes vykort från Barösund och en servicekatalog, som delades ut åt invånarna. Verksamheten med sommartorg, som inleddes på 1980-talet, flyttades nu på byarådets initiativ från färjfästet vid Hycklesund till Ors sidan invid butiken.

Den 6 juli 1996 ordnades den första Barösundsdagen med invigning och bandklippning av författaren Märta Tikkanen. Samma år ordnades Forneldarnas kväll sista lördagen i augusti. De två evenemangen har sedan dess arrangerats årligen i samarbete med Barösunds ungdomsförening rf och företagarna i byns centrum. De första verksamhetsåren hände mycket i byn. Med talkokrafter renoverades butiksbryggan och man byggde landfästen till Sjöfartsstyrelsens nya pontonbrygga  . Allmänna toaletter inrättades i ett lider som byarådet fått till förfogande av ägaren Ingå kommun. T-skjortor med Barösundslogo trycktes upp och såldes. En stockstuga uppfördes under en stockbyggarkurs med cirka 15 deltagare hösten och vintern 1997-1998 och donerades till byarådet. Stockstugan gjordes färdig på talko, hyrdes ut och användes sedan till café och infopunkt i många år.

Butik har funnits i byns centrum sedan början av 1920-talet. Den var länge en självständig Andelshandel som hörde till SOK-gruppen. Senare fusionerades den med Ingå handelslag och var till slut en Varuboden-Osla Sale-butik Den gamla butiksfastigheten var i dåligt skick och dåvarande VBO-direktören Folke Lindström kom med ett förslag att bilda ett fastighetsbolag för att bygga en ny butiksbyggnad. Efter många förhandlingar mellan byarådet och Ingå kommun med flera inleddes byggnadsarbetena år 2010 och den nya butiken invigdes ett år senare. Fastighetsbolaget ägdes till stor del av privatpersoner som tecknat aktier i bolaget. VBO var en stor aktieägare, men hyrde utrymmet för butiksverksamheten. Den gamla butiksfastigheten erbjöds byarådet till ett mycket förmånligt pris och köpet gjordes 2011. Efter något år blåste nya vindar i VBO, i och med att Folke Lindström gick i pension. Man ville nu dra sig ur butiksverksamheten i Barösund, vilket också skedde. Sedan dess har butiken drivits av ett privat bolag med Anne Ek som delägare och butiksföreståndare. Det är inte lätt att driva butik med så varierande kundunderlag sommar och vinter, men invånarna är nöjda och butiken är öppen tre-fyra dagar i veckan på vintern och alla dagar på sommaren. Butiken säljer nu K-kedjans varor.

Sommartorg i Barösund
Sommartorgen har alltid varit populära.

Byarådet har alltid aktivt agerat i samhällsfrågor som berör orten. Under åren har bland annat indragningen av lågstadiet och postombudet, försäljningen av kommunala tomter, byggandet av en ny butik med mera sysselsatt byarådets styrelse och medlemmar. Den nuvarande styrelsen består av ordförande och sex medlemmar. Utöver styrelsen finns det olika arbetsgrupper: redaktionen för Barösundsbladet, kulturgruppen och under några år en fotogrupp. Den centrala verksamheten har i viss mån förändrats under de senaste åren. Sommartorget, Café Magasinet, den utvidgade hamnverksamheten och butiken drivs nu av privata företag. Detta är en positiv utveckling, eftersom det blir allt svårare att sköta sådan verksamhet med frivilliga arbetsinsatser.

Tidningen Barösundsbladet, som i början var en hopvikt A4 och mera kunde kallas ett informationsblad, gavs ut första gången sommaren 2002. Redan följande sommar gav man ut två nummer och år 2005 hade tidningen vuxit till tiotals sidor. År 2008 var första året man lät trycka upp tidningen på ett tryckeri och sidantalet hade då vuxit till över femtio. Något år gavs det ut tre nummer, men de senaste åren har tidningen getts ut två gånger årligen med en upplaga på 1000 exemplar.

