Skriv här det du söker efter!

Nyttjanderätt av kursmaterial

Nyttjanderätt av kursmaterial

Studerandes nyttjanderätt till utbildningsorganisatörens undervisningsmaterial samt utbildningsorganisatörens rätt att använda material som studerande framställt

Läs noggrant igenom följande bestämmelser och villkor innan du börjar på den här kursen.

Detta avtal, som gäller studerandes nyttjanderätt till utbildningsorganisatörens undervisningsmaterial samt utbildningsorganisatörens rätt att använda material som studerande framställt (hädanefter ”avtalet”), är ett rättsligt bindande avtal mellan studerande och Åbo Akademi i egenskap av utbildningsorganisatör.

Genom att godkänna detta avtal samt genom registrering till den här kursen förbinder sig materialets användare att följa detta avtals bestämmelser och villkor.

1. Studerandens nyttjanderätt till undervisningsmaterialet
1.1. Avgränsning av nyttjanderätten

I enlighet med detta avtal beviljar Utbildningsorganisatören studeranden nyttjanderätten till det undervisningsmaterial som anknyter till kursen i den omfattning som studieändamålet förutsätter. Studeranden får följande nyttjanderättigheter till materialet i anslutning till de egna studierna:

 • rätten att spara materialet i digital form för eget bruk
 • rätten att framställa pappersutskrifter av undervisningsmaterialet
 • rätten att göra säkerhetskopior av undervisningsmaterialet
 • rätten att bearbeta materialet och rätten att kombinera materialet med annat undervisningsmaterial
 • rätten att utnyttja modifikationer på samma sätt som originalmaterialet
 • rätten att presentera och förevisa materialet och dess modifikationer i samband med studier och undervisning som hör till kursen
 • rätten att distribuera pappersutskrifter till andra deltagare inom samma kurs
 • rätten att på annat sätt göra materialet tillgängligt för deltagarna inom samma kurs för att uppfylla de uppgifter som hör till kursen (t.ex. i anslutning till grupparbetssituationer).

Undervisningsmaterialet får inte utnyttjas i något annat sammanhang än inom ramen för till studieuppgifter som hör till kursen utan rättighetsinnehavarens i varje enskilt fall utfärdade skriftliga godkännande.

I stöd av detta avtal framställda kopior får inte användas, distribueras, presenteras, offentliggöras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten förutom inom ramen för de studieändamål som hör till kursen.

Den i detta avtal reglerade nyttjanderätten kan inte överlåtas till tredje person.

1.2. Moraliska/ideella skyldigheter

Studeranden ska vid användandet av studiematerialet eller delar av det uppge studiematerialets upphovsmän och andra rättighetsinnehavare i enlighet med god sed. Anteckningar om rättighetsinnehavarna som finns i materialet får inte avlägsnas.

1.3. Bestämmelser om användningen av datorprogramvara

I det fall att det i undervisningsmaterialet ingår programvara eller annan källkod är följande funktioner inte tillåtna utan rättsinnehavarnas till programvaran på förhand erhållna skriftliga godkännande, förutom till den del som tvingande lagstiftning tillåter detta:

 • programvarans rekompilering till det ursprungliga programmeringsspråket eller programvarans dechiffrering/modifiering till en för människan tolkningsbar form
 • programvarans modifiering, skapandet av nya versioner eller härledda verk
 • programvarans kombinering med annan programvara
 • programvarans underlicensering, uthyrning, uppgörande av hyresavtal, utlåning eller all form av distribuering av programvaran eller del därav som sådan eller i modifierad form samt
 • programvarans användning eller kopiering för annat ändamål än vad som anges i art. 1 i detta avtal.
2. Studerandes aktsamhetsförpliktelse

Studeranden är skyldig att efterleva i detta avtal angivna begränsningar av nyttjanderätten. Studeranden ska uppbevara erhållna användarnamn och/eller lösenord på ett omsorgsfullt sätt och övervaka att användarnamnet och/eller lösenordet inte kommer i tredje persons besittning. Studeranden ansvarar för sådant utnyttjande som sker med användning av hans/hennes användarnamn och/eller lösenord.

3. Skadeståndsansvaret

Studeranden ansvarar för all möjlig skada som förorsakas Utbildningsorganisatören genom sådan användning av undervisningsmaterialet som strider mot detta avtal.

4. Tillstånd till utnyttjande av material som framställts av studeranden

Studerande ger sitt godkännande till att Utbildningsorganisatören får rätten att använda sådant material som studeranden framställt inom ramen för denna kurs, men endast i det syftet att studerandena kan genomföra de individuella och gruppövnings- och -examinationsuppgifter som ingår i den.

Utbildningsorganisatören får för detta syfte framställa kopior av materialet i vilken form som helst, presentera och förevisa materialet i undervisningen inom denna kurs, distribuera utprintningar av materialet till kursens deltagare och möjliggöra materialets tillgång för övriga studerande med hjälp av datanätet.

Utbildningsorganisatören får inte använda materialet efter kursens slut eller i anslutning till någon annan kurs, utan om dylik användning måste överenskommas specifikt.

5. Tillämplig lag och lösning av tvistefrågor

På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning och tvister i anslutning till detta avtal avgörs vid Åbo tingsrätt.

Godkännande

Godkänner du villkoren för användning av materialet på den här kursen? För att få rätt att studera på kursen bör du besvara frågan jakande. Genom att logga in på en kurssida i Moodle förbinder sig du dig till att följa detta avtals bestämmelser och villkor.

 

Uppdaterad 20.12.2023