Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Expert från Åbo Akademi utbildar internationellt i anti-korruption

Åbo Akademi via Centret för livslångt lärande (CLL) utbildar internationellt i anti-korruption. I våras lanserades en utbildningshelhet som tillhandahålls till institutioner för högre utbildning via Federation för Education in Europe (FEDE) och i december 2020 såldes ett skräddarsytt utbildningspaket till ekonomiadministrationen i området Shenzhen i Kina, med målsättningen att höja tjänstemännens korruptionsmedvetenhet och insikter i hur korruption kan förebyggas och bekämpas.

Alla parter lär sig av samarbete

Catharina Groop

CLL:s vice direktör Catharina Groop, som tidigare arbetat som konsultativ tjänsteman i korruptionsfrågor vid Justitieministeriet, är den som tagit fram och genomfört utbildningspaketen.

– Finland upplevs internationellt som ett land där korruptionsnivån är låg och arbetet mot korruption fungerar väl. Initiativet till utbildningen av tjänstemännen i Kina kom därifrån och landade här vid Åbo Akademi och CLL via mina tidigare nätverk.

Utbildningen skapades med utgångspunkt i beställarens behov och genomfördes virtuellt via Zoom med tolkning från finska till kinesiska. Utbildningen berörde korruption som fenomen, korruption och anti-korruption i Finland, samt vad ett annat land kunde tänkas lära sig av den finländska kontexten för att ta sig an korruptionsproblem.

– Den efterföljande diskussionen var mycket intressant, vi diskuterade bland annat förutsättningar att bekämpa korruption, olika landskontexter och möjliga olika angreppssätt. De kinesiska tjänstemännen delade också med sig av lärdomar från sin kontext. Anti-korruption berör alla sektorer, samhällsnivåer och länder, det finns mycket för oss alla att lära och det här gav också mig nya insikter, säger Groop.

Signaler hon fått efter utbildningen antyder att samarbetet med Kina kan få en fortsättning.

Utbildningsmodul har avlagts i tolv länder 2020

Den andra korruptionshelheten har tagits fram i samarbetet med Europarådets grupp av stater mot korruption, GRECO, på beställning av FEDE. Utbildningsmodulen i anti-korruption ingår i den större helheten European culture and citizenship som FEDE tillhandahåller utbildningsenheter, främst högskolor och universitet, i en rad olika länder.

– Tanken är att en professor eller lärare ska kunna använda sig av modulen som sådan eller också integrera mindre delar i sin undervisning. I anti-korruptionsmodulen ingår den information en föreläsare behöver för att föreläsa i temat, resurser för den som vill läsa på ytterligare och en examinationsdel, alltså ett färdigt paket med tentamensfrågor och -svar, säger Groop.

Utbildningshelheten har under 2020 avlagts av 3 366 studerande, vid 150 utbildningsenheter i tolv länder (Belgien, Frankrike, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Marocko, Algeriet, Elfenbenskusten, Senegal, Burkina Faso, Gabon och Republiken Kongo).

– Det gläder mig att anti-korruptionsmodulen har fått beröm och väckt mycket intresse. Den handlar om en viktig fråga! Medvetenheten om korruption och hur den kan bekämpas behöver höjas överallt, också i vårt land, säger Groop.

– Arbetet med att förebygga och bekämpa korruption är viktigt i sig men också som en del av ansträngningarna att främja hållbarhet. Korruption innebär ju bland annat att resurser avsedda för det allmänna goda, istället används för det enskilda goda, vilket är ett stort hinder för ett lands utveckling.

Åbo Akademi lägger i sin strategi för 2021–2030 tonvikt på att bidra till förverkligandet av FN:s hållbarhetsmål, där mål nummer 16 knyter an till anti-korruption. Centret för livslångt lärande i sin tur har som en av sina medellånga målsättningar att höja medvetenheten om och främja hållbarhet.

– Vi förändrar inte världen med några kurser men varje litet frö som sås, varje dialog som förs och intresse som väcks är ett steg i rätt riktning, säger Groop.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida