Skriv här det du söker efter!

Välmående omsorg främjar arbetshälsan vid äldreomsorgsenheter

Välmående omsorg främjar arbetshälsan vid äldreomsorgsenheter

Centret för livslångt lärande koordinerar projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg som utvecklar ledarskap och processer i arbetsgemenskaper som vårdar äldre.

Projektpersonalen i projeket Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg, som koordineras vid CLL.

Samhörigheten och personalens upplevda engagemang för sitt arbete är på en hög nivå. De här faktorerna som påverkar arbetshälsan särskiljer sig positivt i projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorgs inledande kartläggning, som gjorts i projektets piloteringsskede. I den kartläggande enkäten deltog totalt 111 personer – förmän och vårdare – vid sex äldreomsorgsenheter.

Utmaningar och utvecklingsmål framkom också. Vårdpersonalen önskade bland annat klarare riktlinjer för sitt arbete, regelbunden respons från förmannen, samt tillräcklig introduktion i arbetet. Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg kommer att fördjupa sig i utvecklingsmålen.

Projektet erbjuder sitt expertnätverk till arbetsgemenskaper inom äldreomsorgen. Målet är att med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder utveckla ett ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående, och att förbättra personalens förmåga att bemästra utmaningar som uppstår vid förändringar.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Kirsi Nurminen, planerare vid forskningsgruppen för arbetshälsa vid Tammerfors universitet är en av experterna i  projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg.

– Vårt utvecklingsarbete vid enheterna fokuserar på arbetets egenskaper och processer. Inom projektet kan vi inte påverka till exempel svårigheten att få vikarier eller tidsbristen i arbetet, men dessa faktorer som också inverkar på arbetshälsan kommer vi att behandla till exempel när förmännen sparras, säger Nurminen.

De enheter som deltar i projektet väljer ett tema som sedan utvecklas inom ramen för projektet.

– Det kommer säkert att dyka upp många möjliga teman men tanken är att man väljer ett utvecklingsprojekt. Under projektets gång lär sig vårdpersonalen utvecklingsmetoder med vilka de kan fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand efter att projektet avslutats.

Stort intresse att delta

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg pågår under åren 2019–2021. Just nu söker man enheter som deltar i projektet år 2020. Totalt 26 äldreomsorgsenheter från Nyland, Birkaland, Egentliga Finland och Österbotten kommer att delta i projektet.

– Vår erfarenhet hittills är att enheterna ivrigt har kommit med som deltagare. Intresset tyder på att det finns behov för att utveckla arbetshälsan och processerna på arbetsplatsen. Utmaningen kommer att vara vardagens brådska, som lätt försvagar engagemanget för utvecklingsarbetet, säger Nurminen.

Projektets experter på arbetshälsa träffas med enheternas personal tre gånger. Under den första träffen väljer man tillsammans det temaområde som ska utvecklas. Mellan träffarna ska personalen utföra uppgifter som relaterar till utvecklingsarbetet. Vid sidan av det här får förmännen sparring och handledning i utvecklingsprocessen. Sparringen fortsätter också efter att träffarna med enheterna avklarats. Utöver detta ordnas för förmännen så kallad kamratmentorering, där förmän från olika enheter träffas och kan dela erfarenheter och god praxis.

Tre till sex månader efter enhetsträffarna utvärderas hur väl utvecklingsarbetet framskrider. Till slut gör man dessutom en utvärdering genom att göra en motsvarande personalenkät som i den inledande kartläggningen.

– Projektet har som mål att det vid enheterna föds en fungerande utvecklingskultur. Målsättningen är också att det i projektet skapas en praktisk verksamhetsmodell för utveckling, som kan spridas som stöd för att utveckla arbetshälsan vid andra enheter och vid enheter i andra kommuner.

Information om projektet

Projektet Hyvinvioiva hoiva – Välmående omsorg är ett tvåspråkigt projekt. Projektparter är Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (projektkoordinator), Tammerfors universitet/Fakulteten för ledarskap och ekonomi, yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Novia.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden. Äldreomsorgsenheterna deltar gratis i projektet. Projektet är en del av SoteKehittäjät-nätverket och förverkligas åren 2019–2021.

Projektets webbplats: www.abo.fi/hyvinvoivahoiva

Mia Henriksson

Uppdaterad 9.12.2019