Skriv här det du söker efter!

Landets första MindSpring-ledare utbildades inom projektet Stig in2

Landets första MindSpring-ledare utbildades inom projektet Stig in2

BILDER: Linda Ahlbäck

Diskussionerna var ivriga under den utbildning av MindSpring-ledare för föräldragrupper som arrangerades av projekt Stig in2 – Born to be included den 3–6 september 2021 vid Folkhälsans Norrvalla i Vörå.

Tio engagerade blivande ledare anlände från hela Svenskfinland för att under ledning av Jette Thulin och Mette Fenger från Dansk Flygtningehjaelp och MindSpring Kompetensecenter i Danmark lära sig mer om metoden MindSpring och den roll de framöver kommer att ha som ledare.

Eftersom det var den första utbildningen i metoden som någonsin arrangerats i Finland, var upplägget nytt för såväl deltagare som arrangörer och utbildare. Många språk var dessutom involverade – arabiska, ryska, danska och finska – med svenska som den gemensamma nämnaren, varför tolk anlitades för professionell tolkning från danska till svenska.

Vad är MindSpring?

MindSpring är en peer-to-peer-metod som används för att stöda nyanlända till att navigera i och hantera den nya miljö de kommer till. Att fostra barn är ingen lätt uppgift, att fostra barn i en annan social och kulturell kontext än den egna är ännu mer utmanande.

Peer-to-peer innebär att det är personer med egna erfarenheter av flykt och av att komma som ny till en ny omgivning och ett nytt samhälle som fungerar som gruppledare. Här är även viktigt att ledarna känner till den kultur från vilken de nyanlända kommer och talar samma modersmål som de, samtidigt som de behöver behärska språket i det nya landet. Det vill säga i vårt fall svenska eller finska.

Människor som sitter runt bord, fotade på håll.
Några av MindSpring-utbildningens deltagare utbyter erfarenheter utgående från de teman som behandlades (i bakgrunden ser man tolkarna).

 

Syftet med MindSpring är att få ny kunskap och insikt i olika teman. Tillsammans diskuterar och behandlar gruppen dessa teman under nio tillfällen.

Ledaren fungerar som facilitator och har som stöd en handbok som utarbetats vid MindSpring Kompetensecenter. Under år 2021 har denna handbok översatts till svenska och omarbetats till finländska förhållanden inom ramen för projektet. Ledaren stöds också alltid av en assisterande ledare som är en professionell inom exempelvis social-, undervisnings- eller integrationsväsendet.

Teman som gruppen tar upp är bland andra: kulturella normer och värden; identitet och identitetsförändring; stress och stresshantering samt trauma och traumatisering.

Under utbildningen fick deltagarna närma sig de olika temana och själv gradvis ta större ansvar för att inleda gruppträffar, leda och avsluta dem. De fick också lära sig hur viktigt det är att inledningsvis forma gemensamma spelregler som gäller hela processen och också kan kompletteras vid behov. Reglerna behövs för att skapa trygghet och förtroende mellan deltagarna och ledaren påminner om dem vid varje ny träff: att respektera varandra oavsett bakgrund, ålder etc, att iaktta tystnadsplikt – det som sägs i gruppen stannar i gruppen – att vara artiga och lyssna till varandra även om man kanske inte alltid håller med om vad den andra säger.

Två damer med visir för ansiktet föreläser.
Jette Thulin och Mette Fenger ger feedback till en deltagare som själv presenterat ett tema.

 

Målet med MindSpring är att förebygga psykiska och familjerelaterade problem som kan uppstå i livet i exil och från projektets sida tänker vi att våra nyutbildade ledare är väl rustade för att bidra till att målet uppnås!

Vill du delta?

Är du intresserad av projektet och vår verksamhet? Den 12 november 2021, kl. 9.15–15.00 ordnar vi vår andra konferens med rubriken ”Alone we can do so little – together we can do so much” virtuellt.

Under konferensens förmiddag får vi lyssna in erfarenheter från inbjudna sakkunniga medan eftermiddagen tillägnas en virtuell mässa där olika projekt och organisationer presenterar sitt arbete och sin verksamhet.

Konferensen riktar sig till alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: pedagoger, studiehandledare, kuratorer, vårdare, socialarbetare och många fler. Konferensen görs på tre språk; svenska, finska och engelska.

Talare är Jasmin Assuli, Sonja Sahla, m.fl. Håll utkik på våra sociala medier där vi presenterar talare och mässdeltagare vartefter!

Deltagandet är avgiftsfritt, anmäl dig här.

Om projektet

Projektet Stig in1 Astu sisään2 Come in2 – Born to be included inledde sin verksamhet den 1 september 2020. Med grunden i erfarenheter gjorda under åren 2017–2020 (Stig in! Astu sisään! Come in!) arbetar projektet utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter.

Genom verksamheten vill vi bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället. Detta görs via tre sektorövergripande utvecklingsprocesser baserade i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. I processerna fokuseras på föräldrasamverkan genom gruppmetoden MindSpring; hur man inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan identifiera och stötta traumatiserade barn samt hur man i de regelverk som omringar oss kan identifiera inbyggda systemiska orättvisor, tydliggöra dem och förhoppningsvis åtgärda dem.

Projektet finansieras av AMIF: Asyl- Migrations- och Integrationsfonden; Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa. Samarbetsparter är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Folkhälsan Utbildning AB och Luckan r.f. samt Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (t.o.m. 31.7.2021).

 


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida