Skriv här det du söker efter!

Mångkulturell utvecklingsdag över projektgränserna

Osmo_Stigin_2
Från vänster Marina Spets, Jennifer Dahlgren och Jirka Sabel. Foto: Stefan Westergård.

Den 6.4.2018 ordnades en utvecklingsdag vid Academill i Vasa för de tvåspråkiga Navigatorerna i Österbotten tillsammans med projekten OSMO och Stig in! Astu sisään! Come in! Projektet OSMO – mångkulturellt kunnande till Navigatorerna handlar om att erbjuda handledning, skolningar och sparring kring mångkulturalitet åt personalen vid Navigatorerna runt om i Finland. Stig in-projektet handlar om att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom den offentliga, privata och tredje sektorn, som på olika sätt är verksamma inom integrationsprocessen kring nyanlända. Syftet med utvecklingsdagen var att ge deltagarna möjlighet att diskutera och reflektera kring teman kopplade till mångkulturalitet som berör just deras verksamheter. I träffen deltog personal från Navigatorerna i Vasa och Jakobstad, samt personal från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi som jobbar inom projekten OSMO och Stig in!

Integration och inkludering med elever från 60 länder

Dagen inleddes med att hela gruppen tittade på en inspelad föreläsning med Carina Rennermalm, tidigare rektor vid Rinkebyskolan i Stockholm. Rennermalms föreläsning handlade om hur man jobbar med integration och inkludering i Rinkebyskolan, där eleverna kommer från 60 olika länder och talar 40 olika språk. Fokus ligger enligt Rennermalm på att tro att det är möjligt att alla kan lyckas, att man ställer krav på eleverna och ger dem trygghet och studiero, samt att man har en hög lärartäthet. Rennermalm besökte Åbo Akademi i november 2017 i samband med en konferens inom Stig in- projektet, och den inspelade föreläsningen fungerade som underlag för diskussion mellan deltagarna.

Osmo_Stigin_3
Från vänster Jennifer Dahlgren, Yvonne Grönlund, Linda Ahlbäck, Lisabet Sandin och Marina Spets. Foto: Stefan Westergård.

Mångkulturalitet och Navigatorn

Många intressanta diskussioner fördes under träffen, och gruppen konstaterade att det var bra att lyfta frågor kring till exempel inkludering, på vilket sätt den egna verksamheten är inkluderande, och hur man kan främja detta ännu mer. Mångkultur är ett område som är en del av alla Navigatorers verksamhet, men i olika utsträckning till följd av regionala skillnader gällande mångkulturalitet. Utvecklingsdagen gav en möjlighet att reflektera över den egna verksamheten, samt utbyta erfarenheter med varandra.

Dagen avslutades med ett besök till Navigatorn i Vasa, där handledare Jennifer Dalgren berättade om verksamheten och visade runt deltagarna i Navigatorns utrymmen.

Yvonne Grönlund, Linda Ahlbäck och Lisabet Sandin

Länk till Stig in-projektets hemsida: https://stiginastusisaan.com/

Uppdaterad 14.5.2018