 

I Barösund finns det många flitiga skribenter, både ortsbor och sommargäster, som medverkar med artiklar till tidningen. Syftet är att presentera Barösund, i både nutid och dåtid. Innehållet består således av både aktuella texter, personporträtt, historia, berättelser och naturrelaterade texter. I tidningen, som ges ut i färgtryck, finns även mycket fina bilder med lokala motiv. Hela tidningen är tvåspråkig. Många företag annonserar i tidningen och all den företagarhjälp man behöver i skärgården finner man bland annonsörerna. Redaktionsgruppen med Susanna Ginman som chefredaktör gör tidningen och ansvarig utgivare är Barösunds byaråd.

Kulturverksamhet har alltid funnits med i byarådets verksamhet. Under åren har det ordnats många olika typer av korta sommarkurser: skrivarkurs, målarkonst, gymnastik, Qigong, yoga, pilates med mera. Båtutflykter och föredrag kring tematiken ”Lokalnäringar och lokalhistoria i Barösund” ordnas två-fyra gånger per sommar. Dessa har varit mycket populära och blivit fullsatta på en liten stund då anmälningstiden inletts. Filmkvällar på ungdomsföreningens hus Wallhalla, som skötts av Henrik Konschin, ordnas en gång per månad under vinterhalvåret.


Litteraturafton, med initiativtagaren Märta Tikkanen, har varit och är omåttligt populär. I år arrangerades aftonen för trettioförsta gången, de senaste tre åren har kulturgruppen stått för arrangemangen. Det litterära urvalet och de litterära kontakterna samt intervjuerna leds nu av Pauline von Bonsdorff. I år genomfördes Litteraturafton på grund av coronabegränsningarna som en virtuell serie författarintervjuer i mitten av juli. Den mycket aktiva Kulturgruppen leds av Tom Waselius.

Fotogruppen var aktivt verksam under åren 2011-2018. Gruppen har samlat in fotografier från Barösund, vilka är mycket värdefulla lokalhistoriskt sett. Gamla landskapsbilder, foton av personer och gamla hantverk som inte längre finns skannades och sparades i ett digitalt fotoarkiv som nu omfattar många hundra fotografier. 

Under de aktiva åren ordnade gruppen utställningar i Gammelboden varje sommar. Förutom foton kunde man bland annat bekanta sig med delar ur Gåsö arkiv – ett urklippsarkiv skapat av Gustaf Sundman med Barösund som huvudtema. Arkivet omfattar idag cirka 3500 fyllda mappar med urklipp. Även lokala konstnärers alster presenterades. Utställningarna var populära och besöktes av 600-900 personer årligen, men då en del personer fick allergiska symptom av inomhusluften i Gammelboden var man tvungen att upphöra med utställningarna. Även om fotogruppens verksamhet nu ligger nere tar konstnär Kaisa Eriksson emot fotografier, skannar in dem och uppdaterarfotoarkivet. Hon var också den konstnärlige ledaren för utställningarna. Som gruppens sammankallare fungerade undertecknad.

Ett problem för byarådet är fastigheten Gammelboden. Byggnaden är i dåligt skick och kan inte användas till något. En reparation skulle bli oerhört dyr, om ens genomförbar. Även om huset är i skick skulle det vara svårt att driva en inkomstbringande verksamhet i den. Något som är ett måste för att kunna äga den gamla byggnaden. Som bäst konditionsgranskas Gammelboden. Byggnaden är skyddad i Landskapsplanen och framtiden får utvisa vad som ska ske med den.

Sammanfattningsvis kan sägas att efter de negativa åren med indragning av skola och postombud, har det under de senaste åren hänt mycket positiva saker i byn. Det finns en välfungerande butik, ett vattenandelslag har grundats, vi har sommarrestaurangen Scola och Café Magasinet, Villa Sofia med inkvartering och kurser, sommartorget med mera. Bilparkeringen och hamnen håller som bäst på att förbättras. Ett litet fiskrökeri startar nästa vår och hemsidan barösund.fi ska förnyas. Det finns en fin samarbetsanda i byn mellan företagarna, byarådet och Barösunds ungdomsförening.

ARTIKELFÖRFATTAREN ANDERS HOLMBERG är ordförande för Barösunds byaråd, www.barosund.fi

Artikeln är publicerad i Tidskriften Skärgård 3/2020. 

Klicka här för att komma tillbaka till Tidskriften Skärgårds artiklar!