Skriv här det du söker efter!

Mångkulturellt kunnande i Navigatorerna

Mångkulturellt kunnande i Navigatorerna

Antalet kunder med invandrarbakgrund växer och med det även ett mer mångkulturellt behov av fungerande betjäningsprocesser. Detta har projektet OSMO2 – Mångkulturellt kunnande i Navigatorerna strävat efter att förverkliga tillsammans med Navigatorpersonalen runtom i Finland.

Projektet som är en uppföljare av OSMO (2016–2019) startade 2019 och avslutades i november 2021. Projektet har haft som syfte att stärka de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna ungdomar, oavsett bakgrund. Navigatorerna är lågtröskelservicepunkter som erbjuder unga under 30 år information, rådgivning och vägledning i sociala och utbildnings- och arbetsrelaterade frågor mångprofessionellt från en och samma lucka. Navigator-serviceformen introducerades 2015 som en del av ungdomsgarantin.

I projektet har det mångkulturella kunnandet varit i fokus på många olika sätt. Kunnandet fördjupades så att Navigatorverksamhetens grunder – i synnerhet delaktighet, likabehandling och tillgänglighet – togs i beaktande ur invandrargruppers perspektiv. Det mångkulturella kunnandet hos personalen vid Navigatorerna och dess moder- och samarbetsorganisationer utvecklades bl.a. genom behovskartläggningar, sparringtillfällen, utbildningar, handledningar och webbmaterial.

En grupp ungdomar sitter runt ett bord.
Handledningssession vid en Navigator.

Teman som behandlats vid utbildningstillfällena har till exempel handlat om allmän kulturkompetens och kunskap om verksamhetsmiljön, såsom lagstiftning och samhälle, asyl- och integrationsprocess, samt servicenätverk. Utbildningarna har inte enbart handlat om handledningskompetensen och vad som är viktigt att ta i beaktande i mångkulturell handledning, utan man har också diskuterat och synliggjort handledarnas egna självkännedom i form av värderingar, attityder och fördomar.

Camilla Stenbäck vid Centret för livslångt lärande har fungerat som sakkunnig i projektet och hon säger att med goda handledningskunskaper kommer handledaren långt, även om man ännu inte skulle ha kunskap om olika kulturella faktorer. Genom medvetenhet om de egna uppfattningarna och att orädd gå in i handledningstillfällena lär man sig hela tiden mer om sig själv. Handledaren behöver även känslofärdigheter som innebär förmåga att identifiera och reglera sina egna och andras känslor, vid behov lugna eller uppmuntra. Även empatisk förmåga är en känslofärdighet.

– I mångkulturell handledning är det viktigt att handledaren uppmärksammar den egna kulturella bakgrundens betydelse i sin kommunikation och dialog. Handledaren behöver också förstå den handleddas kulturella bakgrund och dess betydelse i handledningen, säger Stenbäck.

Ett tvåspråkigt servicefält

I en stor del av landets tvåspråkiga kommuner finns det någon slags Navigatorverksamhet. De svenskspråkiga ungas livssituationer skiljer sig inte från de finskspråkigas eller övriga språkgruppers. I projektet har man däremot upptäckt att det finns skillnader i servicesystemets möjligheter att bemöta behov och ge service på svenska, även på tvåspråkiga orter. Tjänsteutbudet och servicen lever inte alltid upp till löften om jämlikhet och likvärdighet i fråga om välfärdstjänster.

Man ska inte heller i Navigatorsammanhanget glömma de nyanlända som valt svenska som integrationsspråk och som därmed har rätt att få service på svenska i tvåspråkiga regioner. Det räcker inte med att Navigatorpersonalen bara behärskar det svenska språket. De som betjänar svenskspråkiga ungdomar med invandrarbakgrund måste också känna till det omgivande svenskspråkiga servicefältet, som ofta skiljer sig från det finska.

Projektledaren Riikka Michelsson från JAMK betonar betydelsen av att projektet var tvåspråkigt eftersom de finskspråkiga och svenskspråkiga Navigatorerna arbetat sida vid sida.

– Det har varit intressant att se hur de svenskspråkiga ungdomstjänsterna skiljer sig från de finska. Under de två sista åren har projektet fokuserats på de likabehandlingskunskaper som Navigatorpersonalen borde ha. Vi vet ju hur mycket diskriminering det finns mot människor med invandrarbakgrund eller mot minoriteter. Det här arbetet ska fortsätta!, säger Michelsson.

Implementering av likabehandling i Navigatorer

Projektet har samlat metoder som Navigatorerna kan ta i bruk och nyttja i sin verksamhet. Dessa metoder är samlade från intervjuer som utfördes med Navigatorerna under våren 2021. Ur dessa intervjuer framkom bland annat att vissa Navigatorer skapat kundråd som kan bestå av 5–10 frivilliga ungdomar som bjuds in på utvecklingsdagar där deras idéer presenteras och förankras rent konkret i Navigatorns verksamhet. Navigatorer kan också ordna specifika tjänster riktade till kunder med invandrarbakgrund exempelvis en gång i veckan. Om möjligt, kan till exempel en anställd inom en mångkulturorganisation närvara så att mångfalden och eventuella språkkrav bemöts på bästa sätt.

En annan metod som utvecklades genom ett pilotsamarbete med en Navigator var förverkligandet av en jämställdhets- och likabehandlingsplan. En sådan plan är ett praktiskt verktyg med vars hjälp man kan säkerställa att både personalen och kunderna bemöts jämlikt. Den kan också främja den egna organisationens verksamhet och uppmuntra såväl personal som kunder att vidareutveckla den. Många Navigatorer använder den egna kommunens eller någon annan organisations jämställdhets- och likabehandlingsplan trots att de nödvändigtvis inte är helt lämpade för Navigatorns verksamhet. Processen för att utveckla en plan speciellt riktade till Navigatorer har piloterats med en Navigator och arbetet fortsätter även efter OSMO2-projektets slut.

För att utveckla kunnandet i likabehandling skapades även ett samarbete med Potentiaali-projektet. Resultatet blev en 5 studiepoängs nätkurs om likabehandling i undervisning och handledning. Kursen erbjuds via öppna yrkeshögskolan även efter att OSMO2-projektet avslutats. Nätkursen riktar sig till individer som är intresserade av att utveckla sitt eget kunnande inom likabehandling.

Här nedan ett urplock från kursdeltagarna där det framgår hur viktigt mångsidiga dialogfärdigheter upplevs vara:

Pratbubblor med positiv respons om OSMO2-projektet.

 

FAKTA

  • OSMO2–projektet drevs tillsammans av Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu och Åbo Akademi. Projektet har haft tätt samarbete med projekten TESSU2, URAA!, ONNI och Kohtaamo.
  • Projektet finansierades av Europeiska socialfonden ESF. Medfinansiär har varit Svenska kulturfonden.
  • I projektet har man skapat den webbaserade handboken Likabehandling i Navigatorn som handlar om mångkulturellt kunnande och innehåller god praxis, tips och rekommendationer. 
  • En kortversion av handboken finns i broschyren Likabehandling i Navigatorn- Tips och idéer! (pdf).

Kolla gärna in filmen för mer information om OSMO2: Vad är OSMO2 projektet? – YouTube.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida