Skriv här det du söker efter!

CLL:s målsättningar 2020–2025

CLL:s målsättningar 2020–2025

Med kontinuerligt lärande avser CLL allt lärande med syfte att utveckla kunskaper och färdigheter inom utbildning, arbets-, privat- och samhällslivet. Kontinuerligt lärande sker inte enbart inom ramen för den formella utbildningen, utan också i arbetslivet, i vardagen och på fritiden.

Kontinuerligt lärande och bildning ses idag som förutsättningar för att Finland ska klara sin kompetensförsörjning i ett allt mera dynamiskt arbetsliv och i en hårdnande internationell konkurrens. I och med den nya finansieringsmodellen som trädde i kraft 2021 förväntas universitet och högskolor etablera strukturer för att möjliggöra kontinuerligt lärande.

Det finländska samhället och arbetslivet är präglat av förändringar, vilket ökar behovet av kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. CLL följer aktivt med samhällsutvecklingen, trendspanar och hjälper arbetslivets aktörer att identifiera och tillgodose aktuella kompetensbehov.

Under 2019 formulerade CLL organisationens målsättningar för perioden 2020–2025 med tidsbestämda åtgärder samt mätare som möjliggör systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. Processen är ett led i arbetet att förtydliga CLL:s profil, fokusera verksamheten och garantera att den är resultatfokuserad och håller en hög kvalitet. Samtidigt vill man i och med detta arbete säkra att den egna verksamheten är samstämmig med moderorganisationen Åbo Akademis strategier, målsättningar och värden.

 

Grafen visar CLL:s långsiktiga målsättning, samt de fem medellånga målsättningarna. Dessa räknas också upp i texten som efterföljer grafen.
CLL:s målsättningar 2020–2025.

 

CLL:s långsiktiga målsättning

CLL:s långsiktiga målsättning under perioden 2020–2025 är att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling.

 

CLL:s medellånga målsättningar

CLL har fem medellånga målsättningar under perioden 2020–2025, som här presenteras från A–E.

A. Förstärka digitala, mångspråkiga, matematiska och naturvetenskapliga nyckelkompetenser

Europeiska kommissionen har identifierat nyckelkompetenser som behövs för att främja anställbarhet, social integration, aktivt medborgarskap och självförverkligande bland EU-medborgare. Bland dessa finns bl.a. digitala, mångspråkiga, matematiska och naturvetenskapliga nyckelkompetenser. CLL avser bidra till att stärka dessa kompetenser inom de egna verksamhetsområdena.

  • Med digitala nyckelkompetenser avses förmågan att säkert och kritiskt använda sig av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för olika kommunikationsändamål.
  • Med mångspråkighet avses förmågan att förstå och kommunicera på ett flertal språk i olika sammanhang och kontexter, vilket bidrar till en öppenhet för internationellt samarbete och en beredskap att arbeta internationellt.
  • Med matematiska nyckelkompetenser avses förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande och matematiska insikter för att lösa en rad problem i vardagssituationer.
  • Med naturvetenskapliga nyckelkompetenser avses förmågan att förklara olika fenomen inom naturen, närmiljön och samhället med hjälp av vetenskapliga metoder och vetenskaplig information.
B. Identifiera nya, innovativa samarbetsformer mellan högskolor och olika samhällssektorer med avsikt att stimulera lärande i alla livsskeden

Det finländska samhället och arbetslivet står inför stora förändringar inklusive ett behov hos individer att kontinuerligt uppdatera sitt (yrkes-)kunnande. Också myndigheter, företag och aktörer inom den tredje sektorn ställs inför nya kunskapsbehov. Högskolorna har en central roll när det gäller att tillgodose dessa behov. CLL har under strategiperioden som ambition att ytterligare befästa sin roll som en länk mellan Åbo Akademi och samhället genom utvecklingsprojekt fokuserade på kompetensbyggande samt genom att skapa möjligheter till vuxenutbildning och fortbildning. CLL kommer därtill att arbeta för ett stärkt samarbete mellan högskolorna och samhället samt nya samarbetsmodeller parterna emellan. I fokus ligger kunskapsbehoven hos de ovan nämnda centrala målgrupperna, och att smidigt och effektivt svara på dessa behov.

C. Skapa likvärdig tillgång till innovativa multimediala lärandemiljöer

Med en multimedial lärandemiljö avses den fysiska, sociala och pedagogiska miljö där inlärning sker med hjälp av ett flertal medier. CLL vill främja innovativt lärande och tillgängliga, dynamiska och inspirerande lärandemiljöer som kan anpassas enligt behov. I en tid då allt större tonvikt läggs vid kontinuerligt lärande ökar behovet av dylika lärandemiljöer och likvärdig tillgång till dem.

D. Höja medvetenheten om och främja hållbarhet

Det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling har som mål att trygga välfärd och mänskliga rättigheter, ekonomiskt välstånd och stabila samhällen på ett ur miljöns synvinkel hållbart sätt och på ett sätt som utrotar extrem fattigdom i världen. Genom sin mångvetenskapliga verksamhet och sina breda kontaktytor är CLL i en position att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att integrera hållbarhetsaspekter i all verksamhet, inklusive dagliga rutiner.
CLL främjar:

  • social hållbarhet, vilket innefattar byggandet av ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • ekologisk hållbarhet, som bygger på tanken att produktion av varor och tjänster inte får överstiga ekosystemens bärförmåga.
  • ekonomisk hållbarhet, vilket innefattar ett hållbart hushållande med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
E. Utöka det nordiska samarbetet och kontakterna

Åbo Akademi har en lång tradition av kontakter till och samarbete med aktörer i de övriga nordiska länderna. Samarbetet har skett inom ramen för utvecklingsprojekt, vuxenutbildning, fortbildning och annan verksamhet.
Norden är en viktig referensram för CLL, som har för avsikt att utöka de nordiska kontakterna inom centrets strategiska satsningsområden. CLL vill därtill främja förståelsen för det nordiska och de möjligheter kunskaper i nordiska språk öppnar på såväl ett personligt som ett professionellt plan.

 

CLL:s strategiska åtgärder

För att nå sina målsättningar har CLL formulerat strategiska åtgärder. Dessa åtgärder framgår av CLL:s verksamhets- och ekonomiplaner samt verksamhetsberättelser. Implementeringen av åtgärderna följs upp såväl inom projekt som på verksamhetsområdes- och organisationsnivå med hjälp av de indikatorer som formulerats. Uppföljningen på CLL-nivå sker två gånger per år enligt följande tidtabell:

Insamling och analys av data på verksamhetsområdesnivå Inlämning av data till CLL:s ledning + analys Data Slutprodukt
Första halvan av mars Mitten av mars Data på alla för uppföljningsperioden relevanta indikatorer (kopplade till projekt och initiativ som tidsmässigt infaller under perioden ifråga) CLL:s verksamhetsberättelse
Första halvan av september Andra halvan av september Data på alla för perioden relevanta indikatorer CLL:s verksamhets- och ekonomiplan

 

Ansvaret för uppföljningen på projektnivå vilar på respektive projektledare, ansvaret för uppföljningen på verksamhetsområdesnivå vilar på respektive verksamhetsledare och ansvaret för uppföljningen på CLL-nivå vilar på direktören och vicedirektören. Åtgärdsprogrammet granskas och uppdateras vid behov årligen i samband med formuleringen av CLL:s verksamhets- och ekonomiplan.

Uppdaterad 12.10.2022