Skriv här det du söker efter!

Nya sätt att skapa kontaktpunkter för äldre

Att bli äldre kan medföra många nya utmaningar på olika plan i livet. För att stöda äldres möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter arbetar en grupp forskare, näringsliv och potentiella slutanvändare i nära samarbete inom projektet @geing online. Innovationsprojektets mål är att planera och designa en applikation, som riktar sig till hemmaboende äldre både i stan och på landsbygden. Den digitala tjänsten ska informera om vilka aktiviteter som pågår på den egna orten, bidra till nya sätt att nå ut med information och skapa kontaktpunkter för äldre. Projektet är gränsöverskridande med partners från Österbotten och Södra Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige.

– Projektet är unikt på många sätt. Det är både regionalt och gränsöverskridande, vi jobbar parallellt i två länder och med slutanvändare i stadsmiljö och på landsbygden, säger projektledare Anna Forsman.

ageing_gruppbild

Stöda äldres sociala liv på deras egna villkor

– Vårt mål är att stöda äldres sociala liv på deras egna villkor. Vi samarbetar tätt med målgruppen och har bland annat ordnat ett tjugotal diskussionstillfällen, där pensionärer gett sin syn på vad de önskar få ut av den slutgiltiga produkten, förklarar Forsman.

Man jobbar också aktivt med att göra den digitala tjänsten ändamålsenlig och relevant för så många individer som möjligt. Tonvikten ligger på användarvänlig design, slutprodukten ska vara lätt och intuitiv att hantera.

– Vi har fått blandad respons från de äldre, de har olika behov och önskemål. Det är inte många som är negativt inställda till en applikation, men detaljerna i önskemålen är olika, berättar projektkoordinator Johanna Nordmyr.

Skräddarsytt för de äldre

Behoven skiljer sig åt beroende på plats och individ. På många håll är avsaknaden av mötesplatser en utmaning för de äldre, när byabutiker stänger och tidigare naturliga kontaktytor skärs ner. Andra upplever svårigheter med att ta sig till gemensamma fysiska träffpunkter. Det digitala verktygets roll är att upprätthålla en samlande funktion och bidra till olika sätt att träffa människor. Genom applikationen kan också äldre som inte är bekanta med internet som forum få en inblick i de olika typer av tjänster som finns, och kanske utveckla ett intresse för andra digitala verktyg.

– Det intressanta med projektet är att vi levererar någonting till en grupp där många inte initialt har använt digitala verktyg och internet. Sociala applikationer finns förstås, men ingenting skräddarsytt för pensionärer, säger Forsman.

Slutprodukten i fokus – och nya sätt att arbeta

Satu Laitila från Centret för livslångt lärande är en av projektets teammedlemmar. Hon betonar vikten av att samarbeta med företag för att få ut en lanserbar applikation. Så här långt har elva mindre regionala företag visat intresse för projektet.

– Målsättningen är att ett eller två företag ska ta in applikationen och se till att det finns en långsiktig produkt i slutändan, gärna i samverkan med organisationer eller den offentliga sektorn, säger Laitila.

@geing online ska leda till en avancerad prototyp för verktyget, som kan användas av olika organisationer eller privatpersoner. Slutprodukten är i fokus, men utöver det hoppas man inom projektet kunna visa på goda exempel kring hur man skapar tjänster för pensionärer, och hur förutfattade meningar samt stereotypa bilder av äldres kompetens när det gäller teknik- och internetanvänindning kan motverkas

– Det är något helt nytt som görs inom det här projektet. Vi arbetar på många fronter, med betoning på att föra en dialog och skapa en plattform för samarbetet mellan slutanvändarna, kommunerna, universiteten och samarbetsparterna. I slutändan hoppas vi att det blir ett fruktsamt resultat när brukarna involveras i så hög grad. Förhoppningsvis är det här ett sätt att arbeta på som kommer att bli allt vanligare inom projekt i framtiden, säger Anna Forsman.

Maria Holmberg

@geing online finansieras av Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020-programmet, tillsammans med Regionförbundet Västerbottens län, Österbottens Förbund, Högskolestiftelsen i Österbotten samt de tre stödmottagarna Åbo Akademi i Vasa, Umeå Universitet och Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Läs mer om projektet på http://www.ageingonline.fi/.

Uppdaterad 26.9.2018