Skriv här det du söker efter!

Nytt projekt vill främja konst, kultur och ett personcentrerat arbetssätt inom äldrevården 

Lisabet Sandin-Kula och Emilia Viklund jobbar i projektet Kreativ Personcentrerad Vårdkonst. Foto: Roland Träskelin

Att främja trivsel och en meningsfull vardag för såväl äldre personer som personalen på boendeenheter är viktigt för att kunna erbjuda kvalitativa och hållbara social- och hälsovårdstjänster i framtiden. Konstaktiviteters hälsofrämjande effekter för olika målgrupper och i olika kontexter har lyfts fram bland annat i en rapport av Världshälsoorganisationen WHO år 2019. Forskning visar att arbetssätt kopplade till ett personcentrerat förhållningssätt kan bidra till högre arbetstillfredsställelse samt välbefinnande bland såväl vårdpersonal som äldre.  

Porträttbild av Heli Vaartio-Rajalin.
Heli Vaartio-Rajalin.

Inom fortbildnings- och utvecklingsprojektet Kreativ Personcentrerad Vårdkonst tar man fasta på personcentrering, kreativitet, konst och kultur och hoppas kunna undersöka och utveckla dessa elements potential inom äldreomsorgen i Svenskfinland.  

– Målet med projektet är att utveckla, implementera och utvärdera en verksamhetsmodell för vad vi kallar ”kreativ personcentrerad vårdkonst” inom yrkesutbildningen av sjukskötare och närvårdare och inom äldreomsorgen i Svenskfinland, säger Heli Vaartio-Rajalin, projektledare och biträdande professor i gerontologisk vård vid Åbo Akademi. 

 

Projektet består av tre olika delar, där den första delen handlar om att fortbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen.  

– Fortbildningen består av tre kurser där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sitt kunnande kring personcentrerad vård och olika kreativa metoder som kan stöda ett personcentrerat arbetssätt inom vården. Även betydelsen av konst och kultur för vårt välbefinnande och exempel på hur olika konstformer kan komma till uttryck inom vården gås igenom under kurserna, säger Lisabet Sandin-Kula, projektkoordinator och utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi. 

– Vi vet att personcentrering, konst och kultur redan i viss mån förekommer inom äldreomsorgen och vårdutbildningen idag. Men det är lätt att det blir punktinsatser – vi vill försöka få in kreativitet och personcentrering som en naturlig del av vårdarbetet. Därför har vi inom detta projekt valt att starta med vårdutbildningar på olika nivåer, säger Emilia Viklund, projektassistent vid hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi. 

 

Fortbildningskurserna genomförs under våren och hösten 2022. I den första kursen låg fokus på personcentrerad vård. 

– Personcentreringen förblir ofta en filosofi om man inte gestaltar vad den konkret innebär. Man behöver fundera över hurdana personcentrerade vårdaktiviteter egentligen är, vad som behövs för att vårdaktiviteterna ska bli sådana, och hur man kan mäta om personcentreringen finns eller inte finns.  säger Vaartio-Rajalin. Under kursen har deltagarna bland annat fått göra upp egna planer för hur personcentrering och ett personcentrerat arbetssätt kan implementeras i kurser kopplade till äldrevården i den egna organisationen. 

Den andra kursen riktar in sig på hur man konkret inleder personcentreringen och går in på olika kreativa metoder och metoder som grundar sig i livsberättelser för att stöda den äldres rätt att få leva på sina egna villkor. En sådan metod är bland annat Självporträttsmonologen, som utformats av GeroArtisten Taina Semi. Under kursen får deltagarna teoretisk kunskap om metoden och får praktiskt prova på att göra en självporträttsmonolog under en workshop tillsammans med Semi, som har en gedigen erfarenhet av att föreläsa kring tematiken och som tidigare varit inkopplad i projektet Sol i minnet.  

Temat för den tredje och sista fortbildningskursen är bland annat kulturellt välbefinnande, konst och delaktighet kopplat till äldrevården. Alla tre kurser genomförs främst som distansstudier med inspelade föreläsningar, handledda workshoppar via Zoom, självstudier, reflektionsuppgifter och kursuppgifter. Kurs 2 och 3 har även varsin närstudiedag där deltagarna träffas fysiskt för praktiska workshoppar.  

 

Steg två i projektet är att implementera det personcentrerade förhållningssättet och de nya kreativa arbetsmetoderna i praktiken. Detta förverkligas genom att föra in innehållet från fortbildningen i kursplanerna inom äldrevården för närvårdare och sjukskötare. Genom att få in personcentrering, kreativitet, konst och kultur redan tidigt i utbildningen hoppas man inom projektet på att studerandena tar med sig kunskapen ut på fältet, som en del av sin yrkeskunskap.  

– Referensgruppen med representanter från de finlandssvenska yrkes- och yrkeshögskolorna har en viktig roll för att implementeringen i yrkesutbildningarna skall lyckas. För att projektet ska bli en positiv upplevelse och resultaten goda, behöver vi samarbeta och jobba framåt tillsammans, berättar Sandin-Kula. 

Under projektet utvärderas de olika projektaktiviteterna kontinuerligt och från de olika målgruppernas perspektiv. 

 – Vi vill utvärdera de olika projektaktiviteterna från såväl lärarnas som närvårdar- och sjukskötarstuderandenas, samt från äldreomsorgspersonalens perspektiv. Det är också viktigt med kontinuerlig evaluering med tanke på projektets vidareutveckling, säger Viklund. 

 

Efter att projektet avslutats är tanken att utvidga konceptet ”kreativ personcentrerad vårdkonst” till andra områden än äldrevård. 

 – Vi tänker att det vore värdefullt att bland annat närvårdarstuderande med annan inriktning än äldrevård, till exempel missbruksvård och mentalvård, också fick ta del av denna modell. Möjligheterna är många och vi hoppas att ett personcentrerat arbetssätt, konst och kultur får en ännu viktigare roll i framtidens vård och omsorg, avslutar Heli Vaartio-Rajalin.  

 

Fakta

Projekttid: 1.9.2021–30.6.2024.

Projektparter: Åbo Akademi (Hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande) och Konstuniversitetet.

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Högskolestiftelsen och Aktiastiftelsen.

Samarbetsparter: Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesinstitutet Prakticum, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten.

Länk till projektets webbsida