Skriv här det du söker efter!

Grunden till välbefinnande i skolan ligger i goda relationer

Grunden till välbefinnande i skolan ligger i goda relationer

BILDER: CLL, privata

Fortbildningen Hälsa för lärande-lärande för hälsa, som pågått under läsåret 2022–2023, har lyft fram sambandet mellan elevers och studerandes hälsa och lärande. Fortbildningens främsta mål var att synliggöra hur man kan bygga upp en trygg och välmående skola tillsammans.

Arna Pellas, fortbildningsplanerare

– Skolans lärare och personal känner till i hög grad att det är viktigt att uppmärksamma sambandet, men verktygen för det praktiska arbetet och forskning som stöder den allmänna uppfattningen har kanske varit den saknande pusselbiten, säger fortbildningsplanerare Arna Pellas.

– Projektgruppen var mycket taggad inför fortbildningsstarten, vi kände att fortbildningen kunde ge deltagarna ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och därigenom bidra till en skolmiljö där växelverkan mellan välmående och inlärning är i fokus.

Att skapa en välmående skola är inte en uppgift som kan riktas till endast skolhälsovården eller elevvårdsteamet utan här är det av största betydelse att hela personalen är involverad och att man arbetar med ett ”hela skolan perspektiv”. Sambandet mellan goda relationer och elevernas välmående och skolengagemang blev snabbt påtaglig och var ett tema som tangerades i fortbildningens samtliga moduler.

Universitetslektor Harry Lunabba (Helsingfors universitet) introducerade deltagarna i användningen relationsanalys som är ett verktyg som hjälper att förstå och analysera relationerna i skolan. Relationer kan analyseras genom tre element som definierar relationer: emotion, information (insyn) och makt (inflytande).

Det första steget i en relationsanalys är att medvetandegöra relationerna det vill säga att själv börja reflektera över den relation som du som lärare har till varje elev. Genom att kartlägga sina relationer kan man få upp ögonen för de relationer man behöver jobba mer med.

Exempel på frågor som du kan ställa dig vid en relationsanalys

 • Vilka är den övergripande känslan du har till barnet/ungdomen?
 • Är känslan positiv, negativ eller neutral?
 • Hur stark är känslan?
 • Vad vet du om barnets/ungdomens bakgrund och framtidsplaner?
 • Hur bra når du fram till barnet/ungdomen?

 

Om du vill läsa mera:

När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer [Harry Lunabba, 2013, Helsingfors universitet]

 

Vad tar vi med oss efter fortbildningen?

Sanna West, projektmedarbetare

– Det vi framom allt tar med oss från fortbildningen är att hälsa och lärande påverkar varandra i båda riktningarna, säger Arna Pellas och Sanna West, som varit medarbetare inom projektgruppen.

– När vi mår bra och känner oss trygga med varandra, har vi bättre förutsättningar att lära oss. När fokus ligger på att alla skall lära sig istället för att alla skall ha toppbetyg eller behöva hävda sig för varandra eller behöva oroa sig för att ställa dumma frågor blir skolan den plats det skall vara- den trygga lärmiljön där alla får blomstra enligt sina egna förutsättningar och mål, säger Arna Pellas.

Faktaruta

Projektledare: Arna Pellas, fortbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande

Teman ur innehållet:

 • Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan
 • Relationsanalys
 • Hjärnan, inlärning och motivation
  • Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation
  • Utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång
  • Elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet
 • Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”
 • Lärarstress, elevstress och resiliens

Fortbildningen pågick mellan 29.8.2022 – 3.5.2023 och omfattade fyra närträffar i Åbo eller Vasa och tre webbinarier.

Webbsida: Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Fortbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen.