Skriv här det du söker efter!

Nyttjanderätt av kursmaterial

Nyttjanderätt av kursmaterial

Studerandes nyttjanderätt till utbildningsorganisatörens undervisningsmaterial samt utbildningsorganisatörens rätt att använda av studerande framställt material

Läs noggrant igenom följande bestämmelser och villkor innan du börjar på en kurs.

Detta avtal, som gäller studerandes nyttjanderätt till utbildningsorganisatörens undervisningsmaterial samt utbildningsorganisatörens rätt att använda av studerande framställt material (hädanefter ”avtalet”), är ett rättsligt bindande avtal mellan studerande och Åbo Akademi i egenskap av utbildningsorganisatör.

1. Studerandens nyttjanderätt till undervisningsmaterialet
1.1. Avgränsning av nyttjanderätten

I enlighet med detta avtal beviljar Utbildningsorganisatören studeranden nyttjanderätten till det undervisningsmaterial som anknyter till kursen i den omfattning som studieändamålet förutsätter. Studeranden får följande nyttjanderättigheter till materialet i anslutning till de egna studierna:

 • rätten att spara materialet i digital form i datorns minne eller på annat digitalt underlag för eget bruk
 • rätten att framställa pappersutskrifter av undervisningsmaterialet
 • rätten att tillverka säkerhetskopior av undervisningsmaterialet
 • rätten att bearbeta materialet och rätten att kombinera materialet med annat undervisningsmaterial
 • rätten att utnyttja modifikationer på samma sätt som originalmaterialet
 • rätten att presentera och förevisa materialet och dess modifikationer i samband med till studierna hörande undervisning
 • rätten att distribuera pappersutskrifter till andra deltagare inom samma utbildning
 • rätten att på annat sätt göra materialet tillgängligt för deltagarna inom samma utbildning för att uppfylla de uppgifter som anknyter till denna (t.ex. i anslutning till grupparbetessituationer).

Undervisningsmaterialet får inte utnyttjas i något annat sammanhang än inom ramen för till nätundervisningen hörande studieuppgifter utan rättighetsinnehavarens i varje enskilt fall utfärdade skriftliga godkännande.

I stöd av detta avtal framställda kopior får inte användas, distribueras, presenteras, offentliggöras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten förutom inom ramen för till nätundervisningen hörande studieändamål.

Den i detta avtal reglerade nyttjanderätten kan inte överlåtas till tredje person.

1.2. Moraliska/ideella skyldigheter

Studeranden bör vid användandet av studiematerialet eller delar därav uppge studiematerialets upphovsmän och andra rättighetsinnehavare i enlighet med god sed. I materialet intagna anteckningar om rättighetsinnehavarna får inte avlägsnas.

1.3. Bestämmelser om användningen av datorprogramvaran

I det fall att det i undervisningsmaterialet ingår programvara eller annan källkod är följande funktioner inte tillåtna utan rättsinnehavarnas till programvaran på förhand erhållna skriftliga godkännande, förutom till den del som tvingande lagstiftning tillåter detta:

 • programvarans rekompilering till det ursprungliga programmeringsspråket eller programvarans dechiffrering/modifiering till en för människan tolkningsbar form
 • programvarans modifiering, skapandet av nya versioner eller härledda verk
 • programvarans kombinering med annan programvara
 • programvarans underlicensering, uthyrning, uppgörande av hyresavtal, utlåning eller all form av distribuering av programvaran eller del därav som sådan eller i modifierad form samt
 • programvarans användning eller kopiering för annat ändamål än vad som anges i art. 1 i detta avtal.
2. Studerandes aktsamhetsförpliktelse

Studeranden är skyldig att efterleva i detta avtal angivna begränsningar av nyttjanderätten. Studeranden bör uppbevara erhållna användarnamn och/eller lösenord på ett omsorgsfullt sätt och övervaka att användarnamnet och/eller lösenordet inte kommer i tredje persons besittning. Studeranden ansvarar för sådant utnyttjande som sker med användning av hans/hennes användarnamn och/eller lösenord.

3. Skadeståndsansvaret

Studeranden ansvarar för all möjlig skada, som förorsakas Utbildningsorganisatören genom sådan användning av undervisningsmaterialet som strider mot detta avtal.

4. Tillstånd till utnyttjande av studeranden framställt material

Studerande ger sitt godkännande till att Utbildningsorganisatören får rätten att använda sådant material som studeranden framställt inom ramen för till ovannämnd kurs hörande nätundervisning.

Utbildningsorganisatör får framställa kopior av materialet i vilken form som helst, presentera och förevisa materialet i anslutning till kursen hörande nätundervisning, distribuera av materialet gjorda utprintningar till kursens deltagare och möjliggöra materialets tillgång för övriga studerande med tillhjälp av datanätet.

Utbildningsorganisatör får inte använda materialet efter kursens avslutande eller i anslutning till någon annan kurs, utan om dylik användning måste överenskommas specifikt.

5. Tillämplig lag och lösning av tvistefrågor

På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning och tvister i anslutning till detta avtal avgörs vid Åbo tingsrätt.

Godkännande

Genom att inleda en kurs vid ÅA (t.ex. genom att logga in på en kurssida i Moodle) förbinder sig materialets användare att följa detta avtals bestämmelser och villkor.

Uppdaterad 16.10.2023