Skriv här det du söker efter!

Ledare: Finlands språkreserv blir allt ensidigare

För en dryg månad sedan rapporterades det från riksdagen att flera ledamöter var oroliga över att finländarnas svenskkunskaper rasar. En kartläggning gjord av YLE visar att över hälften av förra vårens studenter valde bort svenska i studentskrivningarna. För tio år sedan var det under en tredjedel som valde bort svenskan. En del nymornade riksdagsledamöter vill ha tillbaka den obligatoriska studentsvenskan. Blå framtids Sampo Terho är dock inne på en helt annan linje. Europa- och kulturministern ser det här som ett tecken på att tvångssvenskans tidevarv en gång för alla är förbi. Han vill slopa den obligatoriska tjänstemannasvenskan helt och hållet. Kortsynt och oroväckande!

Ett lite mer överraskande förslag

I februari 2017 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en utredning angående den nuvarande situationen, nivån på och utvecklingsbehoven för språkreserven i Finland (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51). I rapporten noteras att det finns många slags behov av språkkunskaper, men trots det har språkstudierna blivit allt mera ensidiga. Språkutbildningspolitiken på nationell nivå bör förtydligas så den verkligen stärker finländarnas språkkunskaper. Den språkliga mångfalden skall stödas och i förlängningen internationaliseringen av vårt land. Som viktigaste åtgärd föreslår utredningen att språkinlärningen tidigareläggs till årskurs ett i grundskolan. Som ett lite mer överraskande förslag noterar utredningen att muntliga språkprov kunde inkluderas i studentexamen och att språkproven i studentexamen beaktas vid antagningen till högskolorna. Framöver skall det krävas minst två främmande språk i en universitetsexamen. Visionen för 2025 är att alla finländare i arbetsför ålder behärskar vår båda inhemska språk, finska och svenska och dessutom det gemensamma språket för internationella kontakter, nämligen engelska. Ministern och ”experterna” verkar ha diametralt olika uppfattningar om språkstrategier.

De nordiska länderna torde sammanräknat vara Finlands viktigaste handelspartner vad gäller export och import. Vilka glasögon man än sätter på är det svårt att komma till slutsatsen att vi behöver mindre svenska i Finland.

Torbjörn Sandén

Uppdaterad 9.5.2018