Skriv här det du söker efter!

TRY-projektet: Ny ÖPU-led i farmaci

TRY-projektet: Ny ÖPU-led i farmaci

I mitten Johanna Fredenberg, till höger Minea Dahlbacka
Till vänster Satu Vuori, Jyväskylä universitet. Från Åbo Akademi: i mitten Johanna Fredenberg, till höger Minea Dahlbacka

Alternativ väg till universitetet, TRY-projektet, avser att utveckla nya, flexibla sätt att bli antagen till universitetsstudier. Högskolornas studentantagning håller på att förnyas och betygsantagningen behöver kompletteras med andra antagningsvägar. Alternativ väg till universitetet (Toinen reitti yliopistoon) är ett utvecklingsprojekt som drivs av de öppna universiteten och som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. I projektet, som koordineras av Öppna universitetet vid Jyväskylä universitet, deltar ytterligare 10 universitet och totalt ca 30 läroämnen. Vid Åbo Akademi utvecklar vi antagningsmöjligheterna tillsammans med ämnena farmaci, informationsteknologi, rättsvetenskap och teologi.

Nya antagningsvägar till universitetsstudier

Under projekttiden ska vi förutom att utveckla även genomföra pilotprojekt och därefter ta i bruk olika antagningsvägar till universitetsstudier. Planen är att fler sökande ska kunna antas till examensstudier via alternativa vägar, som t.ex. ÖPU-leden, och att urvalskriterierna för olika utbildningar ska vara klart formulerade. Även handlednings- och rådgivningstjänsterna utvecklas för att kunna erbjuda relevant service till alla sökande. Projektet öppnar också nya möjligheter för samarbete mellan universiteten.

Målgrupper och studerandeservice

Projektet riktar sig till olika målgrupper: 1) andra stadiets studerande, främst gymnasieelever; 2) de som redan har avlagt examen på andra stadiet och/eller de som inte fick en studieplats i första ansökningen samt de som håller ett mellanår; 3) vuxna, som vill utveckla sin yrkeskompetens eller som siktar på karriärbyte etc. Det behövs målinriktad studieplanering med relevanta vägledningsresurser. Ansökningskriterierna till examensstudierna bör vara formulerade så att studerande utifrån dem kan planera sina studier vid Öppna universitetet. Helhetsbilden av utbildningsmöjligheterna bör klargöras så att sökande, studerande och studievägledare har en gemensam förståelse av vad som gäller.

Stöd i svenska

Vid Åbo Akademis Öppna universitet finns en del studerande som uttrycker en önskan om att studera på svenska, trots att deras kunskaper i språket inte ännu riktigt räcker till. Vi avser därför att utveckla en stödjande kurs i svenska för dessa studerande. Denna kurs ska kunna avläggas i anslutning till ÖPU-ledsstudierna, och på så sätt stärka möjligheterna för deltagarna att bli antagna för examensstudier.

Ny ÖPU-led i farmaci

Trots att TRY-projektet endast pågått ett halvår har vi redan vid Åbo Akademi utvecklat ett förslag till en ÖPU-led i farmaci. Omfattningen på denna ÖPU-led är 30 sp, d.v.s. den består av 6 kurser på vardera 5 studiepoäng. Samtliga kurser är obligatoriska inom farmaceutexamen. Antagningskvoten via ÖPU-leden skulle enligt förslaget vara 5 personer per år. Kurserna erbjuds som nätkurser och kommer att ges i ett rullande system, där de första kurserna kan avläggas på hösten 2019. Enligt den preliminära planen är det kurserna ”Näring liv och hälsa” samt ”Aktuellt inom läkemedelsförsörjningen” som erbjuds inkommande höst. Utöver detta planeras en kurs i akademiska studiefärdigheter som en öppen nätresurs samt den ovannämnda kursen i svenska, även den som nätkurs. TRY-projektet pågår till slutet av 2020 och vi ser verkligen fram emot alla de idéer och möjligheter som ännu kommer att skapas inom projektet.

Majlen Saarinen

TRY

 

Uppdaterad 28.2.2019