Skriv här det du söker efter!

Ledare: Nolltolerans mot mobbning

Ledare: Nolltolerans mot mobbning

Torbjörn Sandén
Torbjörn Sandén

Elevernas välbefinnande, utveckling och lärande är signalbegrepp i portalparagrafen i grundskolans läroplan. Begreppens juridiska grund återfinns i FN:s konvention om barnens rättigheter. Enligt konventionen har varje barn rätt till ett gott liv och till individuell, fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. Att mobba eller trakassera någon bör således vara oacceptabelt på alla plan. Men verkligheten ser annorlunda ut. Trots förebyggande arbete och målmedvetna metodinsatser såsom kivaskola-programmet, vänelevsverksamhet och skolcoacher fortgår mobbningen i våra skolor. I runda tal upplever 5-10 %  av grundskolans elever att de blir mobbade.

Problemet måste mötas på en bredare front

Det här var bland annat anledningen till att Vasabladet tillsammans med Centret för livslångt lärande gemensamt i mitten av februari uppmärksammade fenomenet med ett brett upplagt seminarium.  Seminariets bärande idé var att låta elevers egna berättelser ligga till grund för de teman som aktualiserades och samtidigt styra valet av experter i den panel som tillsattes. Att också ha med en panel av elever och studerande blev en självklarhet. Greppet visade sig framgångsrikt och inte minst elev-/studerandepanelen kunde ge värdefull input till diskussionen. Samtidigt visade expertpanelens inlägg att detta inte är ett problem som kan begränsas till skolans ansvarsområde utan att problemet behöver mötas på en bredare front.  Denna slutsats stämmer också väl överens med den slutrapport som för dryga ett år sen överlämnades till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. I rapporten noteras bland annat att verkställandet av förbättringsförslagen vilar på flera aktörers ansvar. Ledning, lärare och elevvårdspersonal är fortsättningsvis centrala aktörer. Men mer än tidigare är det betydelsefullt att också föräldrarna tidigt skall tas med i skol- och daghemssamarbetet för att bygga en trygg och gemensam verksamhetskultur. Föräldrarnas roll borde också enligt arbetsgruppen vara större i fråga om att mer konkret förebygga mobbning och främja arbetsro. Det mobbningsförebyggande arbetet skall inledas redan i daghemmet. Arbetsgruppen föreslår vidare att man i lagen om småbarnspedagogik skriver in att barnet bör skyddas mot mobbning, våld och andra trakasserier.

CLL en betydelsefull aktör i arbetet mot mobbning

Också CLL med sin fortbildningsverksamhet är en betydelsefull aktör i detta arbete. CLL kommer aktivt att bevaka de nationella satsningar som initieras för att främja en välmående skolgemenskap och utbildning. Vi kommer också att reagera på eventuella utlysningar och fortbildningssatsningar som görs inom området.  Nolltolerans mot mobbning bör tveklöst vara den självklara målsättningen för världens bästa och mest jämlika skola.

Torbjörn Sandén
Direktör

Ni har väl inte missat Akademiforum – #ingenmobbning?. Se videon här https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/267620. Sändningen är öppen för icke-prenumeranter 5-12.3.2019.

Uppdaterad 28.2.2019